Öncelik: a, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Camia Kebire Ziyareti

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yakarış
Hürremşehr Camisi.jpg

Camia Kebire ziyareti (Arapça:الزيارة الجامعة الكبيرة), Masum İmamların (a.s) en önemli ve kapsamlı ziyaret namelerinden biridir. Bu ziyaret name, Şialardan birinin isteği üzerine İmam Hadi (a.s) tarafından söylenmiştir. Ziyaret namede Şia’nın imamet, imamların makamı ve Şiaların Ethar İmamlar (a.s) karşısındaki görevleri hakkındaki inançlar yer almaktadır. Camia Kebire Ziyareti, imamların fasih ve hoş ifadelerle tanıtılması yönünde çok önemli bir ziyaret namedir.

Bu Adla Adlandırılmasının Nedeni

Has bir imama mahsus olmayan ziyaret namelere, camia ziyareti denmektedir. Öte yandan bu ziyaret öteki ziyaret namelerden daha kapsamlı olduğu için bu ziyaret name, Camia Kebire Ziyareti olarak meşhur olmuştur. Camia Kebire Ziyaretinin metni, uzak ve yakından her imamın ziyareti için okunabilecek bir özelliğe sahiptir.

Camia Ziyaretinin Senedi

Bu ziyaret nameyi, Şeyh Tusi “Tehzib”[1] kitabında, Şeyh SadukMen La Yahduruhu’l Fakih[2] kitabında nakletmiştir. Allame Meclisi bu ziyaret hakkında şöyle demektedir:

“Bu ziyaret uzak ve yakından (masumları ziyaret etmek için) en kapsamlı ziyaret namedir.”[3] Babası ise “Men La Yahduruhu’l Fakih” kitabının şerhinde şöyle yazmaktadır:

“Bu ziyaret, en üstün ziyaret ve onların en kâmillerindendir. Ben her zaman onun ışığı altında Tahir İmamların (a.s) ziyaretine kutsal mekânlarda (Kerbela, Necef, Medine, Meşhed) nail oldum.”

Bu ziyaretin metni, İmam Hadi (a.s) tarafından nakledilmiştir. İbn Babaveyh bu ziyareti, Muhammed b. İsmail Bermeki’den o da Musa b. Abdullah Nahai’den ve o da İmam Hadi’den aleyhi selam nakletmiştir.[4] Cuveyni Horasani, “Feraidu’s Simtayn”[5] kitabında bu ziyareti, İbn Babaveyh tariki ile Hâkim Nişaburi’den nakletmiştir. Buna rağmen, bu ziyaret name senedi hadis taksimi esasına göre, raviler arasında bulunan belirsiz ve meçhul bir kişi olarak tanınan Musa b. Abdullah Nahai’den dolayı sahih olarak sayılamamaktadır.[6] Elbette, hicretin ilk yıllarındaki hadis uzmanlarının görüşüne göre, karinelerin yardımı ile hadisi sahih ve gayri sahih diye taksim etmekteydiler.[7] Bu ziyaret name o dönemler sahihlerden sayılmaktaydı. İbn Babaveyh’in bu ziyarete olan güven ve itimadı, tercih nedeni ve senedinin takviyesine neden olmaktadır.[8] Buna ek olarak, İmamiye Şia’sı bu ziyareti öyle bir şekilde telakki etmekteydi ki eğer basiret ve eleştiri sahibi isterse bunun sıhhati için masumların sözlerini keşfeden icma iddiasında bile bulunabilmekteydiler.
Şubber[9] bu ziyareti, Nehcü’l Belağa ve Sahife-i Seccadiye ayarında bilmekte ve onda olan fesahat ve belagatin masum dışında sadır olmasının mümkün olmadığını belirtmektedir.[10] İhsai de Camia Kebire Ziyaretinin senedini inceldikten sonra şöyle demektedir: Bu ziyarete lafız ve anlam yönünden bakıldığında bilinçli insan bu ziyaretin masumların sözleri olduğunu anlar ve dolayısıyla senedinin incelenmesine ihtiyaç yoktur.

Muhaddis Nuri’ye göre İbn Babavey[11] kendi rivayetinde ziyaretin metnini telhis(kısaltma) ettiğini ve inançlarına uymayan bazı yerlerini sildiğine inanmaktadır.

