Sarya

Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
wikishia sitesinden

Sarya (Arapça: صریا); Medine şehri yakınlarında bulunan bir köydür. Bu köyün Şiaların yedinci imamı Musa b. Cafer (a.s) tarafından kurulduğu söylenmektedir.[1]

İmam Kazım (a.s) bu köyü, Evs ve Hazrec kabileleri arasında vuku bulan Buas savaşının gerçekleştiği, Buas bölgesinde kurmuştur.[2]

Ayrıca Şiaların onuncu imamı İmam Hadi (a.s) bu köyde dünyaya gelmiş[3] ve bir müddet de burada ikamet etmiştir.[4] “El-Haraic ve’l Ceraih” kitabında, İmam Rıza (a.s)[5] ve İmam Cevad’ın (a.s)[6] da bu bölgede yaşadığını gösteren iki rivayet nakledilmiştir.

Kaynakça

 1. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 50, s. 90.
 2. Havadis-i Sal-ı Şeşom-u Piş ez Hicret, İbn-i Sa’d, c. 3, s. 604, c. 4, s. 384; İbn-i Cevzi, c. 2, s. 385 – 386; Yakubi, c. 2, s. 37.
 3. Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 297.
 4. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 50, s. 157.
 5. Ravendi, el-Haraic ve’l Ceraih, c. 1, s. 365.
 6. Ravendi, el-Haraic ve’l Ceraih, c. 1, s. 383.

Bibliyografi

 • İbn-i Cevzi, el-Muntezem fi Tarihi’l Muluk ve’l Umem, tahkik: Muhammed Abdulkadir Ata ve Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut, 1412 / 1992.
 • İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Beyrut, 1405 / 1985.
 • Ravendi, Kutbuddin Said b. Hibetullah, el-Haraic ve’l Ceraih, Kum, Müessesetu İmamu’l Mehdi, 1409.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Beyrut, Daru İhyau’t-Turasu’l Arabi, 1403.
 • Mufid, Muhammed b. Muhammed, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi Ale’l İbad, Kum, Kongreyi Şeyh Mufid, 1413.
 • Yakubi, Ahmed b. İshak, Tarih-i Yakubi, Beyrut.