Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Reddu'ş Şems Hadisesi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Reddü’ş Şems (Güneşin dönüşü) hadisesi (Arapça: رد الشمس); İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) mucizelerinden ve onun vasisi İmam Ali’nin (a.s) kerametlerindendir. Bu hadisede, batmak üzere olan güneş Allah Resulünün (s.a.a) duasıyla geriye dönmüş ve Hz. Ali (a.s) de ikindi namazını eda etmiştir. Bazı kaynaklar, başka bir reddü’ş şems (güneşin geri dönüşü) hadisesinin de İmam Ali’nin (a.s) hilafeti zamanında gerçekleştiğini zikretmişlerdir.

Peygamber (s.a.a) Zamanındaki Reddu’ş Şems

Şeyh Müfid Esma binti Ümeys, Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme, Cabir b. Abdullah Ensari, Ebu Said Hudri ve diğer sahabelerden şöyle bir rivayet nakletmektedir: Resulü Kibriya (s.a.a) Hz. Ali’yi (a.s) bir iş için görevlendirdi. Geri döndüğünde ise ikindi namazı vaktiydi. Hz. Ali’nin (a.s) ikindi namazını kılmadığından habersiz olan Peygamber efendimiz başını Hz. Ali’nin kucağına koyarak uyudu. Tam o sırada Allah Resulüne vahiy nazil olmaya başladı. Vahyin nüzulü güneşin batmasına çok yakın bir süreye kadar devam etti. Hz. Peygamber uykudan uyanınca Hz. Ali’den “ikindi namazını kıldın mı?” diye sordular. İmam Ali’ (a.s), “sizin mübarek başınız dizlerimin üzerindeydi ve ben sizi uyandırmak istemedim” cevabını verince, Resulullah Ali’nin (a.s) ikindi namazını eda etmesi için Allah’tan güneşi geri getirmesini talep etti. Bu sırada güneş ikindi namazının fazilet vaktine geri döndü ve Hz. Ali de (a.s) ikindi namazını kıldı.[1] Mes’udi de bu hadiseyi zikretmiştir.[2] Bu vakıa Şia kaynaklarında da nakledilmiştir.[3] Bu hadisenin vuku bulduğu mekâna bir mescit inşa edilerek Reddu’ş Şems mescidi adı verildi.

Hz. Ali (a.s) Zamanındaki Reddu’ş Şems

Bazı Şia kaynaklarına göre, İmam Ali’nin (a.s) hilafeti zamanında da o hazretin duasıyla bir reddu’ş şems olayı gerçekleşmiştir. Bu nakle göre, Hz. Ali (a.s) ashabı ile Fırat nehrinden Babil’e doğru hareket etmek istediği zaman, ikindi namazını beraberindekilerin bir kısmı ile birlikte eda etti. Ama atları Fırat nehrinden geçirmekle meşgul olan bir grup asker namazı vaktinde kılmaya muvaffak olamadılar. Bunun üzerine İmam Ali de (a.s) o askerlerin namazlarını eda etmeleri için Allah’tan güneşi geri döndürmesini talep etti.[4]

İmam Ali’nin (a.s) hilafeti zamanında vuku bulan reddu’ş şems hadisesini Tahavi, Gazi Ayaz ve İbn Hacer Askalani[5] gibi Ehlisünnet âlimlerinden bazıları kabul ederken, bazıları da şüphe etmişlerdir. Ehlibeyt İmamlarına düşmanlıkları ile bilinen İbn Teymiyye Minhacu’s Sünne’de[6] ve İbn Cevzi de el-Mevzuat kitabında bu hadiseyi inkâr ederek uydurma olduğunu iddia etmişlerdir.

Kaynakça

 1. Şeyh Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi Ale’l İbad, c. 1, s. 346.
 2. İsbatu’l Vasiyye li’l İmam Ali b. Ebi Talib (a.s), s. 153.
 3. Kuleyni, c. 4, s. 562; Saduk, c. 1, s. 203.
 4. Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi Ale’l İbad, c. 1, s. 347.
 5. Fethu’l Bari, c. 6, s. 221 - 222.
 6. c. 4, s. 186.

Bibliyografi

 • İbn Atiyye, Cemil Hamud, Ebha’l Midad fi Şerhi Mu’temeru’l Ulema-i Bağdad, Beyrut, Müessesetu’l A’lemi, 1423.
 • Şeyh Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi Ale’l İbad, Kum, Kongreyi Şeyh Müfid, 1413.
 • Mes’udi, Ebu’l Hasan, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi Ale’l İbad, Kum, Ensariyan, 1423, çapı sevvum.
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakup, el-Kafi, tashih: Ali Ekber Gaffari ve Muhammed Ahundi, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiyye, 1407, çapı çaharum.
 • İbn Hacer, Fethu’l Bari fi Şerhi Sahihi’l Buhari, Daru’l Marife.
 • İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdulhamid, Minhacu’s Sünne, Camiatu’l İmam Muhammed b. Suudu’l İslamiyye, 1406 / 1986.
 • Saduk, Muhammed b. Ali, Men La Yahdaruhu’l Fakih, tashih: Ali Ekber Gaffari, Kum, Neşri İslami, 1413, çapı dovvum.