Hicri Kameri 9. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 9. Yıl, Hicri Kameri takvimin dokuzuncu senesidir. Bu yıl farklı kabilelerden birçok heyetin Medine’de bulunan Allah Resulü'nün (s.a.a) yanına gelerek, Müslüman olmalarından dolayı "Senetu’l Vufud" (heyet ve grupların yılı) olarak adlandırılmıştır.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 9. yılın Ordibeheşt ayının 2'si Cuma günü ve 23 Nisan 630 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 10. yılın Ferverdin ayının 21'i Pazartesi günü ve 11 Nisan 631 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 9. Yılın Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 560.
 3. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 515; Delailu’n-Nubuvve, c. 5, s. 469.
 4. Tevbe Suresi, 49; Sire-i İbn-i Hişam, c. 4, s. 159; Ayeti, Tarih-i Peygamber-i İslam Muhammed (s.a.a), s. 511.
 5. Ayeti, Tarih-i Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 504 - 510.
 6. Tevbe Suresi, 81 - 82; Sire-i İbn-i Hişam, c. 4, s. 160; Ayeti, Tarih-i Peygamber-i İslam Muhammed (s.a.a), s. 511.
 7. Mufid, İrşad, s. 70; Ayeti, Tarih-i Peygamber-i İslam Muhammed (s.a.a), s. 515.
 8. İbn-i Hacer, Fethu’l Bari, c. 21, s. 39; Zehebi, Siyeri A’lamu’n-Nubela, c. 2, s. 448.
 9. Tarih-i Yakubi, c. 2, s. 68; et-Tenbih ve’l İşraf, s. 236; Mearif-i İbn-i Kuteybe, s. 343; Emtau’l Esma, c. 1, s. 479; el-Bidayetu ve’n-Nihaye, c. 5, s. 20; Sire-i Halebiyye, c. 3, s. 142; Ayeti, Tarih-i Peygamber-i İslam Muhammed (s.a.a), s. 523.
 10. Siyer-i İbn-i Hişam, c. 4, s. 173; Emtau’l Esma, c. 1, s. 480; Ayeti, Tarih-i Peygamber-i İslam Muhammed (s.a.a), s. 524.
 11. Mufid, el-İrşad, c. 1, s. 166 - 171.
 12. Tarih-i Taberi, c. 8; el-Müntehab min Zeyli'l-Müzeyyel, s. 6.
 13. Es-Sahih min Sireti’n-Nebiyyi’l A’zam, c. 2, s. 218.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim.
 • İbn-i Hişam, Abdülmelik, Es-Siretu’n-Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka, İbrahim Ebyari, Abdulhafiz Şelebi, Daru’l Marife, Beyrut, çap-ı evvel.
 • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n-Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibu’ş-Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çap-ı evvel, 1405.
 • Mufid, el-İrşad, tahkik: Müessese-i Alu’l beyt (a.s) el-Mutemeru’l Alemi li elfiyyetu’ş-Şeyh Mufid, 1413.
 • Ayeti, Muhammed İbrahim, Tarih-i Peygamber-i İslam Muhammed, tahkik: Ebu’l Kasım Gurci, 6. baskı, Tahran, Müessese-i İntişarat ve çap-ı Danişgah-ı Tahran, 1378.
 • Amuli, Seyyid Cafer Murtaza, es-Sahih min Sireti’n-Nebiyyi’l A’zam, Daru’l Hadis, Kum, 1426 h.k / 1385 h.ş.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Suheyl Zekkar ve Riyad Zerkeli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1417 / 1996.