Camia Kebire Ziyaretinin İçeriği

Camia Kebire Ziyareti, gerçekte imametin aslı ve temeline yönelik yüce ve beliğ tavsifleri içermektedir. Şia açısından dinin devamı, bu inanca bağlanmak ve sarılmakla mümkündür. Bu ziyaretin içeriğinde bulunan imamların makamları konusundaki açıklamalardan dolayı, İmam Hadi (a.s) bu ziyaretin okunmadan önce yüz defa tekbir getirilmesini ve bu şekilde İmamların hakkında aşırıya kaçılmamasını istemektedir.[12]

Bu ziyarette, Hz. Peygamber Efendimizin Ehlibeyti, onun hak halifeleri olarak tasvir edilmekte ve Şia’nın tüm öğretileri fasih bir dille ele alınmaktadır. İmamların Hz. Peygamber Ekrem’le olan ilişkileri, İmamların ilmi, ahlaki ve siyasi makamlarının dillendirilmesi, onların örnek ve model olmaları, tevhit ve imamet arasındaki ilinti, Allah’ı tanıma ile imamı tanıma arasındaki irtibat, Ehlibeytin aleyhimu’s selam ismet ve masumiyeti, onların bir bütün olarak yaratılışları, tevalla, teberra, ricat ve teslim vb. gibi. özellikler buna örnektir. Bu ziyarette imamların fazilet ve üstünlükleri fasih bir dille ve Kur’an ve sünnetle ilintili bir şekilde en üstün bir şekilde beyan edilmiştir.

Camia Kebire Ziyaretinin Metni

Camia Kebire Ziyareti İndir

Camia Kebire Ziyaretini indirip dinlemek için tıklayınız:

Camia Kebire Ziyareti (Semavati)

Camia Kebire Ziyaretinden Pasajlar

Ziyaretin başlarındaki şu cümlelerde: «السَّلامُ عَلَیکُمْ یا أَهْلَ بَیتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ‌» ; “Selam olsun size ey Peygamber'in Ehl-i Beyt'i, risalet'in karargâhı” İmam Hadi aleyhi selam bu anlamları getirmiştir:

İmam Hadi aleyhi selam şu ifadeleri ile: «السلام علی ائمة الهدی و مصابیح الدجی‌» ; “Selam olsun sizlere ey hidayet imamları, karanlıkların nurları” aşağıdaki noktalara değinmiştir:

 1. Onlar, Allah’a davet ediciler ve Hz. Ehediyetin rıza ve hoşnutluk yollarına kılavuzluk eden yol göstericilerdir.
 2. İmamlar (a.s) Allah Teâlâ’nın emirlerine itaat yolunda sabit kademdirler.
 3. Allah Teâlâ’ya tam ve eksiksiz muhabbet beslemektedirler.
 4. Allah Teâlâ’nın tevhidinde halis ve muhlistirler.
 5. Onlar hiçbir zaman söz ve kelamlarında ve aynı şekilde eylemlerinde Allah’ın emrinden öne geçmezler.

Ziyaret duasının ilerleyen bölümlerinde Şia’nın en temel fikri ve düşünsel unsurlarına değinilmektedir:

Ziyaretin bazı pasajlarında Masum İmamların (a.s) ameli yaşamlarına yönelik davranışları şu şekilde ele alınmaktadır:

 1. İlahî ahit ve misakın(ant) yerine getirilmesi ve O Zat-ı Akdes(her türlü kusur ve noksandan uzak)’in itaatinin sağlamlaştırılması.
 2. İnsanlara nasihat ve öğüt verilmesi gizli ve açıkta Allah’ın hoşnutluğu için onların hayrının istenmesi.
 3. İnsanların delil, hikmet, nasihat ve öğüt aracılığı ile Hak yoluna davet edilmesi.
 4. Canlarından geçerek, uygunsuz şeylere sabrederek Allah yolunda her daim fedakârlık göstermek.
 5. Namaz kılarak, zekât vererek ve öteki ibadetlere amel ederek İslam’ın din hudutlarına riayet etmek.
 6. İslam şeriatının tahriften korunması için korunması ve hıfzedilmesi.
 7. İlahî kaza ve kader karşısında teslim olmak.
 8. Peygamberlerin yolunun tek olduğuna vurgu yaparak, geçmiş peygamberlerin tasdik edilmesi.

Ziyaret namenin şu pasajında: ‌ فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَ اللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ ; (Öyleyse sizi bırakıp başkasına yönelen azar; size sarılan Hakk'a kavuşur, hakkınızı çiğneyen ise zevala uğrar.) Ehlibeyt (a.s) dostlarının akıbetleri ile Ehlibeyt (a.s) düşmanlarının akıbetleri ele alınmakta ve dostlar saadet ehli, düşmanlar ise, şekavet ve bedbaht ehli olarak tanıtılmaktadır. «فبلغ اللّه‏ بکم أشرف محل المکرمین وأعلی منازل المقربین وأرفع درجات المرسلین‌» ; (Allah sizi değerlilerin en şerefli yerine, mukarriblerin en üstün menziline ve elçilerin (peygamberlerin) en üstün derecelerine ulaştırsın.) cümlesinde ise şu noktaların altı çizilmektedir:

