Hicri Kameri 2. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 2. Yıl, Hicri Kameri takvimin ikinci senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 2. yılın Tir ayının 16'sı Salı günü ve 8 Temmuz 623 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 30 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 3. yılın Tir ayının 5'i Cumartesi günü ve 26 Haziran 624 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 2. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

 • Rukayye binti Resulullah’ın vefatı. (17 Ramazan)
 • Osman b. Maz’un’un vefatı.
 • Ebu Leheb’in ölümü. (24 Ramazan)
 • İmam Ali’nin kardeşi Talib b. Ebi Talib’in vefatı.

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. İ’lamu’l Vera, c. 1, s. 175; el-Meğazi, c. 1, s. 176.
 3. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 1, s. 240.
 4. Delailu’n-Nubuvve, c. 3, s. 164.
 5. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 44.
 6. Kuleyni, Usul-u Kafi, c. 2, s. 499.
 7. Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 3.
 8. İbn-i Hacer-i Askalani, el-İsabe, c. 4, s. 510.
 9. İbn-i Hacer-i Askalani, el-İsabe, c. 6, s. 250
 10. Taberi, Târihu’l Ümem ve’l Mülûk, c. 5, s. 350.

Bibliyografi

 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Târihu’l Ümem ve’l Mülûk, Tahkik Muhammed Ebu'l Fezl İbrahim, Dar'ut-Turas, Beyrut, 1967.
 • İbn-i Hacer-i Askalani, el-İsabe fi Temyizi’s-Sahabe, Adil Ahmed Abdul Mevcut ve Ali Ahmed Muavvez baskısı, Beyrut, 1415 / 1995
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakub, b. İshak, Usul-u Kâfi, Daru’l Hadis, Kum, 1429.