Oruç

Öncelik: aa, kalite: c
linksiz
wikishia sitesinden


Oruç (Arapça: الصوم) İslam dininin önemli ibadetlerinden ve bu dinin ibadet emirlerindendir; namazdan sonra en önemli ibadetlerden biri sayılmaktadır. Bu anlamda insanın sabah ezanından akşam ezanına kadar yemek ve içmekten uzak durması, bazı emir ve yasaklara Allah’ın buyurduğu şekilde uymasından ibarettir.

Oruç, İslam dininde füru-u dinden (İslam'ın şartları) sayılmaktadır. Diğer semavi dinlerde de farklı şekillerde oruç tutmak vacip kılınmıştır. Bu amel, Allah’a yakınlaşmayı, takvanın daha üstün mertebelerine ulaşmayı, bedeni temizlemeyi, manevi bir takım değerleri idrak etmeyi hedeflemekte; bazı günahlara kefaret olması, iradenin güçlenmesi ve ihtiyaç sahibi olan fakirlere karşı daha şefkatli olmayı sağlayan birtakım yararlarından bahsedilebilinir.

Ramazan ayı orucu, İslam’ın temel esaslarından biri sayılmakta ve buluğa ermiş, akli dengesi yerinde, sağlık problemi olmayan, yolcu halinde olmayan ve diğer bazı şartlarıyla her Müslümana, ramazan ayında oruç tutmak farz edilmiştir. Ramazan ayının orucunun emredilmesi hicretin ikinci yılı Şaban ayının yirmi sekizinci gününde Medine’de Bakara suresinin 183'üncü ayetinin nazil olmasıyla başlamıştır.

Oruç, ibadetlerin erkânından biri sayılmaktadır. Vacip birtakım oruçlara ilaveten, müstehap birçok oruç da yılın diğer günlerinde tutulabilmektedir.

Önceki Dinlerde Oruç

“Oruç”, sözlükte bireyin kendisini herhangi bir işten alıkoyması ve din terminolojisinde ise, insanın kendi nefsini orucu batıl edecek birtakım işlerden alıkoyması anlamına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim, açıkça bu ilahi farzın diğer dinlerde de olduğunu beyan etmektedir.[1] Bununla birlikte İslam'da olduğu gibi diğer dinlerde de bu emrin aslı mevcuttur; ancak özellikleri farklıdır. İlk oruç tutan kişi Hz. Âdem'dir. [Not 1][2]

Oruç tutmak, Yahudilerin temel ibadetlerinden biri idi. Tevrat'ta defalarca bu konuya işaret edilmiştir. Hz. Musa (a.s), Allah’tan levhaları almadan önce kırk gün kırk gece Sina dağında oruç tuttu ve yemekten içmekten uzak durdu.[3]-[4]-[5]

Yahudi şeriatında Allah’a yakınlaşmanın en çok bilinen yollarından birisi oruç tutmaktır. Oruç günümüzde herkes tarafından bilinen ve genele yayılmış bir ibadet şekli olarak dünya Yahudilerinin ayininde de oldukça yaygındır. Vacip ve ihtiyari (isteğe bağlı) oruçlar olarak iki kısımda uygulanmaktadır.

Oruç, İbranicede, “Ta’niyet” yani, insanın kendisini zahmete sokması, nefsine eziyet edip ıstırap vermesi anlamındadır. Bu adla anılmasının nedeni, Şer’i bir gün boyunca insanın kendisini yemekten ve içmekten alıkoymasından dolayıdır. İbrani takviminde 6 gün zorunlu oruç unvanı dikkat çekmektedir.

Ahd-i Cedid'de nakledildiğine göre, Hz. Meryem oruç tutuyordu. Hz. İsa (a.s) da oruç tuttuğu gibi havarilerine de kendisinden sonra oruç tutmalarını emretmiştir.[6]

İslam’da Oruç

Ramazan ayı orucu, hicretin ikinci yılında Şaban ayının yirmi sekizinci günü kıblenin değişmesinden 13 gün sonra vacip olmuştur.[7]-[8]-[9] Gerçi ondan önce de Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve bazı Müslümanlar oruç tutuyorlardı.

İslam tarihinin ilk başlarında oruç tutanlar için bugünkü amellerine izafe olarak, iki şeye daha uymaları farz kılınmıştı. Ancak daha sonraları bu iki farz iptal olmuş, yani kaldırılmıştır:

 1. Oruç tutanlar, yalnızca iftardan gecenin bir vaktine kadar, yani uyuyuncaya kadar yemek yiyebilirlerdi.
 2. Ramazan ayı gecelerinde cinsel ilişki haram kılınmıştı.

Kur’an ayetlerinde açıkça belirtildiği üzere,[10] Hz. Peygamberin (s.a.a) ashabından bazı kimseler bu süre zarfında bu konuda (kadınlarına yaklaşarak) kendilerine ihanet etmekteydiler.[11]

İslam Peygamberi (s.a.a) kendisine yöneltilen “Niçin İslam’da oruç 30 gündür” sorusuna karşılık, şöyle buyurmuştur: "Hz. Adem (a.s) yasak meyveden yediği zaman 30 gün boyunca bu meyve onun bedeninde kaldı; daha sonra Allah onun çocuklarına 30 gün açlığı ve susuzluğu vacip kıldı.[12]

Kur’an’da Oruç

Kur’an’da, 14 surede oruç zikredilmiştir. Ramazan ayında oruç tutma emri ve onunla ilgili hükümlerin çoğu, Bakara suresinin 183. ayetinden 185. ayetine kadar ve 187. ayetinde gelmiştir. Ayrıca oruç tutmanın bazı günahlara kefaret olacağına dair bir takım ayetler de nazil olmuştur.[13] Ve bazı hac adaplarının yerine getirilmesi beyan edilmektedir.[14]

“Saimun ve Saimat” yani “oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar” unvanı, Kur’an-ı Kerim'de, Ahzap suresinin 35. ayetinde, insanlardan iki zümreye hitap etmekte ve iki grubun adı getirilerek, Allah’ın bağışlamasına müstahak olarak tanımlanmışlardır. Meryem suresinin 26. ayetinde, Hz. Meryem, kendisiyle susmayı ahdetmiş ve Kur’an bu durumdan “oruç” adıyla bahsetmektedir.

