Hicri Kameri 5. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 5. Yıl, Hicri Kameri takvimin beşinci senesidir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 5. yılın Hordad ayının 14'ü Pazartesi günü ve 5 Haziran 626 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 30 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 6. yılın Hordad ayının 3'ü ve 25 Haziran 627 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 5. Yılın Hadiseleri

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Mahallati, Zebihullah, Reyahinu’ş-Şeria, c. 3, s. 33; Muhammedi İştihardi, Hz. Zeynep Furuğ-u Taban-ı Kevser, s. 17.
 3. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 213.
 4. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 214; Cevamiu’s-Siretu’n-Nebeviyye, s. 147; Enisu’l Müminin, s. 21.
 5. El-Meğazi, c. 2, s. 496; Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 347.
 6. İbn-i Hacer el-Askalani, el-İsabe, 1415 kameri, c. 6, s. 156.
 7. Mufid, el-İrşad, 1413 kameri, c. 1, s. 102.

Bibliyografi

 • Hamevi, Muhammed b. İshak, Enisu’l Müminin, Bonyad-ı Bi’set, Tahran, 1363.
 • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n-Nubuvve ve Marifetu Ehval-i Sahibu’ş-Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çap-ı evvel, 1405.
 • İbn-i Hazm-ı Endulisi, Cevamiu’s-Siretu’n-Nebeviyye, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut.
 • İbn-i İshak, Siretu’n-Nebi, tahkik: Mustafa el-Halebi, 1355.
 • İbn-i Hacer el-Askalani, el-İsabe fi Temyizi's-Sahabe, Beyrut, Dar'ul Kutub'ul İlmiyye, 1415 kameri,
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, Daru’l Fikr, Beyrut, çap-ı evvel, 1417.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Meğazi, Müessesetu’l A’lemi, Beyrut, çap-ı sevvum, 1409.
 • Mahallati, Zebihullah, Reyahinu’ş-Şeria, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiyye.
 • Mufid, el-İrşad, tahkik: Müessese-i Alu’l Beyt (a.s) el-Mutemeru’l Alemi
 • Muhammed Muhammedi İştihardi, Hz. Zeynep (s.a) Furuğ-u Taban-ı Kevser, çap-ı sevvum, Tahran, Burhan, 1379.