Reddu'ş Şems Hadisesi

Öncelik: b, kalite: c
kaynaksız
wikishia sitesinden

Reddü’ş-Şems Hadisesi (Güneşin dönüşü) (Arapça: رد الشمس); İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) mucizelerinden ve onun vasisi İmam Ali’nin (a.s) kerametlerindendir. Bu hadisede, batmak üzere olan güneş Allah Resulü’nün (s.a.a) duasıyla geriye dönmüş ve Hz. Ali (a.s) de ikindi namazını eda etmiştir. Bazı kaynaklar, başka bir “Reddü’ş-Şems” (güneşin geri dönüşü) hadisesinin de İmam Ali’nin (a.s) hilafeti zamanında gerçekleştiğini zikretmişlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.a) Zamanındaki Reddu’ş-Şems

Şeyh Müfid bir rivayette, Esma binti Ümeys, Hz. Peygamber’in (s.a.a) eşi Ümmü Seleme, Cabir b. Abdullah Ensari, Ebu Said Hudrive diğer sahabelerden şöyle nakletmektedir: Hz. Resul-ü Kibriya (s.a.a) Hz. Ali’yi (a.s) bir iş için görevlendirdi. Geri döndüğünde ise, ikindi namazı vaktiydi. Hz. Ali’nin (a.s) ikindi namazını kılmadığından habersiz olan Hz. Peygamber efendimiz (s.a.a) başını Hz. Ali’nin (a.s) kucağına koyarak uyudu. Tam o sırada Allah Resulüne (s.a.a) vahiy nazil olmaya başladı. Vahyin nüzulü güneşin batmasına çok yakın bir süreye kadar devam etti. Hz. Peygamber (s.a.a) uykudan uyanınca, Hz. Ali’den (a.s) “ikindi namazını kıldın mı?” diye sordular. İmam Ali (a.s), “sizin mübarek başınız dizlerimin üzerindeydi ve ben sizi uyandırmak istemedim” cevabını verince, Hz. Resulullah (s.a.a), İmam Ali’nin (a.s) ikindi namazını eda etmesi için Allah’tan güneşi geri getirmesini talep etti. Bu sırada güneş ikindi namazının fazilet vaktine geri döndü ve Hz. Ali de (a.s) ikindi namazını kıldı.[1] Mes’udi de bu hadiseyi zikretmiştir.[2] Bu vakıa Şia kaynaklarında da nakledilmiştir.[3] Bu hadisenin vuku bulduğu mekâna bir mescit inşa edilerek, “Reddu’ş-Şems mescidi” adı verildi.

Hz. Ali (a.s) Zamanındaki Reddu’ş-Şems

Bazı Şia kaynaklarına göre, İmam Ali’nin (a.s) hilafeti zamanında da o hazretin duasıyla bir Reddu’ş-Şems olayı gerçekleşmiştir. Bu nakle göre, Hz. Ali (a.s) ashabı ile Fırat nehrinden Babil’e doğru hareket etmek istediği zaman, ikindi namazını beraberindekilerin bir kısmı ile birlikte eda etti. Ama atları Fırat nehrinden geçirmekle meşgul olan bir grup asker namazı vaktinde kılmayı başaramadılar. Bunun üzerine İmam Ali de (a.s) o askerlerin namazlarını eda etmeleri için Allah’tan güneşi geri döndürmesini talep etti.[4]

İmam Ali’nin (a.s) hilafeti zamanında vuku bulan Reddu’ş-Şems hadisesini Tahavi, Gazi Ayaz ve İbn-i Hacer-i Askalani[5] gibi Ehlisünnet âlimlerinden bazıları kabul ederken, bazıları da şüphe etmişlerdir. Ehlibeyt İmamlarına düşmanlıkları ile bilinen İbn-i Teymiyye “Minhacu’s-Sünne”de[6] ve İbn-i Cevzi de “el-Mevzuat” kitabında bu hadiseyi inkâr ederek, uydurma olduğunu iddia etmişlerdir.

Kaynakça

 1. Şeyh Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hücecullahi ale’l İbad, c. 1, s. 346.
 2. İsbatu’l Vasiyye li’l İmam Ali b. Ebi Talib (a.s), s. 153.
 3. Kuleyni, c. 4, s. 562; Saduk, c. 1, s. 203.
 4. Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hücecullahi ale’l İbad, c. 1, s. 347.
 5. Fethu’l Bari, c. 6, s. 221 - 222.
 6. c. 4, s. 186.

Bibliyografi

 • İbn-i Atiyye, Cemil Hamud, Ebha’l Midad fi Şerh-i Mu’temeru’l Ulema-i Bağdad, Beyrut, Müessesetu’l A’lemi, 1423.
 • Şeyh Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hücecullahi ale’l İbad, Kum, Kongreyi Şeyh Müfid, 1413.
 • Mes’udi, Ebu’l Hasan, el-İrşad fi Marifeti Hücecullahi ale’l İbad, Kum, Ensariyan, 1423, çapı sevvum.
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakup, el-Kafi, tashih: Ali Ekber Gaffari ve Muhammed Ahundi, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiyye, 1407, çapı çaharum.
 • İbn-i Hacer, Fethu’l Bari fi Şerh-i Sahihi’l Buhari, Daru’l Marife.
 • İbn-i Teymiyye, Ahmed b. Abdulhamid, Minhacu’s-Sünne, Camiatu’l İmam Muhammed b. Suudu’l İslamiyye, 1406 / 1986.
 • Saduk, Muhammed b. Ali, Men La Yahzaruhu’l Fakih, tashih: Ali Ekber Gaffari, Kum, Neşr-i İslami, 1413, çapı dovvum.