Rivayetlerde Oruç

Rivayetlerde oruç hakkında, şu unvanlar adı altında bahsedilmiştir:

 1. İslam’ın beş temel direğinden biri.[15]
 2. Hikmet, kalbe ait marifet ve yakin.[16]
 3. Zengin ve fakir arasında eşitlik sebebi.[17]
 4. İhlasın tespiti ve imtihan vesilesi.[18]
 5. Bir çeşit cihattır.[19]
 6. Bedenin zekâtıdır.[20]
 7. Kıyamet gününün açlık ve susuzluğunu hatırlamak.[21]
 8. Kıyamet günü açlık ve susuzluk derdinden kurtulur.[22]
 9. Ahiret ateşi karşısında korunma ve siper.[23]
 10. Kıyamette mutlu ve sevinçli olma nedeni.[24]
 11. Orucun, oruç tutan hakkında şefaatçi olması.[25]
 12. Dünya ve ahiret zorlukları karşısında yardımcı.[26]
 13. İftar vakti duaların kabul edilmesinin nedeni.[27]
 14. Bedenin sağlıklı olma sebebi.[28]
 15. Hafızanın takviye ve güçlenmesi.[29]
 16. Dünya afetlerine karşı siper.[30]
 17. Kalplerin sakin olma sebebi.[31]
 18. Şeytanın uzaklık nedeni.[32]
 19. İlahi özel ödül (veya Allah’ın bizzat kendisi, oruç tutanların sevabının karşılığıdır.).[33]
 20. Ramazan ayında oruç tutanlara, cennetin müştak oluşudur.[34]
 21. Orucu terk etmek, imansızlık sebebidir.[35]

Rivayetlerde ve hadislerde gerçek orucun, Allah’ın beğenmediği her şeyi terk etmekten ibaret olduğu vurgulanmıştır.[36] Bir oruç ki, göz, kulak, saç ve hatta derinizin dahi oruçlu olması gerekir.[37] Ayrıca ağızla oruç tutmak, mide orucundan daha üstün ve kalp orucunun da ağız orucundan daha üstün olduğu bildirilmiştir.[38]

Oruç tutmanın Mertebeleri

Orucun üç derecesi vardır: Biri genel anlamda bildiğimiz oruç, diğeri özel oruç veya zahitlerin orucu ve üçüncüsü hasların veya ariflerin orucu.

 1. Genel oruç: Mükellef olan kişinin orucun fıkhi emir ve yasaklarına uymasıdır.
 2. Özel oruç: Mükellef olan kişi, orucun emir ve yasaklarına uymasına ilave olarak, gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını ve diğer azalarını da oruçlu kılar. Gündüzleri oruç tutar ve geceleri dua ile meşgul olur. Halka eziyet etmekten ve haset etmekten uzak durarak, kişisel düşmanlıklarını bir kenara bırakır. Oruç tuttuğu günlerde, diğer günlerden daha farklı davranır.
 3. Has kimselere ait olan oruç: Yukarıda bahsedilen genel ve özel oruca ilave olarak, kalbini Allah’tan gayrısıyla ilgilenmekten uzak tutar; kendini, nefsin isteklerinden ve şehvetlerinden korur. Öyle ki, [günah]]ın düşüncesi dahi kalbine gelmez.

Oruç Tutmanın Felsefesi

Oruç tutmanın, bedenin sıhhati, cismin sağlam olması vs. gibi farklı boyutlarda birçok faydası vardır. Orucun vacip edilmesinin en önemli felsefelerinden birisi, takvalı ve ihlaslı kişideki iradenin takviye olması ve güçlendirilmesidir. İbadetlerle ünsiyete ve sahurlarda uyanık olmaya neden olmaktadır. Oruç, insanların açlık ve susuzluk derdini tanımalarına, ölüm anını, öldükten sonra karşı karşıya bulunduğu ebedi ahiret yaşamını hatırlamalarına ve kendilerini o güne hazırlamalarına sebep olmaktadır. Oruç tutan kişi, açlığın kendisine verdiği rahatsızlığı idrak ettiğinden, kibirlenmekten uzaklaşır; diğer amellerini yerine getirmeye hazır hale gelir ve hatta malıyla ilgili ibadetleri yapmaya eğilim gösterir.[39]-[40]

Kutsi bir hadiste orucun meyvelerinden birinin “Hikmet” olduğu, kalbe ait marifet ile Allah’ı tanımaya neden olduğu şeklinde beyan olunmuştur. Bunun sonucu da insanın ruh ve psikolojisinin sükûnete ve rahata ermesi, yaşamın zorluklarını oldukça kolay atlatmasının temel nedeni olarak bildirilmiştir.[41] Oruç tutmak, oruç tutanlar arasında bir bağlılık, gönül birliği ve fedakârlığı da beraberinde getirmekle birlikte, onlarla işbirliğinde bulunmak, mahrumlara yardım, onların elinden tutmak ve onları takviye etmeyi de gerektirir.

Bütün bunlara ilaveten oruç, insanda düzenlilik ve kanaat oluşturur; günahlara karşı sabırlı olmak ve yaşamın zorluklarını göğüsleyebilmek gibi özellikler kazandırarak, toplum içerisinde yaşayan insanları takviye eder. Ramazan ayında toplumsal yaşamda yapılan yanlış davranışların daha çok azaldığı dikkat çekmektedir.

Oruç tutmak insanda sabır ve tahammül sınırlarını genişleterek, ona hedeflerine ulaşma yolunda dayanıklılık gücü, çaba ve gayret bahşeder.

== Orucun Kısımları == ********************************************** Şer’i hüküm açısından dört kısım oruç vardır: Vacip oruçlar, Müstehap oruçlar, Mekruh oruçlar ve Haram oruçlar.

