Öncelik: a, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Levh Hadisi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hz. Fatıma’nın Levh hadisi veya Cabir hadisi (Arapça: حديث اللوح) on iki İmamın imametinin ispatına yönelik Hz. Resulü Ekrem’den nakledilen ünlü hadislerden biridir.

Bu hadis, senedinin makbuliyeti ve bir çok kaynakta fazlaca nakledilmesinden dolayı, Şia’nın on iki imamının hilafet ve imametinin ispatı için özel bir yeri vardır. Bu hadiste Hz. Resulullah’ın (s.a.a) halifelerinin isimleri birinci imamdan (İmam Ali’den) on ikinci imama (İmam Mehdi’ye) kadar tek tek zikredilmiştir.

Bu hadisin en meşhur nakilcisi Hz. Peygamber Efendimizin ünlü sahabesi Cabir bin Abdullah Ensari’dir.

Hadisin levh diye anılmasının nedeni, İmam Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde Allah Teâlâ doğum günü hediyesi olarak Peygamber Efendimize on iki imamın isimlerinin yazıldığı bir levha gönderdi. Hz. Peygamber Efendimiz de bu levhayı mutlu olması için Hz. Fatıma Zehra’ya bağışladı. Levh hadisi, çeşitli rivayetlerde ve farklı lafızlarda, ayrıntılı ve özet olarak nakledilmiştir.

Levh Hadisinin Kopyaları

Levh hadisi, çeşitli rivayetlerde ve farklı lafızlarda ayrıntılı ve özet olarak nakledilmiştir. Bu farklı rivayetler arasında 5 çeşit levh hadisine rastlamaktayız:

 1. Birinci nakil (en ünlü ve meşhurudur): Kuleyni, Kafi’de, Saduk “İkmalu’d-Din”de zikretmiştir.
 2. İkinci nakil: Birinci hadisin içeriğinin bir bölümü İmam Bakır’dan Cabir Cu’fi’den nakledilmiştir. İmam (a.s) Cabir bin Abdullah Ensari’den şöyle nakletmektedir: “Cabir bin Abdullah Ensari dedi ki: Bir gün efendim Fatıma’nın evine gittim. Önünde bir levha gördüm. O kadar çok parlıyordu ki ona bakınca gözlerim kamaşıyordu. O levhada on iki kişinin ismi gözüme çarptı. Üç isim levhanın üstünde, üç isim içinde, üç isim altında ve üç isim de kenarında yazılıydı.” Yine Cabir şöyle devam etti: “O levhaya baktım, üç yerinde Muhammed, Muhammed ve Muhammed ismi yazılıydı ve dört yerinde Ali, Ali, Ali ve Ali ismini gördüm.
 3. Üçüncü nakil: İshak bin Ammar, İmam Sadık’ın ona şöyle dediğini nakletmektedir: “İshak! Sana müjde vermemi ister misin? İshak dedi ki: “Canım size feda olsun ey Resulullah’ın oğlu! Evet, duymak isterim.” Efendimiz şöyle buyurdu: “Bizim yanımızda Allah Resulünün (s.a.a) imlası ve Müminlerin Emiri Ali’nin hattı ile yazılmış bir sahife var. O sahifede şöyle yazılmıştır: ‘Bismillahirrahmanirrahim, bu kitap, aziz ve hekim Allah tarafındandır… Sonra tıpkı birinci hadisin aynısı gibi bir hadisi zikretmiştir. Bu üçüncü nakilde Cabir bin Abdullah Ensari’nin ismi zikredilmemiş ve onun tarikiyle hadis nakledilmemiştir. Ayrıca levha yerine sahife tabiri kullanılmıştır.
 4. Dördüncü nakil: Fazıl bin Şazan’ın naklettiği levh hadisi. Fazıl bin Şazan, kendi özel tariki ile levh hadisini nakletmiştir. Hadisin ravisi Ebu Halid Kabuli’dir. Ebu Halid Kabuli, Allah’ın içinde Peygamberin isminin olduğu ve vasilerinin isimlerinin yazıldığı Peygamberine hediye ettiği bir levhayı İmam Seccad’ın (a.s) yanında gördüğünü söylemiştir.[1]
 5. Beşinci nakil: Şeyh Saduk’un Kemalu’d-Din kitabında İmam Sadık’tan naklettiği hadistir. Tıpkı bu rivayete göre, İmam Bakır (a.s) çocuklarını ve kardeşi Zeyd’i bir araya toplamış ve onlara bir sahife göstermiştir. Bu sahife İmam Ali’nin hattı ve Resulullah’ın imlası ile yazılmıştır. Orada Hz. Fatıma’nın levhasının içeriği yazılıdır. Bu hadiste de Cabir’den söz edilmemiş ve onun olayı geçmemiştir.

