Hicri Kameri 6. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 6. Yıl, Hicri Kameri takvimin altıncı senesidir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 6. yılın Hordad ayının 4'ü Cumartesi günü ve 26 Mayıs 627 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 7. yılın Ordibeheşt ayının 23'ü Salı günü ve 13 Mayıs 628 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 6. Yılın Hadiseleri

Viladetler

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 308; A’yanu’ş-Şia, c. 1, s. 268.
 3. Delailu’n-Nubuvve, c. 3, s. 364.
 4. Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 349.
 5. El-Megazi, c. 2, s. 537.
 6. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 289.
 7. Mahallati, Zebihullah, Reyahinu’ş-Şeria, c. 3, s. 33; Muhammedi İştihardi, Hz. Zeynep (s.a) Furuğ-u Taban-i Kevser, s. 17.
 8. Zehebi, Siyeru A’lamu’n-Nubela, c. 3, s. 500; Dahil, A’lamu’n-Nisa, s. 238.
 9. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 315.

Bibliyografi

 • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n-Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibu’ş-Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çap-ı evvel, 1405.
 • İbn-i Hazm-ı Endulisi, Cevamiu’s-Siretu’n-Nebeviyye, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut.
 • Emin Amuli, Seyyid Muhsin, A’yanu’ş-Şia, Daru’t-Taaruf li’l Matbuat, Beyrut, 1403.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, Daru’l Fikr, Beyrut, çap-ı evvel, 1417.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Meğazi, Müessesetu’l A’lemi, Beyrut, çap-ı sevvum, 1409.
 • Mahallati, Zebihullah, Reyahinu’ş-Şeria, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiyye.
 • Muhammed Muhammedi İştihardi, Hz. Zeynep (s.a) Furuğ-u Taban-i Kevser, çap-ı sevvum, Tahran, Burhan, 1379.