Farz Oruçlar
 • Ramazan Ayı orucu
 • Kaza orucu
 • Anne veya babanın kaza orucu
 • İtikâf günlerinin üçüncü gününün orucu
 • Hac’da kurban yerine tutulan oruç [42]
 • Nezir ve yeminin kefaret orucu
 • Vacip orucu kasıtlı bozmanın kefareti orucu
Müstehap Oruçlar
 • Oruç tutmanın haram ve mekruh olduğu günler dışında, yılın her gününün orucunu tutmak müstehaptır. Ancak bazı günlerde oruç tutulması üzerinde özel olarak durulmuştur. Onlardan bazıları şunlardır:
 • Her kameri ayın ilk ve son perşembeleri ve her ayın ikinci çarşambası (yani onuncu gününden sonraki ilk çarşambası)
 • Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleri (Dolunay günleri)
 • Recep ve Şaban aylarının bütün günleri bu ayların her gününün kendine ait büyük faziletleri vardır.
 • Şevval ayının 4. gününden 9’una kadar olan günler.
 • Zilkade ayının 25. günü olan “Dahvu’l Arz” günü ve bu ayın 29. günü.
 • Zilhicce ayının 1. gününden 9’una (Arefe Günü) kadar. Fakat eğer kişi, oruçtan dolayı bedensel bir zaaf nedeniyle Arefe duasını okuyamayacak olursa, Arefe duasını okumalıdır. Böyle bir durumda oruç tavsiye edilmemiştir.
 • Zilhiccenin 18. gününe denk gelen “Kadir-i Hum” gününün orucu.
 • Zilhiccenin 24. günü olan “Mübahele günü”nün orucu.
 • Muharrem ayının 1. , 3. ve 7. günleri.
 • Hz. Peygamberin (s.a.a) doğum günü olan Rebiulevvel ayının 17. günü.
 • Cemaziyelevvel ayının 15. günü.
 • Recep ayının 27. günü olan Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) peygamberliğe meb’us olduğu Bi'set gününün orucu.
Mekruh Oruçlar
Haram Oruçlar
 • Ramazan bayramında ve kurban bayramında oruç tutmak
 • Şek günü; insan eğer “Şaban Ayının son günü mü, yoksa Ramazan Ayının ilk günü mü?” diye şüphe halinde kalır da eğer bu durumda Ramazanın birinci günü niyeti ile oruç tutacak olursa, bu haramdır. Ama eğer Şaban ayının son günü niyeti ile oruç tutarsa, bu doğrudur. Daha sonra Ramazan Ayının birinci günü olduğu ortaya çıkarsa, Ramazanın birinci günü orucu olarak sayılır.
 • Eğer birisi orucun kendisi için zararlı olduğundan eminse veya böyle zannederek yine de oruç tutarsa, onun orucu batıldır.
 • Sükut orucu; yani insanın orucu batıl eden diğer şeylerden kaçındığı gibi, gün boyunca konuşmaktan da sakınması haramdır.
 • Visal orucu da haram oruçlardandır. Yani kasıtlı olarak iki günün orucunu birbirine birleştirerek, arada hiç iftar etmeksizin oruç tutmak haramdır.
 • Teşrik günleri orucu da Mina'da hac için bulunanlara haram oruçlardandır.
 • Yolculuk halinde olan kişinin oruç tutması da haramdır.[43]

Uyarı: İnsan üzerinde kaza orucu olduğu müddetçe müstehap oruç tutamaz.

Eğer bir kimse müstehap oruç tutacak olursa, onu günün sonuna kadar devam ettirmesi farz değildir. Örneğin, eğer mümin bir kardeşi onu yemeğe davet edecek olursa, o kardeşinin davetini kabul edip, gün içinde iftar etmesi müstehaptır.

Müslümanlar arasında revaç bulmuştur: Henüz buluğa ermemiş ve yeni gençlik çağına ulaşan çocukların tam gün orucuna hazırlanması için, bazı günlerde sabah kahvaltısından öğlene kadar veya öğlenden iftar vaktine kadar yarım günlük oruç ile onları oruca teşvik ederler. Buna yöresel adıyla, “Tekne tabak orucu” da denir.

Oruç Tutmanın Niteliği

Oruç tutmak için mükellef, öncelikle Allah’a yakınlaşmak kastıyla, niyet etmeli ve daha sonra orucun ne tür bir oruç olduğunu kendi kalbinde belirtmelidir. Daha sonra da orucu batıl eden şeylerden kaçınmalıdır.

Ramazan Ayı Orucu Kaza Orucu Müstahap Oruçlar
Sabah ezanından önce o günün orucuna veya Ramazan ayının ilk gününden, bütün Ramazan ayının orucuna niyet edilir. Eğer öğlen ezanından önce orucu batıl edecek her hangi bir iş yapmamış ise, kaza orucuna niyet edebilir. Eğer akşam ezanına kadar orucu batıl eden herhangi bir iş yapmamış ise, müstehap oruca niyet edebilir.

Orucu Batıl Eden Şeyler

Dokuz şey orucu batıl eder:

 1. Yemek ve içmek (ayrıca normal yollardan olmayan, iğne yaptırmak veya başka mahalden verilen gıda maddeleri de buna dahildir)
 2. Cinsel ilişkide bulunmak.
 3. Allah’a, peygambere ve imamlara yalan isnatta bulunmak.
 4. Yoğun miktarda toz ve toprağın (sigara dumanı ve benzerlerinin) boğaza gitmesi. Fakihlerin çoğu bu görüştedir.
 5. Sabah ezanına kadar hayız, nifas veya cenabet halinde kalmak.
 6. İstimna, insanın bilerek kendisinden meni getirmesidir.
 7. Bazı fakihlerin fetvasına göre, bazı sıvı şeyleri şırınga etmek.
 8. Kasıtlı olarak kendini kusturmak.
 9. Bazı fakihlerin fetvasına göre, başın tamamını suya sokmak.

Aşırı zor durumda Su İçmek

Fakihlerden bazıları zarara uğrama veya zor durumlarda su içmeyi caiz biliyorlar. Elbette bu durumda olan insanın o günün orucunun kazasını tutması gerekiyor.

Esadullah Beyat Zencani, İmam Sadık’tan (a.s) [44] nakledilen bazı rivayetlere istinaden şöyle fetva vermiştir: Oruç tutan bazı insanların susuzluğa tahammülü yok ise, susuzluklarını giderebilecekleri miktarda su içebileceklerini ve bu durumda oruçları bâtıl olmadığı gibi, kazasının da olmadığına hüküm vermiştir.[45]-[46]

Aynı şekilde Ayetullah Cafer Süphani kendi risalesinin 1256. meselesinde şöyle diyor: “Eğer oruçlu kişi bir hadde kadar susar da susuzluğa tahammül etmek onun için aşırı bir güçlüğe sebep olursa, zorluğu giderecek miktarda su içebilir ve bu durumda orucu da batıl olmaz.”[47]

Buluğ Çağına Yeni Girmiş Çocukların Orucu

Kız çocuklarının buluğ çağına ermesi, hicrî kamerî yıla göre 9 yaşını doldurmaları ve güneş yılına göre ise, yaklaşık sekiz yıl, dokuz aylık dönemi doldurduktan sonradır. Bu yaştan sonra oruç onlara da vacip olmaktadır. Elbette eğer oruç tutmanın sürekliliği halinde, bu yeni buluğa ermiş çocuk yaştaki kızların özellikle de sıcak ve uzun yaz günlerinde hastalanmasına sebep olacaksa, bu durumda güçlerinin yettiği kadar oruç tutmalıdırlar. Erkek çocuklarında ise, 15 yaşını dolduran çocuk orucunu tutmalıdır. Halsiz olmak, oruç tutmamaya delil olamaz. Ancak eğer oruç tutmak, haddinden fazla rahatsız edecek veya kişinin hastalığına neden olacaksa, ondan fazlası vacip değildir. Ailelerin, çocukları için rahatça oruç tutabilmeleri için ortamlar hazırlamaları, mesela aile fertlerinin seher vaktinde uyanmaları, su ve gerekli yiyeceklerini bu saatte temin etmeleri ve gündüz büyük oranda istirahat ortamı hazırlanması orucun zorluklarını onlar için büyük oranda azaltır. Bu sayede zihinlerinde Ramazan ayına ait güzel hatıralar oluşturur.