 1. İmamların Ric’at'ına imanın zorunluluğu ve onların devlet kuracaklarına inanmak.
 2. İmamların (a.s) kabri şeriflerini ziyaret etmenin önemi.
 3. Ric’at’a imanın önemi.
 4. Onların kuracakları devletin tüm dünyada küresel bir şekilde hâkim olması için her daim hazır olmanın zorunluluğu.
 5. Onların düşmanlarından uzak durmanın zorunluluğu.
 6. Allah Teâlâ’nın Ehlibeyt’in (a.s) eliyle Müminleri nasiplendirdiği şeylere müminlerin hoşnut olması.
 7. Müslümanların sahih bir şekilde vahdeti Ehlibeyt (a.s) sancağı ve çatısı dışında gerçekleşmeyecektir.
 8. Ehlibeyte (a.s) iman, duygusal bir emir değildir, bilakis bilinçli bir şekilde, idrak, araştırma ve tahlile dayalı olmalıdır.

Camia Ziyaretinin Şerhleri

Camia ziyaretine çeşitli şerhler yazılmıştır. Allame Muhammed Taki Meclisi (ö. K. 1070) bu ziyareti iki kere şerh etmiştir:

Camia Kebire ziyaretinin en önemli şerhi Şeyh Ahmed b. Zeynuddin Ahsai’nin (ö. 1241 veya 1243) “Şerhu’z Ziyareti’l Camietu’l Kebire” adlı 4 ciltlik eseridir. Bu kitap defalarca basılarak yayınlanmıştır. Bu kitap, şeyhiye meşrebi ile yazılmış Camia Kebire Ziyaretinin en kapsamlı ve en ilmi şerhidir. Kelam, edep, hadis ve felsefe konularını içermektedir. “El-Envaru’l Lamie” kitabı ise Seyyid Abdullah Şubber tarafından son dönemlerde yazılmış faydalı ve güzel şerhlerden birisidir. Camia kebire ziyaretine yazılmış öteki şerhler şunlardan ibarettir:

Arapça Şerhler

Farsça Şerhler

Arapça Hatlı Kitaplar

Farsça Hatlı Kitaplar

Referanslar

Kaynakça

 1. Tusi, Tehzib, c. 6, s. 96-102.
 2. Men La Yahduruhu’l Fakih, c. 2, s. 610.
 3. Meclisi, Zadu’l Mead, s. 301.
 4. İbn Babaveyh, c. 2, s. 610.
 5. Feraidu’s Simtayn, c. 2, s. 179-186.
 6. Bkz. İhsai, c. 1, s. 30.
 7. Bkz. Mudir Şaneçi, s. 146.
 8. Bkz. İhsai, c. 1, s. 31.
 9. Şubber, s. 33.
 10. İhsai, c. 1, s. 30.
 11. Müstedreku’l Vesail, c. 11, s. 170-171.
 12. Muhammed Taki Meclisi, ş. 1377, c. 8, s. 666.
 13. Biharu’l Envar, c. 99, s. 134-144.
 14. Kum, müessese daru’l Hadis, ş. 1377, c. 5, ikinci baskı, veziri.
 15. Kum, Mektebetu’l Emin, k. 1422, s. 208, veziri.
 16. İsfahan, k. 1296, s. 35.
 17. Dimeşk, Havza Ehl-i Beyt (a.s), k. 1419, s. 60, Rak’i.
 18. Beyrut, müessesetu’l Belağ, k. 1424, s. 170, Veziri.
 19. Tahran, k. 1354, Bkz. El-Zaria, c. 14, s. 222.
 20. Tahran, merkez neşri kitap, k. 1378, s. 544, Rak’i.
 21. Bu kitap, Camia Ziyaretine yazılmış olan en güzel şerhlerden birisidir ve faydalı ve değerli araştırmaları içermektedir.
 22. Kum, müessese Biz’atu’l Mustafa, k. 1421, s. 180, Veziri.
 23. Kum, Daru’l Gadir, ş. 1382, s. 700, Veziri.
 24. Bu mecmuadan şu ana kadar 7 cilt, isra yayınları tarafından yayınlanmıştır.
 25. Bu yazı, müellifin Arapça tercüme ve şerhi, Hakiku’l Esrar adıyla haşiyesinde basılmıştır. Bkz. El-Zaria, c. 2, s. 35 ve c. 7, s. 29.
 26. Kum, Vefai, ş. 1376, s. 300, Veziri.
 27. Kum, Mümin, ş. 1380, s. 521, Veziri.
 28. Meşhed, Bonyad Pejuheş hayi İslami, ş. 1372, s. 244, Veziri.
 29. Mücteba Şehid Musalla Nejad, ş. 1377, s. 108, Rak’i.
 30. Kum, Feraiz, ş. 1378, c. 3, s. 536-368, Veziri.
 31. İsfahan, Hüseyniye İmad Zade, ş. 1373, s. 190 (s. 40, biyografi ve mukaddime, s. 150), Veziri.
 32. Tahran, mektep Kur’an, ş. 1372, k. 1413, s. 341, Veziri.
 33. Tahran, neşri Sadık (a.s), ş. 1378, s. 530, Veziri.
 34. Meşhed, Fedek, ş. 1368 / k. 1410, c. 2, s. 550-552, Veziri.
 35. Bu şerh, Camia Kebire Ziyaretine yazılmış en iyi farsça şerhlerden biridir. Tarih, hadis, tefsir, edep ve lügat içerikli bir özelliğe sahiptir.
 36. Kum, Vefai, ş. 1378, s. 302, Veziri.
 37. Bu kitap, Arapçaya tercüme edilmiştir.
 38. Tahran, Kuleyni, ş. 1372 / k. 1414, s. 158, Rak’i.
 39. Tahran, k. 1376, c. 2.
 40. Tahran, Zurare, ş. 1378, s. 310, Veziri.
 41. Tebriz, ş. 1341.
 42. Tahran, Nistan, ş. 1379, s. 333, Veziri.
 43. Meşhed, Horasan basım evi, ş. 1366, s. 324, Rak’i.
 44. Hatlı nüshası, Fazıl Hansari (Hansar şehrinde) kütüphanesinde, Şeyh Musa Hansari kitabetinde bulunmaktadır. Bkz. Ez-Zaria, c. 2, s. 239; Kütüphane fihristi, c. 1, s. 142.
 45. El-Muntehab min İ’lami’l fikr ve’l Edeb / 496.
 46. Kitabın bir bölümü, Camia Ziyaretinin şerhidir. Bkz. Ez-Zaria, c. 2, s. 459.
 47. Hatlı nüshası, Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde bulunmaktadır. Bkz. İlahiyat Fakültesi Kütüphane fihristi, c. 1, s. 308.
 48. Hatlı nüshası, Ayetullah Gulpeygani Kütüphanesinde (Kum’da) mevcuttur. Bkz. Ez-Zaria, c. 13, s. 306; Kütüphane fihristi, c. 1, s. 139.
 49. Hatlı nüshası, Tahran üniversitesinde mevcuttur. Bkz. Kütüphane fihristi, c. 12, s. 2933.
 50. Şerhi Muzhi, kapsamlı bir şerh olmasına rağmen yarım kalmıştır. Bkz. Ez-Zaria, c. 13, s. 306.
 51. Bkz. El-Müselselat fi’l İcazat, c. 2, s. 583; Mecelle Ayna Pejuheş, ş. 76, s. 132.
 52. El-Müselselat fi’l İcazat, c. 2, s. 583; Mecelle Ayna Pejuheş, ş. 76, s. 132.
 53. Hatlı nüshası, İslami Şura Meclisi kütüphanesinde 46 sayfa halinde mevcuttur. Bkz. Meclis Kütüphanesi fihristi, c. 12, s. 83.
 54. Bkz. Ez-Zaria, c. 2, s. 302.
 55. Hatlı nüshası, müellifin hattıyla, 146 sayfada (292 sayfa), Ayetullah Gulpeygani kütüphanesinde (Kum) 39/240’da mevcuttur.
 56. Bkz. Ez-Zaria, c. 13, s. 306.
 57. Bzk. Nukebau’l Beşer, c. 4, s. 990; Gencine-i Danişmendan, c. 4, s. 426.
 58. Bkz. Ez-Zaria, c. 14, s. 223.

Bibliyografi

 • İbn Babavey, Muhammed Ali, Men La Yahduruhu’l Fakih, müsehhih: Gaffari, Ali Ekber, Camia Müderrisin, Kum, k. 1413.
 • Tusi, Muhammed b. Hüseyin, Tehzibu’l Ahkâm, müsehhih: Horasan, Hasan el-Musevi, Daru’l Kutubu’l İslamiye, Tahran, k. 1407.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Daru İhya Turas Arabi, Beyrut, k. 1403.
 • Cuveyni, İbrahim b. Muhammed, Feraiudu’s Simtayn, muhakkik: Mahmudi, Muhammed Bakır, müessese el-Mahmudi, Beyrut.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Zadu’l Maad, Beyrut, Alaaddin A’lemi baskısı, k. 1423, m. 2003.
 • Nuri, Hüseyin b. Muhammed Taki, Müstedreku’l Vesail ve Müstenbitu’l Mesail, müessese Al-i Beyt aleyhimu’s selam, li-ihyau’t Turas, Beyrut, k. 1411, m. 1991.


"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Camia_Kebire_Ziyareti&oldid=114267" adresinden alındı.