Öncelik: a, kalite: c
linksiz
yönlendirmesiz

On Dört Masum

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

On Dört Masum (Arapça: المعصومون الأربعة عشر), Şiilerin Kur'an ve hadis öğretilerine dayanarak, her türlü günah ve hatadan korunmuş Hz. Resul-ü Kibriya Efendimiz (s.a.a) ve onun Ehlibeytinden (a.s) olan on üç kişinin, yani kızı Hz. Fatıma (s.a) ve On İki İmamlar (a.s) için kullandıkları bir terimdir.

Günah ve hatadan korunmuş olma sıfatına Arapçada İsmet ve bu sıfata sahip olanlara da “Masum” denmektedir. Bu inancın temel dayanağı “Tathir ayeti”, “Ulu’l Emr ayeti”, “Sakaleyn hadisi” ve bunun gibi çok sayıda ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerdir. Masum İmamlar (a.s) imamet sıralamasına göre şu kişilerden oluşmaktadır:

Şia İnançları
Teoloji
Tevhid Zati Tevhid • Sıfati Tevhid • Efali Tevhid • İbadette Tevhid
Füruu Tevessül • Şefaat • Teberrük •
Adalet (İlahi Fiiler)
Hüsn ve Kubh • Beda • Emru'n Beyne'l Emreyn •
Nübüvvet
Peygamberlerin İsmeti • İslam Peygamberinin Hatemiyeti  • Gaybet İlmi  • Mucize • Kur’an’ın Tahrif Olmadığı
İmamet
İnançlar İmam'ın Tayin Edilmesinin Gerekliliği • İmamların İsmeti • Tekvini Velayet • İmamların Gayb İlmi • Gaybet (Küçük Gaybet, Büyük Gaybet), İntizar, Zuhur • Ric'at
İmamlar
Mead
Berzah • Cismani Mead • Haşir • Sırat • Amel Defteri • Mizan
Belirgin Konular
Ehlibeyt • On Dört Masum • Takiye • Merceiyyet
 1. Ali b. Ebi Talib İmam Ali aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 11–40)
 2. Hasan b. Ali İmam Hasan Mücteba aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 40–50 )
 3. Hüseyin b. Ali İmam Hüseyin aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 50–61 )
 4. Ali b. Hüseyin (Zeynu'l Abidin) İmam Seccad aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 61–94)
 5. Muhammed b. Ali İmam Bakır aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 94–114)
 6. Cafer b. Muhammed İmam Sadık aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 114–148)
 7. Musa b. Cafer İmam Kazım aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 148–183)
 8. Ali b. Musa İmam Rıza aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 183–203)
 9. Muhammed b. Ali İmam Cevad aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 203–220)
 10. Ali b. Muhammed İmam Hadi aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 220–254)
 11. Hasan b. Ali İmam Hasan Askeri aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 254–260)
 12. Muhammed b. Hasan (Hüccet İbni’l Hasan) İmam Mehdi aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 260’dan beri halen sürmekte).

On Dört Masum’un Konum ve Yeri

Şiilerin genellikle Ehlibeyt ismiyle andıkları bu On Dört Masum (a.s), ismet makamına sahiptirler. Takvaları açısından ve ilahî teyitlerle bütün ashaptan daha üstündürler. (İtaatlerini gerekli kılan şiddetli) sevgi ve muhabbetleri tüm Müslümanlara farzdır.

Şia öğretilerine göre, Müslümanların (hatta tüm insanlığın) velayet ve liderliği Ehlibeytin sorumluluğundadır. Müslümanların da dinî konularda onları dinî mercileri bilmeleri ve onlara başvurmaları gerekir.