Dosya:İmam Rıza’nın Türbesinde İftar Sofrası.jpg
İmam Rıza (a.s)’nın Türbesinde İftar Sofrası

Kutuplara Yakın Bölgelerde Oruç

İsveç gibi kutba yakın bazı ülkelerde yaşayan Müslümanlar, uzun süren gündüzler nedeniyle Ramazan ayının oruçlarını tutmakta büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar. İslami teşkilatlar ve taklit mercileri, bu konuda muhtelif görüşlere sahiptirler. Fakat bugüne kadar bu Müslümanların nasıl oruç tutacakları konusunda, ortak bir görüş birliğine de varılamamıştır. Buralarda yaşayan Müslümanların kendi müçtehidlerinin fetvalarına göre amel etmesi gerekir.[48]

Orucun Kefareti

Eğer mükellef bir şahıs, hastalığı, yolculuğu veya başka bir nedenle Ramazan ayının orucunu yemiş olursa, Ramazan ayından sonra her hangi bir gün, onun kazasını tutmalıdır. Eğer mükellef diğer yılın Ramazan ayına kadar orucunu kaza etmeyecek olursa, bu orucun kazasını tutmaya ilaveten, kefaret olarak her gün için bir fakire bir mod yemek, yani 750 gramlık un, buğday, pirinç, ekmek vb. miktarda yiyecek vermesi gerekir. Ama eğer özrü olmaksızın kasıtlı olarak orucunu bozacak olur veya orucu batıl eden bir iş yapmış olursa, her gün için orucun kazasını tutmaya ilaveten, altmış yoksula altmış mod yiyecek vermesi veya onun parasını ödemesi gerekir. Yahut fakihlerin meşhur fetvasına göre, 31 günü aralıksız olmak kaydıyla 60 gün oruç tutması gerekir.

Eğer haram iş ile orucu batıl etmiş ise, altmış yoksul kişiye her gün için yemek vermesine ilaveten, 60 gün aynı şekilde oruç tutması gerekir.

Ramazan ayı orucunun kazasını tutan kimse, eğer öğleden sonra orucunu batıl edecek bir iş yaparsa, on fakire her birine bir mod yemek ya da yiyecek vermesi gerekir. Eğer buna gücü yetmezse, her bir gün için, üç gün oruç tutması gerekir.

Orucu Açmak (İftar etmek)

Orucu yemeğe veya oruç açmaya “iftar” denir. [49] Ehlisünnet fıkhında oruçlu olan insanın, güneşin batımıyla birlikte orucunu açmakta acele etmesi tavsiye olunur. Hâlbuki Şia fıkhındaki meşhur görüşe göre, oruçlu kimsenin doğu yarım küresindeki kızıllık kayboluncaya kadar sabretmesi tavsiye edilmektedir.[50]

Müslümanlar genel olarak orucu hurma ile açarlar. Müslümanlardan bazıları oruçlarını açtıktan sonra namaz kılarlar, daha sonra asıl yemeklerini yemeye başlarlar ve genel olarak bu aya ait yemekler yaparlar. Oruçlu kimseye iftar yemeği vermek oldukça faziletli sayılmaktadır.[51]-[52]

İftar yemeği vermek yakınların, komşuların ve dostların birbirlerini ziyaret etmesi için güzel bir fırsat sayılmaktadır. Bazı mekânlarda örneğin, imam Rıza’nın (a.s) haremi ve bazı camiler, cemaatle kılınan akşam ve yatsı namazlarından sonra özel bir iftar sofrası açarlar ve namaz kılanları iftar ile karşılarlar. Geçmiş tarihlerde, iftar ve imsak vaktinin geldiğini, top atarak veya korna çalarak duyururlardı.[53]

Şia ve Ehlisünnette Oruç

Orucun hükümleri konusunda mezhepler arasında bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Onlardan bazıları şunlardır:

Konu Şia-Caferi Maliki Şafii Hanefi Hanbeli
Bir şey yiyerek veya içerek orucu batıl etmek Kaza ve Kefareti vardır --- Sadece kazası vardır Kaza ve Kefareti vardır Sadece kazası vardır
İstimna (Mastürbasyon) yaparak orucu bozmak Kaza ve Kefareti vardır Sadece kazası vardır Sadece kazası vardır Sadece kazası vardır Sadece kazası vardır
Boğaza yoğun miktarda toz kaçırmak Orucu bozar Orucu bozmaz Orucu bozmaz Orucu bozmaz Orucu bozmaz
Oruçluyken oruç niyetini bozmak Orucu bozar Orucu bozmaz Orucu bozmaz Orucu bozmaz Orucu bozar
Kurban ve Fıtır Bayramı orucu Haramdır Haramdır Haramdır Şiddetli mekruhtur Haramdır
Teşrik Günleri[54] Orucu Hac için Mina'da olanlara haramdır Kesinlikle haram değildir Zilhicce'nin 11. ve 12. günleri Hacı olmayanlara haramdır Şiddetli mekruhtur Hacı olmayanlara haramdır
Bir şehirde hilalin görülmesinin diğer şehirlere olan nispeti iki şehrin ufukları birleşik olmazsa, birbiriyle alakaları yoktur Bir şehirde rüyet-i hilal (hilalin görülmesi) diğer şehirler için de geçerlidir iki şehrin ufukları birleşik olmazsa, birbiriyle alakaları yoktur Bir şehirde rüyet-i hilal (hilalin görülmesi) diğer şehirler için de geçerlidir Bir şehirde rüyet-i hilal (hilalin görülmesi) diğer şehirler için de geçerlidir
Ebeveynlerin kaza oruçları Büyük oğul kaza etmelidir Vasiyet etmişlerse, büyük oğul her gün için bir mod gıda vermelidir; bu durum dışında farz değildir Her gün için bir "şer'i mod" gıda[55] vermelidir Her gün için bir "şer'i mod" gıda vermelidir Her gün için bir "şer'i mod" gıda vermelidir
Güneş doğana kadar cünuplu kalmak Kaza ve Kefareti vardır O günün orucu doğrudur O günün orucu doğrudur O günün orucu doğrudur O günün orucu doğrudur [56]

Tıp Açısından Oruç

Bedenin asıl enerjisi glikoz ile temin edilmektedir ve beyin sağlığı bakımından hayati öneme sahiptir. Beden 4 ila 8 saat arası glikoz almazsa, glikoz yerine karaciğerde depolanmış olan glikojeni glikoza çevirir ve kullanır. Bu durumda, beden kendisinde olan proteinlerin bir kısmını da yakarak masraf etmektedir. 12 saat bu durum devam ederse, beden var olan glikojeni kaslarda kullanmaya başlar. Eğer aynı şekilde bedene dışarıdan glikoz temin edilmezse, bu durumda bedendeki yağları yakmaya başlar.

