Bayrak Hadisi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Rayet (Bayrak) Hadisi (Arapça: حديث الراية); Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hayber savaşında İmam Ali’nin (a.s) şecaat ve yiğitliği hakkında buyurduğu meşhur hadisin unvanıdır. Şia mütekellimleri bu hadisten, İmam Ali’nin (a.s) diğerlerine olan takaddüm ve üstünlüğünü ispat etmek için yararlanmaktadır.

Rayet Nedir

Peygamber Efendimizin (s.a.a) zamanında ve ondan sonraki asırlarda, genellikle her savaşta kabilelere, birliklere ve komutanlara bir asıl rayet (bayrak) ve onlarca da küçük bayrak ihtisas edilirdi. Bu bayrakları genellikle kabile ve birliğin en cesur ve en güçlü savaşçısı taşırdı.[1] Bu tür bir bayrak (rayet) ilk olarak Hayber savaşında bayrak taşıyanlara verildi.[2]

Hadisin Metni

Allah Resulü (s.a.a) Hayber savaşının rayet ve bayrağını ilk önce Ebubekir’e ve ertesi günü de Ömer’e verdi, ama onlar zafere ulaşamadan geri döndüler. O esnada Resulü Kibriya (s.a.a) şöyle buyurdu: “Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, Allah ve Resulü'nü sever, Allah ve Resulü de onu severler; O, kerrardır ve aynı zamanda gayr-i ferrardır (düşmana amansızca saldıran ama asla kaçmayan birisidir); Allah (c.c) O’nun eliyle Hayber’i fethedecek.” (لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله (و یحبه الله و رسوله) یفتح الله علی یدیه لیس بفرار)

Daha sonra Allah Resulü (s.a.a) Hz. Ali’yi (a.s) yanına çağırdı. Göz ağrısına müptela olan Hz. Ali’nin (a.s) gözlerine şifa verdikten sonra şöyle buyurdu: “Bu bayrağı al ve kendinle götür ta ki Allah sana Hayber’i açsın.” (خذ هذه الرایة فامض بها حتی یفتح الله علیک) Hz. Ali (a.s) o bayrakla Hayber’e saldırdı ve kaleyi fethetti.[3]

Peygamber Efendimizin hadimi Ebu Rafi Hayber’in fethi hakkında şöyle söylemiştir: “Allah Resulü (s.a.a), Ali'ye bayrağı verip kaleyi fethe yolladığında biz de Ali ile beraber gittik. Kaleye yaklaştığında kale halkı çıkıp onlarla savaştı. Yahudi’nin birinin darbesi Ali'nin kalkanını elinden düşürdü. Ali'de kale kapısını söküp kalkan gibi kullandı. Kale fet­hedilene kadar kapı elindeydi. Sonra onu attı. Sonra benim sekizincisi olduğum yedi kişilik bir grup, bu kapıyı yerinden çevirmek istedik de gücümüz yetmedi.[4]

Hz. Ali’nin (a.s) Hayber Gazvesindeki Fazileti

Hayber savaşında, Ebubekir ve Ömer gibi bazı sahabelerin Yahudilerin kalesini fethetmekten aciz kalması üzerine Allah Resulü (s.a.a) Ali’yi (a.s) Hayber’i fethetmekle görevlendirdi. Hz. Ali (a.s) de, Yahudilerin kahraman komutanı olan Merhab-ı Hayber'i, kardeşi Yasir’i ve beraberindeki birkaç Yahudi pehlivanı da öldürüp, kalenin içerisine girerek, onların bütün mukavemetlerini kırıp, Hayber’i koşulsuz olarak teslim etmelerini sağlamıştır.[5]

Hadisin Senedi

Tevatür derecesine ulaşan Rayet (bayrak) hadisi, Şii ve Ehlisünnet tarih ve hadis kitaplarının çoğunda zikredilmiştir. Bu Hadis Hz. Ali’nin (a.s) diğer sahabelere olan takaddüm ve faziletini ispat eden en sağlam delillerdendir. [6]