Ayrıca Bakınız

Sıralama İsim Lakap Künye Konumu Doğum Doğum yılı Doğum Yeri Şehadet günü Şehadet yılı Şehadet yeri Vefat şekli Defin yeri
1 Muhammed b. Abdullah Resulullah Ebu'l Kasım İslam Peygamberi 12 veya 17 Rebiülevvel 1 Amu'l Fil Mekke 28 Sefer Hicri 11 Medine - Medine
2 Fatıma Zehra, Betul, Sıddıka Ümmü Ebiha, Ümmü'l Eimme İmamların Annesi 8 Cemaziyelahir Bi'set, 5 Mekke 3 Cemaziyelahir Hicri 11 Medine Şia inancına göre, Ebu Bekir’in hilafeti için biat alma girişimi sırasında kendisine saldırılması sonucu yaralanmış ve şehit olmuştur. Belli Değil
3 Ali b. Ebu Talip Müminlerin Emiri Ebu'l Hasan Birinci İmam 13 Recep 30 Amu'l Fil Kabe 21 Ramazan Hicri 40 Kufe İbn-i Mülcem-i Muradi’nin Kufe Mescidinde namaz kıldığı sırada kafasına vurduğu kılıç darbesiyle şehit olmuştur. Necef
4 Hasan b. Ali Mücteba Ebu Muhammed İkinci İmam 15 Ramazan Hicri 2 Medine 28 Safer Hicri 50 Medine Muaviye’nin isteği ile Eş’as b. Kays’ın kızı, eşi Cu’de tarafından zehir verilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l Baki)
5 Hüseyin b. Ali Seyyidu'ş-Şüheda Ebu Abdullah Üçüncü İmam 3 Şaban Hicri 3 Medine 10 Muharrem Aşura Hicri 61 Kerbela Yezit ordusunun saldırısıyla yârenleri ile birlikte şehit olmuştur. Kerbela
6 Ali b. Hüseyin Seccad, Zeynel Abidin Ebu'l Hasan Dördüncü İmam 3 veya 4 Şaban Hicri 38 Medine 25 Muharrem Hicri 95 Medine Emevi halifesi Velid b. Abdulmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l Baki)
7 Muhammed b. Ali Bakıru'l Ulum Ebu Cafer Beşinci İmam 1 Recep Hicri 57 Medine 7 Zilhicce Hicri 114 Medine Emevi halifesi Hişam b. Abdulmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l Baki)
8 Cafer b. Muhammed Sadık Ebu Abdullah Altıncı İmam 17 Rebiülevvel Hicri 83 Medine 25 Şevval Hicri 148 Medine Abbasi halifesi Mansur’un emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l Baki)
9 Musa b. Cafer Kâzım Ebu'l Hasan Yedinci İmam 7 Sefer Hicri 128 Medine 25 Recep Hicri 183 Kâzımeyn Abbasi halifesi Harun Reşid’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Kâzımeyn
10 Ali b. Musa Rıza Ebu'l Hasan Sekizinci İmam 11 Zilkade Hicri 148 Medine Sefer'in sonu Hicri 203 Meşhed Abbasi halifesi Me’mun tarafından zehirletilerek şehit edilmiştir. Meşhed
11 Muhammed b. Ali Taki, Cevad Ebu Cafer Dokuzuncu İmam 10 Recep Hicri 195 Medine Zilkade'nin sonu Hicri 220 Kâzımeyn Abbasi halifesi Mu’tasım’ın emri ile Me’mun’un kızı olan eşi Ümmü'l Fazıl tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir. Kâzımeyn
12 Ali b. Muhammed Hadi, Naki Ebu'l Hasan Onuncu İmam 15 Zilhicce Hicri 212 Medine 3 Recep Hicri 254 Samerra Abbasi halifesi El-Mu’tez Billah’ın emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Samerra
13 Hasan b. Ali Zeki, Askeri Ebu Muhammed On Birinci İmam 10 Rebiülahir Hicri 232 Medine 8 Rebiülevvel Hicri 260 Samerra Abbasi halifesi El-Mu’temid Billah’ın emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Samerra
14 Hüccet ibni'l Hasan Kaim Ebu'l Kasım On İkinci İmam 15 Şaban Hicri 255 Samarra
İmam Mehdi (a.s) yaşamakta ve gözlerden gaibtir.