Dubai'de bulunan Amerikan Hastanesinin kalp uzmanlarından bir grup araştırmacının söylediklerine göre, Ramazan ayının orucu, lipit rahatsızlığı olan hastaların üzerinde olumlu etki bırakmakta ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır. Bu grubun söylediklerine göre, LDL’nin (kötü yağlanma) büyük oranda düşmekte olduğu ve HDL’nin (iyi yağlanma) arttığı gözlenmiştir.

Buna ilaveten bu araştırmanın sonucunda Ramazan ayı orucunun, kandaki kolesterolü düşürdüğü görülmüştür.[57] Bu araştırmalar gösteriyor ki bir gün arayla kalori kısıtlamak, insanın sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu durum kanser riskini azalttığı gibi, kalp hastalıkları, diyabet ve insüline karşı mukavemet etmekte, vücudun savunma sistemi ile ilgili sorunları da ortadan kaldırmakta, aynı zamanda yaşlılık belirtilerinin kendini göstermesini de yavaşlatmaktadır.[58] Paul Broke’ın söylediğine göre,[59] bedendeki zehirli atıkların atılması, damarların temizlenmesi ve kalp hastalıklarının önüne geçilmesi, diyabete yakalanma tehlikesinin azalması, alzheimer hastalığının [60] önlenmesi orucun diğer faydalarındandır.

Orucun yan etkilerine bakacak olursak, insanın bir miktar kendini zayıf hissetmesi, kan basıncının azalması (yani tansiyon düşmesi), fazla terleme, zaaf, yorgunluk hissi, enerji kaybı, baş dönmesi, özellikle ani hareketlerde baka kalmalar gibi durumlar baş gösterebilmekte ve insanın renginin atması veya düşme hissini uyandırabilmektedir ki, bütün bunlar daha çok öğleden sonra kendini gösterir.[61] Aynı şekilde kişi oruçlu olduğu müddet içerisinde, zamanla tanıma ve teşhis gücünde zayıflıklar olduğu, baş ağrıları, sinirlilik durumu gibi bir takım arızaların meydana geldiği görülmektedir.

Dosya:Hindistan’da İftar Sofrası.jpg
Hindistan’da İftar Sofrası

Araştırmacılardan bir grup, sahur vakitlerinde yemek yeme amacıyla katlanılan uykusuzluğun bu gibi şeylere neden olabileceğini söylemişlerdir.

İnsanın dengesini kaybetmesine neden olan birtakım sıvılar vardır. Bedende bunların azalması orucun yan etkilerinden sayılmaktadır. Ancak araştırmacıların söylediğine göre, bu arızalar göze gelmeyecek cinsten ve zararlı etkiler bırakmayan şeylerdir. Gerçi Ramazan ayında oruç tutmanın, fizyolojik açıdan sağlıklı olan insanlara hiçbir zararı olmadığı gibi, üstelik yararları vardır. Ancak çeşitli hastalıkları olan insanların doktorlarına danışmaları gerekir.

Araştırmaların gösterdiğine bakılırsa, kolesterol serumu, tiroksin ve üre asidi kanda dikkat çekecek miktarda artış göstermektedir.[62] Hamileliği önleyici hapların kullanılması veya aylık adetleri uzatacak cinsten hapların Ramazan ayında kullanılması kişinin kanındaki su miktarını azaltmakta ve bu durum beyindeki kanın pıhtılaşmasına neden olabilmektedir. Oruç tutmaya ilaveten, az su içmek veya aşırı çalışma bedendeki suyun haddinden fazla atılmasına neden olacağından, yine beyinde kan pıhtılaşmasına neden olabilen sebeplerden bir diğeridir.

Yemek Tavsiyeleri

Ramazan ayında, oruç tutanların ağır gıdalar tüketmekten ve özellikle gece vakti ağır yiyecekler yemekten kaçınması gerekir. Onun yerine imsak vaktinde sahurlarda daha besleyici yemeklerin yenilmesi tavsiye edilmekte ve sahur yemeklerinin kesinlikle unutulmaması gerekmektedir. Buna ilaveten, su içmek konusunda dikkat edilmesi ve yeterli suyun alınması tavsiye edilmektedir. Oruç tutanların sebze ve meyvelerden olabildiğince çok tüketmesi, çay gibi idrar arttırıcı yiyecek ve içeceklerden kaçınması, özellikle sahur vaktinde bu gibi besinlerin yenilmesi ve içilmesinden uzak durması gerekir. Bazı kaynakların önerisine göre, oruç tutan kişinin iftardan sahura kadar 2 litre civarında su içmesi gerekmektedir. [63]-[64]

Elbette sıvı şeyler tüketilmesinden maksat, demli çay, kafeinli içecekler, şerbetler, meyve suları ve çok miktarda şeker içeren içecekler değildir. Zira bu tür sıvı karışımlar, bizzat hem susuzluğa sebep olmakta ve hem de bedendeki suyun zamanından önce atılmasını sağlamaktadırlar. Burada maksat, sadece suyun kendisidir. En güzel içecekler az şekerli olmak kaydıyla, limonata, özellikle taze limon ve bal ile yapılan şerbet; Skencebin (bal-sirke) şerbeti veya skencebinin rendelenmiş salatalık ile karıştırılmış şekli, az tuzlu ayran, demsiz çay, hakşir şerbeti ve karpuz suyu cinsinden meyve suları tavsiye edilmektedir. Zira bu meyvelerin su miktarı fazla ve tabiatları da soğuktur.

Rivayetlerde şu husus üzerine vurgu yapılmıştır: Oruç, oruç tutanların fizyolojik yapılarının sağlıklı olması içindir. Ancak unutmamak gerekir ki, oruç tutanların bedensel sağlıkları ve ruhsal sağlıklarını elde etmeleri gerekir. Yalnızca bu şartla bu söylenenler gerçekleşebilir. Dolayısıyla doğru bir şekilde oruç tutulmuş sayılır. Aşağıda önerilen tavsiyelere riayet edilirse, Ramazan ayında oruç tutan kişilere büyük oranda yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

