Ashabı Kisa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
پنج تن آل عبا(ع).jpg

Ashabı Kisa (Arapça: أصحاب الكساء) terimi Hz. Muhammed (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma (s.a), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) için kullanılan bir lakap ve tabirdir. Rivayetlere göre peygamber efendimiz (s.a.a) Tathir Ayetinin nüzulü esnasında özel bir amaç için (Ehlibeytin kimler olduğunu tanıtmak ve sınırlamak) kendi ve bu yüce insanların üstüne abasını (örtüsünü) çekmiştir. Abanın altındaki bu beş kişiye “Kisa Ashabı” dendiği gibi “Al-i Aba”, “Beş Ten” ve Al-i Aba’nın Beş Kişisi” de denmiştir.

Bu hadise Ashabı Kisa’nın diğer fertler karşısındaki faziletine ve bu beş kişinin “halkın en iyi fertleri”[1] ve “mahlûkatın en kerimi ve Allah yanında en şerefli”[2] kullar olduğuna delalet etmektedir.

Ashabı Kisa Kaç Kişidir

Şia kaynaklarında Kisa Hadisi hakkında rivayet edilen hadislerin hepsi, Ashabı Kisa’nın; Hz. Muhammed (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma (s.a), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) olmak üzere beş kişi olduğuna delalet etmektedir. Bu rivayetlere göre Ümmü Seleme de onların arasına katılmak için Peygamber’den (s.a.a) izin istemiş, ancak Allah Resulü (s.a.a) ona izin vermemiştir.

İmam Sadık (a.s) bir hadiste açıkça “Yaratılmışların (mahlukatın) en kerimi ve en şereflisi olan Ashabı Kisa beş kişidir” diye buyurduktan sonra Hz. Muhammed (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma (s.a), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) ismini zikretmiştir.[3]

Ziyaretnamelerde İmam Hüseyin (a.s) Kisa Ashabı’nın beşincisi olarak adlandırılmıştır.[4] Resulü Kibriya (s.a.a) Tathir Ayetinin nüzul sebebini beş kişiye özgü kılmıştır.[5]

Allame Hilli Tathir Ayeti hakkında şöyle söylemektedir:

Tathir ayetinin Kisa (Aba) Ashabı olan beş kişi hakkında nazil olduğu konusu mütevatirdir ve bu konu hakkında düşman, kötü niyetli ve taassup ehli'nden başka kimse şüphe etmez.[6]

“Kisa Ashabı” ıstılahı müfessirler arasında meşhur olmuştu; yani beş kişinin isminin zikretmenin yerine bu ayeti kerime Kisa Ashabı hakkında nazil olmuştur denmekteydi. Örneğin “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا” (Kendi canları çektiği hâlde, yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. İnsan Suresi; 8) ayeti hakkında Allame Meclisi şöyle demektedir:

Müfessir ve muhaddisler bu ayetin Kisa Ashabı hakkında nazil olduğuna icma etmişlerdir.[7]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Suleym b. Kays, Kitabı Suleym b. Kays-ı Hilali, c. 2, s. 604.
 2. İbn Babıveyh, İlelu’ş Şerai’, c. 1, s. 733.
 3. İbn Babıveyh, İlelu’ş Şerai’, c. 1, s. 733.
 4. İbn Tavus, İkbalu’l Amal, c. 2, s. 573.
 5. Şeyh Hürr’ü Amuli, İsbatu’l Hudat bi’n Nususi ve’l Mucizat, c. 2, s. 201.
 6. Allame Hilli, Nehcü’l Hak ve Keşfu’s Sıdk, s. 230.
 7. Biharu’l Envar, c. 35, s. 256.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim.
 • Hilali, Suleym b. Kays, Kitabu Suleym b. Kays-ı Hilali, Musahhih: Ensari Zencani, Hueyni Muhammed, el-Hadi, Kum, 1405.
 • İbn Babıveyh, Muhammed b. Ali, İlelu’ş Şerai’, Tercüme: Zihni Tahrani, İntişaratı Müminin, Kum, 1380.
 • İbn Tavus, Ali b. Musa, İkbalu’l Amal, Daru’l Kutubu’l İslamiye, Tahran, 1409.
 • Allame Hilli, Hasan b. Yusuf b. Mutahhar, Nehcü’l Hak ve Keşfu’s Sıdk, Daru’l Kitabu’l Lübnani, Beyrut, 1982.
 • Meclisi, Muhammed Bakır b. Muhammed Taki, Biharu’l Envar, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi, Beyrut, 1403.
 • Müslim b. Haccac, Sahihi Müslim, Daru’l Marife, Beyrut, 1423 / 2003.
 • Şeyh Hürr’ü Amuli, Muhammed b. Hasan, İsbatu’l Hudat bi’n Nususi ve’l Mucizat, A’lemi, Beyrut, 1425.
 • İbn Hacer, Ahmed b. Muhammed ibn Ali ibn Hacer Heysemi, Savaiku’l Muharrika, Mektebetu’l Kahire, Mısır, 1385.