Öncelik: a, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Fetva

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstahab: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstahap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
Bulüğ • Fıkıh • Fetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstahab • Mubah • Mekruh

Fetva (Arapça: فَتوا); fıkhi bir terim olup, şer’i hükmün külli olarak beyan edilmesidir ve bu gibi durumlarda mukallit (taklit eden) kendi müçtehidinin (taklit mercisinin) fetvasına göre amel etmelidir; başka bir müçtehide rücu edemez. Fetva ile şer’i hakim tarafından sadır olan şer’i hüküm arasında birkaç yönden farklılıklar bulunmaktadır. Fetva, konunun şer’i durumunu göstermek için bazen açık ve bariz tabirlerle (müstehap, farz veya haramdır) ve bazen de çok fazla bariz olmayan "La Be’s" (sakıncası yoktur), "La Yeb’ud" (uzak değil), "el-Akreb" (yakın ihtimal) gibi tabirlerle sadır olmaktadır.

Fetvanın Tanımı

Müçtehidin, mukallitlerinin bilgisine sunmak için, bir meselenin şer'i hükmü hakkında belirttiği görüşe fetva denir.[1] Başka bir tabirle şer’i hükümlerde müçtehidin belirttiği görüştür.

Fetva ile Hüküm Arasındaki Fark

Fakihler tarafından sadır olan şer’i hükümlerden bir dizisi de "ahkâm-ı hükümeti" olarak adlandırılmaktadır. Ahkâm-ı Hükümeti; Masum imam (a.s) veya naibi tarafından sadır olan emirlerden ibarettir.[2] Bu türden olan şer’i hükümler ile mükellefin şer’i vazifesini belirlemek için müçtehit tarafından belirtilen şer’i hüküm arasında birkaç yönden farklılıklar bulunmaktadır:

 1. Fetva bir tür haber verme (Haber-i cümle; neticesi itibariyle hakkında doğru veya yanlış yargısına varılması mümkün olan cümlelerdir) ve şer’i hükmün genel beyanıdır; hüküm ise hükmün şer’i hakim tarafından inşa edilmesidir (İnşai cümle; neticesi itibariyle hakkında doğru ya da yanlış hüküm verilmesi mümkün olmayan cümlelerdir).
 2. Fetva küllidir; Hüküm ise cüz’i.
 3. Fetvada, genel olmasından dolayı mükelleflerin maslahat ve özel durumları göz önünde bulundurulmaz. Hükümde ise fetvanın aksine ister adli, ister siyasi ve ister sosyal hüküm olsun şahısların maslahatı göz önünde bulundurulur.
 4. Fıkhın alanı, genellikle özel konularla sınırlı ve müçtehidin mukallitleri sahası alanındadır. Hükmün ise bütün insanlara ve hatta bütün müçtehit ve mercilere de hücciyeti bulunmaktadır ve hata olduğu ispat edilemeyene dek ona tabi olmak farzdır.[3]

Fetvayı Gösteren Tabirler

Fetvayı gösteren tabirler iki kısımdır:

 • Bu tabirlerden bazıları direkt olarak fetvadır; örneğin farz, haram, mekruh, müstehap ve mubah tabirleri gibi.
 • Fakihlerin kelimelerinde kullandığı tabirlerden bazıları her ne kadar direkt olarak fetva değilse de dolaylı yoldan fetva hükmündedir. Eğer aşağıda zikredilen örneklerden önce hüküm, ihtiyati bir şekilde beyan edilmemişse bu tabirler o hükmün fetva olduğunun göstergesidir. Aşağıdaki tabirler fetva makamında kullanılmakta ve fetva hükmündedir:

Güçlü görüş budur, güçlü görüşe göre, en açık olan, zahiren, zahiren böyledir, uzak değildir, evla olan odur, kuvvetle ihtimal, sakıncasızdır, sakıncası yoktur, en doğrusu odur, en sıhhatlisi ve yakın ihtimal budur gibi.[4]

Bu terimler her ne kadar farklı olsa da ameli boyutta mükellef için bir farklılık oluşturmamaktadır; ancak bu tabirlerden her birisinin kendine özgü manası vardır ve fetvanın kuvvet miktarını gösterir.

İstifta

Fıkıhta istifta, mukallitlerin şer’i hüküm ve meseleler hakkında müçtehitlerine sorduğu sorulardır. Soru sorana ise müstefti denir.[5]

İlgili Konular

Kaynakça

 1. Ferhenğ Namei Usulu Fıkh, s. 600.
 2. Ferhengi Fıkıh, c. 3, s. 362.
 3. Ferhenği Fıkh, c. 3, s. 362.
 4. Ferhengi Fıkh Mutabıkı Mezhebi Ehlibeyt (a.s), c. 1, s. 641; Yasin İsa el-Amuli, s. 157.
 5. Ferhenği Fıkh, c. 1, s. 442.

Bibliyografi

 • Amuli, Yasin İsa, el-Istılahatu’l Fıkhiyye fi’r Resaili’l İlmiyye, Beyrut, Daru’l Belağa, 1413.
 • Merkezi İttilaat ve Medariki İslami, Ferhenğnamei Usulu Fıkh, Kum, çapı evvel, 1389.
 • Nuri, Muhammed İsmail, Aşinayi Ba Ebvabı Fıkh, Müessesei Tahkikat ve Neşriyatı Mearifi Ehlibeyt (a.s).