Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Ahkaf Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Ahkaf Suresi
Ahkaf Suresi.png
Anlamı Kum yığını veya Yemen’de bir bölgenin adı yahut Hz. Hud'un (a.s) kavmi olan Âd kavminin yerleşim yeri
Başka İsimleri -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 66
Sure Numarası 46
Cüz 26
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 35
Kelime Sayısı 648
Harf Sayısı 2668

Ahkaf Suresi (Arapça: سورة الاحقاف) ahkaf kelimesi "kum yığını" anlamına gelmektedir. Bu kelime ile kum tepelerinin kastedildiği anlaşılmaktadır. Ahkaf'ın Âd kavminin yerleşim bölgesinin adı olduğu söylenmekle beraber, 21. ayette geçtiği gibi, Hz. Hud’un (a.s) kum tepesi üzerine çıkarak kavmini uyarmasından da bahsediliyor olabilir.

Toplam 35 ayetten oluşan sure, Mekke'de inmiştir. Ahkaf Suresi, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 46 ve iniş sırasına göre ise, 66. suredir.

Surenin Tanıtımı

Bu sureye "Ahkaf" denilmesinin nedeni, Ad kavminin hikaye ve yerleşim yerine, yani Hz. Hud’un (a.s) kavmine işaret edildiğindendir. [1] O topraklar kumlu olduğundan "ahkaf" demişlerdir [2] (21. Ayetten 26. Ayete kadar). Hurûf-u Mukattaa ile başlayan surelerin yirmi yedincisi, havamim surelerinin ise yedincisi ve sonuncusudur.

Kufe karilerine göre ayet sayısı 35 ve başka karilere göre ise, 32’dir. Ancak Kufe karilerinin görüşü daha doğru ve meşhurdur. Sure, 648 kelime ve 2668 harften oluşmaktadır. Mushaf’taki resmi sırasına göre kırk altıncı, [3] iniş sırasına göre ise, altmış altıncı suredir. Bu sure, Mekke’de nazil olmuştur. Uzunluk olarak mesani surelerden ve tam olarak bir hizip miktarı kadardır. [4]

Kavramlar

Bu surenin bazı konu ve mevzuları şunlardan ibarettir: mead, mümin ve kâfirlerin öteki dünyadaki durum ve yerlerinin belirlenmesi, anne ve babaya iyilikte bulunma, göklerin, yeryüzünün ve yaratılış âleminin boşuna yaratılmadığı, Allah Teâlâ’nın yeryüzü ve göklerin yaratılmasından aciz olmadığı, Allah’ın ölüleri yeniden diriltmeğe ve ruha kalıcılık vermeğe gücünün yettiği.[5]

Müşrikler, İslam dini ile mücadele etmelerinin yanı sıra, İslam dinini inkar, Kur’an ve Peygamber Efendimiz (s.a.a) ile de alay etmekteydiler. Ahkaf Suresi, işte sırf bu yüzden dolayı müşriklere uyarı niteliğinde nazil oldu. [6]

Surede, müşriklerin İslam dini, Kur’an ve Allah Resulü (s.a.a) ile alay etmeleri, onların her iki dünyada çok kötü sonuçlara katlanacaklarını hatırlatan konulara yer verilmektedir. Yine aynı şekilde batıl yolda ilerlemeye devam etmeleri, Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) hakkaniyetine teveccüh etmemeleri ve kıyameti inkar etmeleri, dünyada başarısız, ahirette ise zelil olmalarına sebebiyet vereceği hatırlatılmaktadır. Müşriklerin hakka karşı savaşma hastalıklarına derman olacak tek şey, kıyamet gününün elemli azabı olduğundan dolayı, surede birkaç ayet-i kerimede mead, kafirlerin azaba duçar olacakları ve onların cehennem ateşine sunulacakları konusu tekitle işlenmiştir. [7]


İmam Hüseyin ve Ahkaf Suresi

İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir rivayete göre Ahkaf Suresi 15. Ayet-i kerime:

(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُون)

(Ve biz, insana, anasına babasına iyilik etmesini emrettik; anası, onu zahmetle taşımıştır ve zahmetle doğurmuştur ve gebelik müddetiyle sütten kesilme müddeti, otuz ayı tutar) İmam Hüseyin (a.s) hakkında nazil olmuştur.

Bir rivayette şöyle geçmektedir: Peygamber Efendimiz (s.a.a) Hz. Fatıma’ya (s.a) ümmetinden bir grubun evladını öldüreceğini haber verdi. Bunun üzerine Hz. Fatıma (s.a) evladını hüzünlü bir şekilde dünyaya getirdi.

