Öncelik: a, kalite: c
linksiz
yönlendirmesiz

Ahd Duası

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yakarış
Hürremşehr Camisi.jpg

Ahd Duası (Arapça: دعاء العهد); İmam Sadık’tan (a.s) nakledilmiş ve İmam Mehdi (a.f) ile biat yenileme üzerinedir. Bu dua İmam Zaman’ın (a.f) gaybeti döneminde okunması önemle tavsiye edilen dualardan biridir. Ayrıca bu duayı kırk sabah okuyan kimsenin, İmam Mehdi’nin (a.f) yarenlerinden olacağı rivayet edilmiştir.

Ahd Duasının Senedi

İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edilen bu duayı, Seyyid b. Tavus Misbahu’z Zair’de, İbn-i Meşhedi el-Mezaru’l Kebir’de,[1] Kef’emi el-Misbah[2] ve el-Beledu’l Emin’de[3] ve Allame Meclisi Biharu’l Envar[4] ve Zadu’l Mead[5] kitabında nakletmiştir. Bu duanın Seyyid b. Tavus, Kef'emi ve Allame Meclisi gibi büyük alimler tarafından nakledilmiş olması, onların Ahd Duasına güvendiklerinin göstergesidir. Ayrıca bu duanın içeriği, diğer dualarda onaylanmıştır.

Ahd Duasının İçeriği

Ahd duası, duayı okuyan kişi ve aynı şekilde yeryüzünün doğusunda ve batısındaki, çölünde ve dağındaki, karasında ve denizindeki bütün mümin erkek ve kadın, anne-baba ve evlat tarafından, İmam Mehdi’ye (a.f) gönderilen özel bir salat ve selamı içermektedir. Okuyucu daha sonra İmam Mehdi (a.f) ile ahdini, akdini ve biatini yenilemekte ve kıyamete kadar da bu ahdine bağlı kalacağını açıklayarak, Allah-u Teâlâ’ya şöyle niyaz etmektedir: “Allah’ım! Eğer benimle onun arasında kulların için kesin kıldığın ve takdir ettiğin ölüm engel oluşturursa, beni kefenimi kendime gömlek yaparak, kılıcımı kınından çıkararak, mızrağımı elime almış bir şekilde, -hakka- davet edenin şehirde ve diyardakilere yönelen davetine ‘‘lebbeyk’’ diyerek mezarımdan dışarı çıkar.

Zarif ve narin bir dille İmam Mehdi’yi (a.f) görme isteğiyle devam eden dua, batıla karşı zafere ulaşması, hakkı sabit kılması ve din ve iman ehlinin hayat bulması için İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun çabuklaşmasını istemekle son bulmaktadır.[6]

Ahd Duasının Okunma Zamanı ve Etkisi

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Her kim bu duayı kırk sabah okursa İmam Mehdi’nin (a.f) yarenlerinden olur. Eğer okuyan kimse o hazretin zuhurundan önce ölürse, Allah-u Teâlâ onu İmam Mehdi’nin (a.s) safında cihat etmesi için kabrinden çıkarır; bu duanın her bir kelimesi için ona bin güzellik yazar ve ondan bin günah bağışlar.[7]

Ahd Duasının Metni ve Tercümesi

Duanın Metni

Ahd Duasının Türkçe yazılışı
Türkçe Yazılışı

Allâhumme rabben-nûril azim ve rabbel kursiyyirraf’î, ve rabbel bahril mescûr ve munzilet tevrâti vel incili vez zebûr ve rabbez zilli vel harur ve munzilel kur’anil azim ve rabbel melaiketil mukarrabine vel enbiyâi vel murselîn.

Allâhumme inni es’eluke bi vechikel kerîm ve binûri vechikel munîr ve mulkikel kadîm. Ya hayyu ya kayyûm es-eluke bismikellezî eşragat bihis-semâvâtu vel arezun ve bismikellezî yeslahu bihil evvelûne vel âhirûn yâ hayyen gable kulli hay ve ya hayyen ba’de kulli hay ve yâ hayyen hîne lâ hay.

