Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Mülk Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mülk Suresi
Mülk Suresi.png
Anlamı Mülk
Başka İsmi "Tebareke", "Mani’a" (engelleyen), "Vakiye" (önleyen), "Munciye" (kurtarıcı) ve "Menna’e" (aşırı önleyen)
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 77
Sure Numarası 67
Cüz 29
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 30
Kelime Sayısı -
Harf Sayısı -

Mülk Suresi (Arapça: سورة الملك), ilk ayette geçen “mülk” kelimesinden dolayı “Mülk Suresi” adını almıştır. Fakat çeşitli diğer isimleri de bulunmaktadır. Bu surenin farklı unvanlarla isimlendirilmesinin sebebi, bu sureyi okuyan ve amel edenleri cehennem azabından koruyacağından ve ateşin bedenlerine ulaşmasına engel olacağından dolayıdır.

İsimleri

Bu sureye, birinci ayette geçen “Mülk” kelimesinden (Bütün mülk ‘‘mutlak egemenlik’’ elinde olan Allah, bereket kaynağıdır ve O'nun her şeye gücü yeter.) dolayı “Mülk Suresi” adı verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in bazı sureleri başladığı ilk kelimeyle adlandırıldığı gibi, bu sure de “Tebareke” kelimesiyle başladığı için “Tebareke” Suresi olarak da adlandırılmıştır.

Bu surenin diğer isimleri ise şunlardan ibarettir: “Mani’a” engelleyen, “Vakiye” önleyen, “Munciye” kurtarıcı ve “Menna’e” aşırı önleyendir. Mülk Suresi'nin farklı unvanlarla isimlendirilmesinin sebebi, bu sureyi okuyan ve amel edenleri cehennem azabından koruyacağından ve ateşin bedenlerine ulaşmasına engel olacağından ötürüdür.

Özellikler

Mülk Suresi 30 ayet ve bazılarına göre ise, 31 ayettir; ancak birinci görüş meşhurdur. Mekki olan bu sure Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 67. ve iniş tertibine göre ise, Kur’an’ın 77. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olan Mülk Suresi, yaklaşık yarım hizbdir ve 29. cüzün başında bulunmaktadır.

Konuları

Mülk Suresi, mutlak kudret, hükümranlık ve egemenlik elinde olan Allah’ı tebrik ve tahsin ile başlamaktadır. İkinci ayette, amel bakımından kimin daha iyiyi seçeceği, ilahi imtihan doğrultusunda ölümü ve hayatı yarattığını, 9. ayette ise cehennem bekçilerinin cehennem ehline “dünya hayatında sizin için bir uyarıcı gelmedi mi?” diye sorduklarında, onların teessüfle; “bize gerçekten bir uyarıcı geldi, fakat biz yalanladık” dediklerini zikretmektedir.[1]


Meşhur Ayetler

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Öyle bir mâbuttur ki yaratmıştır ölümü ve dirimi, hanginiz daha güzel işte bulunacak, sınamak için sizi ve O’dur üstün olan ve suçları örten. (Mülk Suresi / 2)

Bu ayet-i kerime, ölümün yaratılış gayesine ve Allah’ın insanın hayatına sahip ve hâkim olduğuna işaret ederek, şöyle buyurmaktadır: Öyle bir mâbuttur ki yaratmıştır ölümü ve dirimi, hanginiz daha güzel işte bulunacak, sınamak için sizi ve O’dur üstün olan ve suçları örten.

Sınamaktan (لِيَبْلُوَكُمْ) Maksat Nedir?

Sınamaktan maksat; bir çeşit eğitim egzersizidir. Şöyle ki insanları amel meydanına çekerek, sınayarak, temizleyerek, Allah’a yakınlaşma liyakatine sahip olmalarını sağlamaktır. Hal böyleyken varlık âlemi, tüm insanlar için büyük bir sınama meydanı olmuş oluyor. Bu sınamaya vesile olacak unsurlar ise yaşam ve ölümdür. Yaşam ve ölümün hedefiyse bu iyi amele ulaşmak için yapılan her hayırlı iş, her ihlâslı niyet, mana ve mefhum açısından marifetin tekâmülüdür. [3]