Sahur Yemeği

 1. Unutmayınız ki sahur vakti çok yemek, günün son saatlerinde açlık hissinin önünü almadığı gibi, hatta sahurdan sonra ilk saatlerde mideye fazla baskı yapmakla birlikte, sindirim sistemini olumsuz etkilemekte ve bu durumda hazımsızlık ve bağırsak gazına sebep olmaktadır.
 2. Ramazan ayında geceler erken yatmaya çalışınız. Sahur vaktinde, zamanında uyanabilmemiz açısından bu durum önemlidir. En azından 1 saat sabah ezanından önce uyanmanız gerekir. Bu yöntemle, haddinden fazla yemeğin ve sıvı şeylerin mideye yığılmasından uzak durup, daha rahat bir hal almış oluruz.
 3. Sahurlarda yemek için uyanmamak oldukça yanlış bir harekettir. Bu durum zamanla oruç tutan kişilerde bir zaaf ve halsizlik şeklinde kendini gösterir.
 4. Sahur vakitlerinde proteinli yiyecekler, örneğin, yumurta, hububat, süt ve ürünleri ve etli yemekler yenmelidir. Çok su içmek yerine, sulu meyveler tüketilmelidir.
 5. Sahur için tavsiye edilen sıvılar, ağır ağır içilmelidir. Bir bardak bal şerbeti veya şeker şerbeti faydalı olacaktır.
 6. Sahur vakitlerinde, hafif yemeklerin tüketilmesi daha uygundur. Bu, çeşitli yemekleri içerebilir. Bu durum, özellikle yeni yetişen gençler için oldukça önemlidir. Şekerli, proteinli ve enerjili yiyeceklerin tüketilerek, istifade edilmesi gerekir.
 7. Fazla tuz kullanmaktan uzak durunuz. Çünkü tuz, sıvıların bedenden çabuk atılmasına ve dolayısıyla, özellikle günün ilerleyen saatlerinde susuzluk hissinin şiddetlenmesine sebep olmaktadır.
 8. Sahur yemeğinden hemen sonra yatmayınız. Çünkü uzanmak, yemeklerin yemek borusuna geri dönmesine ve ekşimelere sebep olacağı için, gün boyu rahatsızlık hissedebilirsiniz.

İftar

Ana Madde: İftar
 1. Bedenin ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunun sahur yemeğinde alınması gerekir. Öyle ise iftarda mideye ağırlık çökmemesi için olabildiğince hafif yiyiniz.
 2. İftar yemeği oldukça hafif ama çok kalorili, çabuk hazmedilebilen cinsten olmalıdır. Örneğin: Hurma, sütlaç, az miktarda süt, açık çay gibi. Az miktarda yemek yenmelidir. Aksi takdirde mideyi rahatsız eder.
 3. Orucunuzu tatlı çay veya hurma ile açmanız tavsiye edilir. Çok su içmekten kaçınınız. Çünkü bu halsizlik, zaaf ve mide ağrılarına sebep olabilir. İftar yapıldıktan daha sonraki saatlerde fazla su içmek yararlıdır.
 4. İftar ve sahur zamanında çok yağlı yemeklerden olabildiğince uzak durunuz.

İtiraz/Ölüm Orucu

Orucun dindeki rolüne ilaveten, birtakım toplumsal ve siyasi inançları izhar ve beyan etmek amacıyla da kullanıldığı görülmektedir. Özellikle bir şeye itirazın ve yalnızlığın dile getirilmesi açısından bir sembol haline gelmiştir. Bunun en klasik örneği, Mahatma Gandi’nin yirminci yüzyılın başlarında yapmış olduğu ölüm orucudur. Gandi hapiste kendi takipçilerinin İngilizlerle karşı karşıya geldiklerinde başvurdukları yöntemlerin, kendisinin hiçbir şekilde kaba kuvvete başvurmayı kabul etmeyen öğretisine karşı takipçilerinin bu dikkatsizliklerini protesto amacıyla, ölüm orucu tutmuştur.

Oruç, defalarca savaş karşıtı anlamında toplumsal açıdan istenmeyen birtakım şeyler karşısında adaletsizlikler karşısında tutulmuş ve bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bunun diğer bir örneği de “Dick Gregory Komodin” adındaki zencinin yapmış olduğu eylemdir. Miladi 60’lı yıllarda zencilerin medeni hukuklarından yoksun edildiği Amerika’nın yerli halkı olan zencilerin medeni haklarının görmezden gelindiği ve çiğnendiği iddiasıyla, Amerika ordusuna karşı itiraz anlamında güneydoğu Asya’da böyle bir ölüm orucu tutmuştur.

Ayrıca, 1981 yılında 10 kişilik İrlandalı vatanperver ve milliyetçi bir grup (Baby Sandes gibi) Belfast hapishanesinde ölüm orucu faaliyetinde hayatlarına son vermişlerdir. Bu grubun hedefi kendilerinin resmi olarak tanınmaları, kendilerinin ve kendilerine bağlı olan kişilerin, siyasi mahpuslar olarak tanınmaları idi.[65]

Aynı şekilde, Bahreyn ve Filistin halklarının ölüm orucu tutmaları ve bunun benzeri örneklerinde, itirazlarını oruç vasıtasıyla dile getirmeleri ve bazen yemek ve içmekten kesilmek suretiyle bu işi yapmaları dikkat çekicidir.