Levh Hadisinin İtibarı

Levh hadisi, Şia’nın güvendiği kitaplarda nakledilen hadislerdendir. Çeşitli konu ve mevzular da bu hadisin doğruluğunu teyit etmekte ve değerini arttırmaktadır.

Bu hadisi, Sıkatu’l-İslam Kuleyni Kafi kitabında güvenilir ravilerden nakletmiştir.[2] Kuleyni dışındaki alimler de bu hadisi geçerli bilmiş ve kendi kitaplarında aynı senetle veya başka senetlerle nakletmişlerdir. Numani, el-Gaybet kitabında, Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari er-Rıza kitabında, Şeyh Müfid, İhtisas kitabında, Şeyh Tusi, el-Gaybet[3] kitabında bu hadisi nakletmiştir. Yine İhticac, İrşad-ı Kulub, Tevilu’l-Ayat, Takribu’l-Maarif, Fezail-i Fazıl bin Şazan, Menakıb-i İbn Şehri Aşub, Keşfu’l-Gumme, el-Fusulu’l-Muhtare, es-Sıratu’l-Mustakim, el-İrşad… gibi önemli kitaplarda da nakledilmiştir. Bu rivayet, genel veya kısmi olarak, senedi zikredilerek veya edilmeyerek nakledilmiştir.

Meşhur Levh Hadisinin Metni

Cabir bin Abdullah Ensari’den nakledilen ve bir çok doğru ve güvenilir hadis kitabında zikredilen ünlü levh hadisi şu şekildedir:

Hadisin Arapça ve Türkçesi

Levh Hadisindeki Önemli Noktalar

Ehlisünnet Kitaplarında Levh Hadisi

Tabersi, İ’lamu’l-Vera kitabında, Ehlisünnet kitaplarında levh hadisine cüzi olarak değinildiğini nakletmiştir.[6] Buna rağmen bu hadisin tamamını Ehlisünnetin hadis kitaplarında bulmak söz konusu değildir.

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Tali’i, Tuhfetu Asimani, s. 38.
 2. Kuleyni, el-Kafi, c. 1, s. 57.
 3. Numani, el-Gaybet, s. 62; Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din, c. 1, s. 308; Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari er-Rıza, c. 1, s. 41; Tacettin, Camiu’l-Ahbar, s. 18; Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 36, s. 195; Şeyh Müfid, el-İhtisas, s. 210; Şeyh Tusi, el-Gaybet, s. 143.
 4. Kuleyni, el-Kafi, c. 1, s. 527.
 5. Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 26, inne eimmete min zürriyeti’l-hüseyin babı.
 6. Tabersi, Fazıl bin Hasan, İ’lamu’l-Vera bi-İ’lami’l-Huda, s. 258.

Bibliyografi

 • Şeyh Saduk, el-Hisal, tashih: Ali Ekber Gaffari, Kum, menşurat Cemaetu’l-Müderrisin, 1362.
 • Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari er-Rıza, tahkik: Şeyh Hüseyin A’lemi, Beyrut, müesesese el-A’lemi, lil-Matbuat, k. 1404.
 • Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din ve Temamu’n-Nimet, tashih: Ali Ekber Gaffari, Kum, müessese en-Neşr İslami, k. 1405.
 • Mufid, Muhammed bin Numan el-Ekberi, el-İhtisas, Beyrut, m. 1993.
 • Tabersi, Ebu Mansur Ahmed bin Ali bin Ebi Talib, el-İhticac, Seyyid Muhammed Bakır Horasan, Necef, Daru’n-Numan, k. 1386.
 • Tabersi, Fazıl bin Hasan, İ’lamu’l-Vera bi-İ’lami’l-Huda, birinci baskı, Kum, müessese Alibeyt li-İhya et-Turas, k. 1417.
 • Kuleyni, Muhammed bin Yakub, el-Kafi, Ali Ekber Gaffari, Beyrut, 1401.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, müessese el-Vefa, Beyrut, Lübnan, k. 1404.
 • Şueyri, Tacettin, Camiu’l-Ahbar, Kum, İntişarat Razi, ş. 1363.
 • Tali’i, Abdulhüseyin, Tuhfetu Asimani, Tahran, Mikat, ş. 1378.
 • Tusi, Muhammed bin Hasan, el-Gaybet, Kum, müessese el-Maarif el-İslamiye, k. 1411.
 • Numani, Muhammed bin İbrahim, el-Gaybet, Tahran, mektebet Saduk, k. 1397.

"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Levh_Hadisi&oldid=116779" adresinden alındı.