Yâ muhyiyel mevtâ ve mumîtel ehyâ. Yâ hayyu lâ ilahe illa ent. Allâhumme belliğ mevlanel imamel hâdil Mehdîyel gâime bi emrik; selavâtullâhi aleyhi ve alâ âbâihit-tâhirîn en cemîil mu’minîne vel mu’minât fî meşârigil arzi ve meğaribihâ, sehlihâ ve cebelihâ ve berrihâ ve bahrihâ ve enni ve en vâlideyye mines-salevâti zinete arşillâh ve midâde kelimâtihi ve mâ ehsâhu ilmuhu ve ehâte bihi kitâbuh.

Allâhumme inni uceddidu lehû fi sabîhati yevmî hâzâ ve mâ iştu min eyyâmi ahden ve akden ve bey’aten lehû fî unugî, lâ ehûlu anhâ ve lâ ezûlu ebadâ.

Allâhummec’alnî min ansârihî ve a’vânih vez-zâbbîne enhu vel musâriîne ileyhi fî gazâi havâicihî vel mumtesilîne li evâmirih vel muhâmîne enhu ves-sâbigîne ila iradetih vel musteşhedîne beyne yedeyh

Allâhumme in hâle beyni ve beynehul mevtullezî cealtu âlâ ibâdike hatmen magziyya, fe ehricnî min gabrî mu’teziren kefenî, şâhiren seyfî mucerriden ganâti mulebbiyen da’veted-daî fil hâziri vel bâdi.

Allâhumme erinit-tal’ater-reşîdeh vel gurratel hamideh, vekhul nâzirî binazretin minni iley ve accil fereceh ve sehhil mahreceh ve evsi menheceh vessluk bî mehecceteh ve enfiz emreh uşdud ezreh va murillâhumme bihî bilâdek ve ehyi bihî ibâdek feinneke gulte ve gavlukel hak zaherel fesâdu fil berri vel bahri bimâ kesebet eydinnâs! Fe ezhirillâhumme lenâ veliyyeke vebne binti nebiyyik el-musemmâ bismi resûlik hatta lâ yezfere bişey’in minel bâtili illâ mezzegah ve yuhiggal hegge ve yuhaggigeh vec’elhullâhumme mefzean limezlûmi ibâdik ve nâsiren limen la yecidu lehu nasıran gayrek ve muceddiden limâ uttile min ahkâmi kitâbik ve muşeyyiden limâ verede min a’lâmi dînik ve suneni nebiyyik sallallahu aleyhi ve âlih vec’elhullâhumme mimmen hassantehû min be’sil mu'tedin.

Allahumme ve surre nebiyyike Muhammeden sallallahu aleyhi ve âlih bi ru’yetihi ve men tebiehu âlâ da’vetih verham istikânetenâ ba’deh! Allâmummekşif hâzihil ğummete en hâzihil ummeh bi huzûrihî ve accil lenâ zuhûreh innehum yerevnehû baîdâ ve nerahu garîbâ. Bi rahmetike yâ erhamer râhimin!

(Buraya gelince üç kere elini dizine vurarak şunu söyle)

El’acele elacele Ya Mevlaye Ya Sahibez-Zeman!

—-
Ahd Duasını dinlemek ve indirmek için tıklayınız


Kaynakça

 1. İbn-i Meşhedi, s. 663 - 666.
 2. Kef’emi, Misbah, s. 550 - 552.
 3. Kef’emi, Beledu’l Emin, s. 83.
 4. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 83, s. 284.
 5. Meclisi, Zadu’l Mead, s. 542.
 6. Dairetu’l Mearif-i Teşeyyü, c. 7, s. 531.
 7. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 83, s. 284.

Bibliyografi

 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Beyrut, Dar-u İhyau’t Turasu’l Arabî, 1403 / 1983.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Zadu’l Mead, Beyrut, baskı Alauddin A’lemi, 1423 / 2003.
 • Kef’emi, İbrahim b. Ali Amuli, el-Beledu’l Emin ve’d Der’u’l Hasin, Beyrut, Müessese-i A’lemi li’l Metbuat, 1418.
 • Kef’emi, İbrahim b. Ali Amuli, el-Misbah fi’l Ediyyeti ve’s Salâvat ve’z Ziyarat, Kum, Daru’r Razi, 1405.
 • Sadr-ı Seyyid Cevadi, Ahmed, Dairetu’l Mearif-i Teşeyyü, Tahran, c. 7, Neşr-i Şehit Said Muhibbi, 1380.
 • İbn-i Meşhedi, Muhammed b. Cafer, el-Mezaru’l Kebir, Kum, Camiayı Müderrisin, 1419.

Dış Bağlantılar