Ayet-i kerime’de beyan edildiği üzere Hz. Fatıma (s.a) İmam Hüseyin’i (a.s) 6 aylık dünyaya getirdi. İmam Hüseyin’in (a.s) anne karnında geçirdiği zaman ve sütten kesilme dönemi toplam olarak 30 ay sürdü. Ayet-i kerime bu noktaya işaret etmektedir. [9]

Fazilet ve Özellikleri

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Ahkaf Suresi'ni her akşam veya her Cuma okursa, dünyada korku ve endişe onun üzerinden kaldırılır; kıyamet gününde ise, korku ve endişeden amanda olur. [10]

Ahkaf Suresi'ni okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Ahkaf Suresi'ni okursa, dünyadaki tüm kum tanelerinin sayısı kadar ona on iyilik verilir, on günah ondan silinir ve on derece onun derecesine eklenir. [11]

Müstedrek'ül-Vesail kitabında İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Eğer, Ahkaf Suresi'ni bir kağıda yazar, zemzem suyu ile yıkar ve sonra da o suyu içerlerse, hafızanın güçlenmesine, halk arasında mahbup ve saygın olmaya ve iyi bir nam salmaya vesile olur. [12]

Peygamber Efendimiz’den (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmektedir: Her kim Ahkaf Suresi'ni bir kağıda yazarak kendi veya bir çocuk yahut bir süt emen bebeğin üzerine asarsa veya Ahkaf Suresi'ni bir kağıda yazar ve suda yıkadıktan sonra o suyu içerse, sağlam ve güçlü bir bedene sahip olur; çocuklar başlarına gelecek afet ve tehlikelerden amanda olur, süt emen bebek de beşiğinde göz aydınlığına sebep olur. [13]

"Kur’an İle Derman" kitabında problemlerden kurtulmak için Ahkaf Suresi'ni 3 kez okumak tavsiye edilmiştir. [14]

Tarihi Rivayetler ve Öyküler

Cinler tarafından Kur’an’ın dinlenilmesi, kendi kavimlerine doğru gitmeleri ve onları İslam dinine davet etmeleri. 29-32. Ayet-i kerimeler.

Ahkaf Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Casiye Suresi
Ahkaf Suresi Sonraki Sure
Muhammed Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, h.ş 1377, c 2, s 1250 ve 1251.
 2. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 21, s 295 ve 296.
 3. Marifet, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, h.ş 1371, c 2, s 166.
 4. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, h.ş 1377, c 2, s 1250 ve 1251.
 5. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1250-1251.
 6. Tabatabai, el-Mizan, h.k 1417, c 18, s 185.
 7. Ahkaf Suresi / 18-28
 8. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 9. Kuleyni, el-Kâfi, Tercüme: Erdekani, h.ş 1388, c 2, s 598.
 10. Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, h.ş 1382, c 4, s 422.
 11. Tabersi, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, h.ş 1372, c 9, s 136.
 12. Nuri, Müstedrek'ül-Vesail, h.k 1408, c 4, s 313.
 13. Behrani, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, h.k 1416, c 5, s 35.
 14. Hacı, Pervane, Derman ba Kur’an, s 98.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l-Kur'âni'l-Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Babayi, Ahmet Ali, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, 13. Baskı, h.ş 1382.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, Tahkik; Kısmu’d-Diraseti’l-İslamiye Müessese-i el-Bi’se, Tahran, Bonyad-i Bi’set, Birinci baskı, h.k 1416.
 • Hacı Pervane, Muhammet Mehdi, Derman ba Kur’an.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an, Kum, Defter-i İntişarat-i İslami Camia-i Müderrisin-i Havza-i İlmiye-i Kum, Beşinci baskı, h.k 1417.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Mecmeu'l Beyan Tefsiri|Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, Muhammed Cevad Belaği’nin katkılarıyla, Tahran, İntişarat-i Nasır Hüsrev, Üçüncü baskı, h.ş 1372.
 • Kuleyni, Muhammed bin Yakup, el-Kâfi, Tercüme: Muhammed Ali Erdakani, Tahkik ve Tashih; Muhammed Veadar Muradi ve Abdulhadi Mesudi, Kum, Daru’l-Hadis, Birinci baskı, h.ş 1388.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-i Tebligat-i İslami, c 1, h.ş 1371.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, Birinci baskı, h.ş 1374.
 • Nuri, Hüseyin Muhammed bin Taki, Müstedrek'ül-Vesâil ve Müstenbitu’l-Mesail, Tahkik; Müessese-i Alu’l-Beyt (a.s), Kum, Müessese-i Alu’l-Beyt (a.s), Birinci baskı, h.k 1408.