Rayet (bayrak) hadisini rivayet eden sahabelerden bazıları şunlardır: Ömer b. Hattab,[7] Aişe,[8] Abdullah b. Abbas, Enes b. Malik[9] ve Cabir b. Abdullah Ensari.[10]

Bayrak (rayet) hadisi, farklı tabirlerle Siretu’n Nebeviyye,[11] Müstedrek,[12] Mecmeu’z Zevaid,[13] Müsnedi Ahmed b. Hanbel,[14] Kenzu’l Ummal[15] ve Hilyetu’l Evliya[16] gibi Ehlisünnet'in çeşitli kitaplarında nakledilmiştir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Taberi, Tarih, c. 3, s. 387.
 2. İbn Sa’d, Tabakatu’l Kübra, c. 2, s. 77.
 3. İbn Hişam, Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 334; Hakim Nişaburi, Müstedrek, c. 3, s. 37.
 4. Zehebi, Mizanu’l İtidal, c. 2, s. 218, İbn Hacer, Fethu’l Bari, c. 9, s. 18; Taberi 3/13; İbni Hişam 4/42,43; Beyhaki Delail 4/212.
 5. İbn Hişam, Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 316.
 6. Emin Amuli, A’yanu’ş Şia, c. 1, s. 337’den sonrası.
 7. Zerkeli, el-E’lam, c. 5, s. 203.
 8. İbn Sa’d, Tabakatu’l Kübra, c. 8, s. 39.
 9. İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, c. 1, s. 376.
 10. Taberi, Zeylu’l Mezili Taberi, s. 27.
 11. İbn Hişam, Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 334.
 12. Hakim Nişaburi, Müstedrek, c. 4, s. 356.
 13. Heysemi, Mecmeu’z Zevaid, c. 9, s. 108.
 14. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 1, s. 23.
 15. Muttaki Hindi, Kenzu’l Ummal, c. 5, s. 284.
 16. Hafız Ebu Naim, Hilyetu’l Evliya, c. 4, s. 356.

Bibliyografi

 • Emin Amuli, A'yanu'ş Şia, tahkik: Hasan Emin, Daru't Taaruf, Beyrut.
 • İbn Hacer Askalani, Tehzibu't Tehzib, Daru'l Fikr, Beyrut.
 • İbn Hacer Askalani, Fethu'l Bari, Daru'l Marife, Beyrut.
 • İbn Sa'd, Tabakatu'l Kübra, Daru Sadıri Beyrut.
 • İbn Hişam, es-Siretü'n Nebeviyye, tahkik: Muhammed Muhyuddin Abdulhamid, Mektebetu Muhammed Ali Sabih, Kahire.
 • Ahmed b. Hanbel, Müsnedi Ahmed, Daru Sadır, Beyrut.
 • Hafız Ebu Naim, Hilyetu'l Evliya, tahkik: Said Zaul, Merkezi İttilaat ve Medariki İslami.
 • Hakim Nişaburi, Müstedrek, tahkik: Yusuf Abdurrahman Maraşlı.
 • Zehebi, Mizanu'l İtidal, tahkik: Ali Muhammed Bicavi, Daru'l Marife, Beyrut.
 • Zerkeli, el-E'lam, Daru'l İlmi'l Melayin, Beyrut.
 • Taberi, Tarihi Taberi, Müessesetu'l A'lemi li'l Matbuat, Beyrut.
 • Taberi, Zeylu'l Mezili Taberi, Müessesetu'l A'lemi li'l Matbuat, Beyrut.
 • Muttaki Hindi, Ali b. Hisamuddin, Kenzu’l Ummal, tahkik: Bekri Hayyani.
 • Heysemi, Ali b. Ebu Bekr, Mecmeu’z Zevaid ve Menbeu’l Fevaid, Daru'l Kutubu'l İlmiyye, Beyrut.