Kaynakça

 1. Bakara suresi, 183.
 2. Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 2, s. 74.
 3. Huruç 34: 29.
 4. Hz. Davud (a.s), oğlu hastalandığı sırada oruç tuttu. 2. Samuel, 12:15.
 5. Yehoşafıt, Yahudilerin, Muabiler'e ve Amuniler'e karşı zafer kazanmasından sonra, kırk gün oruç tutmuştur. 2. Tevarih, 20:3.
 6. Lukas İncili 5: 34.
 7. Bihar'ul Envar, c. 19, s. 139.
 8. Kafi, c.4, s. 37.
 9. Tarih-i Yakubi, c.2, s. 25.
 10. Bakara suresi, 187 [Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp, takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, ayetlerini insanlara böylece açıklar.]
 11. Cevamiu’l Cami, c.1, s.106; Vesailu’ş-Şia, c.7, s. 81.
 12. Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 2, s. 74.
 13. Nisa suresi, 92; Maide suresi, 89 ve 95; Mücadele suresi, 4.
 14. Bakara suresi, 196.
 15. İmam Muhammed Bakır: «İslam beş şey üzerine kurulmuştur: Namaz, zekat, Hac, Oruç ve Vilayet. (Yani İslam’ın rehberliği)» Kâfi (İslamiye baskısı), c. 4, s. 62.
 16. Peygamber-i Ekrem (s.a.a), Allah’a şöyle soruyor: «İlahi! Orucun sonucu nedir? Allah buyurdu: Orucun sonucu hikmettir ve hikmetin sonucu marifet, marifetin sonucu da yakindir. Öyle ise ne zaman kulum yakin derecesine yetişirse, artık dünyanın kendisi için nasıl olacağı ve nasıl geçeceği onun için bir önem arz etmez. İster zorluklarla geçsin, ister kolaylıkla.» Bihar'ul Envar, c. 74, s. 27.
 17. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Allah, varlıklı zenginlerle varlıksız fakirleri eşitlemek üzere, Ramazan orucunu farz kılmıştır.» Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 2, s. 73, h. 1766.
 18. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: «Allah, insanların ihlasını imtihan etmek amacıyla oruç tutmayı farz kılmıştır.» Nehc'ul Belağa, Suphi Salih, s. 512 h. 252; Tasnif-i Gürerü’l Hikem ve Dürerü’l Kelim, s. 176 h. 3376. Hz. Zehra (s.a) oruç hakkında şöyle buyuruyor: «Allah, orucu, ihlâsı tespit etmek için farz kılmıştır.» Biharu’l Envar, c. 93, s. 368.
 19. Hazreti Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor: «Sıcak günlerde oruç tutmak, cihattır.» Bihar'ul Envar, Beyrut, c. 93, s. 257, h. 14.
 20. Hazreti Muhammed (s.a.a), şöyle buyuruyor: «Her şeyin bir zekatı vardır ve bedenlerin zekatı oruçtur.» Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 2, s. 57, h. 1774.
 21. İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: «Halk, açlık ve susuzluğun derdini çeksinler ve bu vesileyle ahirette karşılaşacakları fakirliği ve biçareliği idrak etsinler, diye oruç tutmakla emrolundular.» Vesailu’ş-Şia, c. 10, s. 9, h.12701.
 22. Hazreti Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor: «Ne mutlu o kimselere ki, Allah için aç ve susuz kalıyorlar, onlar kıyamet günü doyacaklardır.» Hidayetu’l Eimme, c. 4, s. 268, h. 9.
 23. Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor: «Oruç, cehennem ateşine karşı bir siperdir. Yani, insan oruç vasıtasıyla cehennem ateşinden âmânda olacaktır.» Kafi (İslamiye baskısı), c. 4, s. 62, h. 1; Tuhefu’l Ukul, s. 258. / İmam Seccad (a.s) şöyle buyuruyor: «Orucun hakkı şudur: Allah’ın, ateşi sana karşı örtü altına almak için, diline kulağına, gözüne, endamına ve midene çekmiş olduğu bir perdeden ibaret olduğunu bilmendir.» Tuhefu’l Ukul, s. 258.
 24. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruç tutan kişi için iki mutluluk ve sevinç vardır: Biri, iftar vakti ve diğeri ise, Rabbi ile buluştuğu zamandır. (Ölüm zamanı ve kıyamet gününde), Kâfi (el-İslamiye baskısı), c. 4, s. 65.
 25. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: «Oruç ve Kur’an, kıyamet gününde insana şefaat ederler. Oruç der ki: Ey Rabbim! Ben, bu insanı yemekten ve şehvet peşine gitmekten alıkoydum. Beni ona karşı şefaatçi kıl. Kur’an der ki: Bu insanı gece uykusundan men ettim; beni de ona şefaatçi karar kıl. Süphan olan Allah, onlara şefaat etme izni verir ve onlar da şefaat ederler. (28)
 26. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: Sabır ve namaz ile yardım alınız; sabırdan maksat, oruçtur.» Tefsir-i Kummi, c. 1, s. 46; Tefsir-i Eyaşi, c. 1, s. 44, h. 41.
 27. İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruç tutan kişinin iftar vaktinde duasına icabet edilir.» Biharu’l Envar, (Beyrut baskısı), c. 93, s. 255, h. 33.
 28. Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor: «Sağlıklı kalmak istiyorsanız, oruç tutunuz.» Nehcü’l Fesahe, s. 547, h. 1854.
 29. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: «Üç şey vardır ki, balgamı azaltır ve hafızayı güçlendirir: Misvak, oruç ve Kur’an okumak.» Mekarimu’l Ahlak, s. 51.
 30. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruç, dünya afetlerine karşı bir siper ve ahiret azabına karşı da bir perdedir.» Misbahu’ş-Şeriat, s. 135; Müstedreku’l Vesail ve Müstenbitu’l Mesail, c. 7, s. 369, h. 8441.
 31. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruç ve hac, kalplerin sakinleştiricisidir.» Emali-i Şeyh Tusi, s. 296, h. 582.
 32. Hazreti Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor: «Şeytanı sizden uzaklaştıracak bir şey öğreteyim mi size? O zaman doğunun batıdan uzak olduğu gibi, şeytan da sizden uzak kalır”. Arz ettiler: Neden olmasın, ey Allah Resulü! O zaman hazret şöyle buyurdular: “Oruç, şeytanın yüzünü siyahlaştırır; sadaka, onun belini kırar; Allah için birbirini sevmek ve iyi işlerde birbirlerine yardımcı olmak, onun köküne balta vurmaktır; istiğfar etmek, onun şah damarını vurur ve her şeyin bir zekatı vardır, bedenlerin zekatı ise, oruçtur.» Minhacu’l Berae, c. 7, s. 426.
 33. Hazreti Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor: Yüce Allah şöyle buyuruyor: «Oruç, benim içindir ve onun karşılığı da bana aittir.» Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 2, s. 75, h.1773.
 34. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor: «Cennet dört kişiye müştaktır: Aç olanları doyuran, dilini koruyan, Kur’an okuyan ve Ramazan ayında oruç tutan kişi.» 14
 35. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Her kim Ramazan ayında özrü olmaksızın orucunu yerse, iman ruhu ondan ayrılır.» Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 2, s. 118, h.1892.
 36. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruç tutmak, yemek ve içmekten kesilmek değildir. Oruç tutmak, süphan olan Allah’ın beğenmediği her türlü şeylerden çekinmektir.» İbn-i Ebi’l Hadid, Şerh-i Nehc'ül Belağa, c. 20, s. 299, h. 417.
 37. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruç tuttuğun zaman, gözün, kulağın, saçın ve derin, bunların tamamının hep birlikte oruç tutması gerekir. (Yani günahlardan tamamiyle kaçınmak gerekir.)» Kafi, (İslâmiye baskısı), c. 4, s. 87.
 38. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: «Kalp ile tutulan oruç, dil ile tutulan oruçtan ve dil ile tutulan oruç da mide ile tutulan oruçtan daha faziletlidir.» Tasnif-i Gürerü’l Hikem ve Dürerü’l Kelim, s. 176, h. 3363.
 39. Biharu’l Envar, c. 55, s. 341
 40. Biharu’l Envar, c. 93, s. 370.
 41. Peygamber-i Ekrem (s.a.a), Allah’a şöyle bir soru soruyor: «Ey benim Rabbim! Orucun neticesi nedir? Allah buyuruyor:
  Orucun sonucu, hikmettir. Hikmetin neticesi, marifet ve marifetin neticesi ise yakindir. Bu durumda, ne zaman kulum yakin derecesine ulaşırsa, artık onun için dünyanın nasıl olacağı, yani kolaylıkla mı zorlukla mı geçeceği bir önem ifade etmez.» Biharu’l Envar, c. 74, s.27.
 42. Bakara suresi, 196: « Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da traş olmak zorunda kalır)sa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse, üçü hacda ve yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.»
 43. Tabatabai, c. 3, s. 662.
 44. Men Yesihhe minhu’s-Sawm, Vesailu’ş-Şia, Bab, 16, h. 13252-13253.
 45. Oruç tutmanın hükmü ve Çaresizlikten su içmek, Seyit Ziya Murtezevi, Payıgah-ı İttila Resani ve Haberiyi Cemaran- Tahran, 27 Tir, 1392 h.ş
 46. Beyat Zencani’nin, “Su içtiği halde orucun bozulmayacağı” hakkında yeni fetvası. Paygah-ı Haberiyi Aftab, 22 Tir 1392 h.ş.
 47. Risale-i Tevzihu’l Mesail, Şeyh Cafer Süphani, Mesele-i 1256.
 48. Hicdeh Saat Ruzedari der Suid, Be Gozariş-i Şia Online, Be Nakl ez Mehr, 11 Mordad 1390.
 49. Ferheng-i Farsiyi Amid, «İftar»
 50. Fasting: Encyclopedia Iranıca.
 51. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: «Her kim oruç tutan birine iftar verecek olursa, oruç tutanın sevabı kadar, ona da sevap verilir.» Tehzibu’l Ahkâm (Tahkik: Heresan), c. 4, s. 201, h. 579; Kâfi, (El-İslamiye baskısı) c. 4, s. 68, h. 1.
 52. İmam Kazım (a.s) şöyle buyuruyor: «Oruçlu kardeşine iftar vermek, müstehap oruç tutmaktan daha üstündür.» Kafi (El-İslamiye baskısı) c. 4, s. 68, h. 2; Mehâsin, s. 396, h. 66.
 53. Danişname-i Cihan-ı İslam, «Bug»
 54. Zilhicce Ayı'nın 11, 12 ve 13. günlerine “Teşrik Günleri” denir. (Yani Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri)
 55. Mod: Bir ölçüm aracıdır. Yaklaşık olarak 750 grama tekabül etmektedir. Gıda: Buğday, un, ekmek, arpa, hurma vb. gibi hububat.
 56. el-Fıkh ale'l Mezahibi'l Hamse, s. 149-165.
 57. Ramadan fasting is good fort he heart.
 58. Every Other Day Fasting May Reduce Cancer Risk Worldhealth. Net Anti-Aging News.
 59. The Miracle of fasting: Proven through history for physical, mental and spiritual Health Science, rejuvenation Publications, Inc. 2004; pp. Ff1ii-52.
 60. Carrie, Van Dusen, Brigham Young University, 05/25/2010.
 61. Ramazan ayında baş ağrısını önlemek için yeşil çay tavsiye edilebilir. Hemşehri, 15 Mordad 1391.
 62. Changes in certain blood constituents during… [Am] PubMed – Clin Nutr. 1982.
 63. Bir Diyabet uzmanının, oruçlu kimselere tavsiyeleri.
 64. Bedenin su miktarının azalmasını önlemek için, oruç tutanlara tavsiyeler.
 65. Encyclopedia Britanica.
 1. Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: «Adem (a.s) yasak meyveden yediği gibi, 30 gün bu onun midesinde kaldı. Ondan sonra Allah, Adem’e ve onun nesline 30 gün aç ve susuz kalmayı vacip kıldı.»