Fazilet ve Özellikleri

Peygamber Efendimizden (s.a.a) Mülk Suresi'ni okumanın fazileti hakkında şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim akşam veya gece, Mülk Suresi'ni okursa, Kadir gecesini ihya etmiş gibi mükâfat alır. [4] Nakledildiğine göre Allah Resulü (s.a.a) her akşam yatmadan önce Mülk Suresini okurdu. [5] Yine aynı şekilde bir rivayette şöyle buyurmuşlardır: Mülk Suresi'nin, her müminin kalbinde olmasını severim. [6]

Bir diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimizden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Mülk Suresi, kıyamet gününde Mülk Suresi'ni okuyan ile Mülk Suresi'nin sahibi arasında Mülk Suresi'ni okuyanın bağışlaması ve affedilmesi için mücadele edecektir. [7] İmam Bakır’dan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Mülk Suresi, kabir azabına engel olur. Ben yatsı namazından sonra oturur vaziyette Mülk Suresini okuyorum. Babam İmam Seccad (a.s) ise gece ve gündüz Mülk Suresi'ni okurdu. [8]

Bazı rivayetler de Mülk Suresi'nin özellikleri hakkında şöyle nakledilmiştir: Emniyet, [9] Şefaat ve bağışlanmak, [10] Kabir korkusunu uzaklaştırmak, [11] Ölenlerin bağışlanmasına sebep olmak. [12]


Önceki Sure
Tahrim Suresi
Mülk Suresi Sonraki Sure
Kalem Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1257.
 2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 3. Mekarim Şirazi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, 1382 h.ş, c 5, s 244 ve 245.
 4. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1338 h.k, c 10, s 66.
 5. Mirza Hüseyin Nuri, Müstedreku’l Vesail, 1408 h.k, c 4, s 306.
 6. Müftü Hindi, Kenzu’l Ummal, s 2648.
 7. Mirza Hüseyin Nuri, Müstedreku’l Vesail, 1408 h.k, c 4, s 366.
 8. Kuleyni, Usul-ü Kâfi, c 2, s 633.
 9. İbn-i Babeveyh, Sevabu’l Amal, 1382 h.ş, s 119.
 10. Suyuti, Eddurru’l Mansur, c 6, s 246.
 11. Suyuti, Eddurru’l Mansur, c 6, s 246.
 12. Behrani, Tefsir-i el-Burhan, c 5, s 433.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladivend, Tahran, Dâru'l Kur'âni'l Kerîm, 1418 h.k. / m. 1376.
 • Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.
 • İbn-i Babeveyh, Muhammed b. Ali, Sevabu’l Amal ve İkabu’l Amal, Araştırma: Sadık Hasanzade, Tahran, Ermeğan Tuba, 1382 h.ş.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan, Tahran, Bonyad-ı Bi’set, 1416 h.k.
 • Ramyar, Mahmut, Tarih-i Kuran, Tahran, İntişarat-ı İlmi ve Ferhengi, 1362 h.ş.
 • Daneşname-i Kuran ve Kuran Pejuhi, c 2, Bahauddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan – Nahit, 1377 h.ş.
 • Suyuti, Celaleddin, Ed-Dürrül Mensur Fit-Tefsir Bil-Mesur, Daru’l Kutubi’l İslamiye, 1377 h.k.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kuran, Tercüme: Seyyid Muhammed Bakır Musavi Hemdani, Kum, Defter-i İntişarat-ı İslami Camia-i Müderrisin-i Havza-i İlmiye-i Kum, 1374 h.ş.
 • Tabersi, Fazıl b. Hasan, Mecmeu'l Beyan Tefsiri|Mecmau’l Beyan]] fi Tefsiri’l Kuran, Tercüme: Bistuni, Meşhed, Astan-ı Kuds-i Razavi, 1390 h.ş.
 • Ferhengname-i Ulum-u Kuran, Defter-i Tebligat-ı İslami Havza-i İlmiye-i Kum.
 • Kuran-ı Kerim, Tercüme. Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kuran-ı Kerim, 1418 h.k.
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakup, Usul-u Kâfi, Araştırma: Muhammed Bakır Behbudi, Ali Ekber Gaffari, Tahran, Daru’l Kutubi’l İslamiye, 1382 h.k.
 • Kenzu’l Ummal, Ali b. Hisamu’d-Din Hindi, Haydar Abad, Dairetu’l Maarifi’l Osmaniye, 1364 h.k.
 • Nuri, Mirza Hüseyin, Müstedreku’l Vesail, Beyrut, Müessese-i Alu’l-Beyt li’İhyai’t-Turas, 1408 h.k.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l Kutubi’l İslamiye, 1382 h.ş.