Bibliyografi

 • Kuran-ı Kerim.
 • Nehcü’l Belağa.
 • İbn-i Ebi’l Hadid, Şerh-i Nehcü’l Belağa, Tahkik: Muhammed Ebu’l Fazıl İbrahim, Daru İhyau’l Kütübü’l Arabiye, Kahire.
 • İbn-i Şu’be, Hasan b. Ali, Tuhefu’l Ukul, Müessesetu’n-Neşri’l İslami, 1363 h.ş.
 • İncil.
 • Amidi, Abdulvahid Muhammed, Gürerü’l Hikem, Çap-ı Danişgah-ı Tahran.
 • Payende, Ebu’l Kasım, Nehcü’l Fesahe, Daru’l İlim, 1387 h.ş.
 • Tevrat.
 • Danişname-i Cihan-ı İslam, Medhal-i Bug, Rağib İsfahani, El-Müfredat fi Garibu’l Kur’an.
 • Seyit Muhammed Hüseyin, El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, Müessesetu’n-Neşri’l İslami.
 • Şeyh Hürr-ü Amili, Muhammed b. Hasan, Vesailu’ş-Şia, Müessese-i Âlu’l Beyt, Kum, 1409 h.k.
 • Şeyh Saduk, Muhammed b. Ali, Men La Yehzuruhu’l Fakih, Neşr-i Saduk, 1367 h.ş.
 • Tebersi, Cevamiu’l Cami, Tahkik: Müessese-i Neşri’l İslami, Camietu’l Müderrisin, Kum.
 • Tebersi, Hasan b. Fazıl, Mekarimu’l Ahlak, İntişarat-ı Şerif Razi, Kum, 4. Baskı, 1412 h.k.
 • Tusi, Emali, Daru’s-Sekafe Li’t-Tibae, Kum.
 • Amili, Şeyh Hürr, Hidayetu’l Ümmet ila Ahkami’l Eimme, Bonyad-ı Pejuheşhayi İslamiyi Astan-ı Kuds-i Rezevi, 1412 h.k.
 • Allame Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Daru’l Kütübü’l İslamiye, Tahran, 1362 h.k.
 • Ali el-Muttaki b. Hisamuddin Hindi, Kenzu’l Ummal, Dairetu’l Maarifi’l Osmaniye, bi-Asimeti Haydarabad, 1364 h.k.
 • Eyaşi, Muhammed b. Mes’ud, Tefsir-i Eyaşi, Tahran, El-Mektebetu’l İlmiyyetu’l İslamiye.
 • Ferheng-i Farsiyi Amid.
 • Kutb-u Ravendi, Minhacu’l Beraet, Tahkik: Ayetullah Mer’aşi, Kitaphane-i Ayetullah Mer’aşi, Kum.
 • Kummi, Ali b. İbrahim, Tefsir-i Kummi, Daru’l Kitap, Kum, 1367 h.ş.
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakup, Kafi, Daru’l Kütübü’l İslamiye, 1407 h.ş.
 • Nuri, Mirza Hüseyin, Müstedreku’l Vesail, Müessese-i Âlu’l Beyt: Li-İhyau’t-Turas, 1. Baskı, Kum, 1407 h.k.
 • Yakubi, Tarih-i Yakubi, Dar-u Sadır, Beyrut.