Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Hekim bin Tufeyl Tai

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hekim bin Tufeyl Tai (Arapça: 66/868 حکیم بن طفیل طایی), Kerbela vakıasında Ömer bin Sa’d’ın ordusunda görev yapmış ve Hz. Abbas bin Ali’nin (a.s) katillerinden biridir.

Aşura günü İmam Hüseyin’e (a.s) doğru bir ok atmış ve Efendimizin (a.s) bedeninin üzerinden at koşturmuş kişilerden biridir. Muhtar bin Sakafi’nin kıyamında tutuklanmış ve Abdullah bin Kamil ve adamları tarafından feci bir şekilde öldürülmüştür.

Soyu ve Yaşamı

Hekim bin Tufeyl, Tay kabilesinden ve Adıy bin Hatem Tai ile aynı tayfadandır. Bundan dolayı Muhtar’ın adamları tarafından tutuklandığında Adıy bin Hatem’den onun için aracı olması istenmiştir.[1]

Doğumu ve yaşamı hakkında kayıtlı bir bilgi yoktur. Muhtar’ın kıyamında hicretin 66. Yılında öldürülmüştür.[2] Şeyh Tusi[3] ve Allame Hilli[4] onu Hz. Ebulfazlı’l-Abbas’ın (a.s) katili olarak tanıtmışlardır. Nahiye-i Mukaddese ziyaretinde ona ve Yezid bin Rukad’a, Hz. Abbas’ın (a.s) katilleri unvanı ile lanet edilmiştir.[5]

Aşura Vakıası

Hekim bin Tufeyl, Aşura günü Ömer bin Sa’d’ın ordusunda görev yapmaktaydı. Hz. Abbas b. Ali’ye (a.s) Fırat nehrinden döndüğünde hurmalıklarda pusu kurmuş ve Hz. Abbas’ın (a.s) sol kolunu kesmiştir.[6] Hz. Abbas efendimizin şehadetinden sonra da silah ve elbiselerini yağmalamıştır.[7] Aşura günü, İmam Hüseyin’e (a.s) doğru bir ok atmıştır. Hekim, okun İmamın vücuduna isabet etmediğini yalnızca elbisesine değdiğini iddia etmiştir.[8]

Hekim bin Tufeyl, Aşura ikindi vakti Ömer bin Sa’d’ın emri ile atlarla İmam Hüseyin’in (a.s) şehit bedeninin üzerinden geçilerek bedenini çiğneyen on atlıdan biridir. Bu on atlı Hz. Peygamber Efendimizin ciğerparesi olan evladı Hz. Hüseyin’in üzerinden atları koşturarak tüm kemiklerini kırmışlardır.[9]

Ölümü

Hicretin 66. Yılında Muhtar’ın emri ile Abdullah bin Kamil ve adamları, Hekim bin Tufeyl’i yakaladı. Ailesi Adiy bin Hatem’den Hekim’in bağışlanması için aracı olmasını istedi. İbni Kamil ve adamları, Adiy bin Hatem’in aracılığı ile Muhtar onu bağışlar korkusuyla Hekim b. Tufeyl’i ilk önce Hz. Abbas’ın (a.s) elbiselerini yağmaladığı suçuyla elbiselerini çıkarttılar, ardından İmam Hüseyin’e (a.s) doğru fırlattığı ok suçundan ok yağmuruna tuttular. Öyle ki hatta bedeninde bir dirhem büyüklüğünde boşluk bile kalmamıştır.[10] Nakledildiğine göre bedenine o kadar çok ok isabet etmişti ki, büyük bir kirpiyi andırıyordu.[11]

Kaynakça

 1. Ensabu’l-Eşraf, c. 6, s. 407.
 2. Taberi, c. 6, s. 63.
 3. Ricalu Tusi, s. 102.
 4. Rical Allame, s. 118.
 5. El-Mezaru’l-Kebir, s. 487.
 6. Menakib, c. 4, s. 108; İrşad, c. 2, s. 114.
 7. Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 201.
 8. Ensabu’l-Eşraf, c. 6, s. 407; Taberi, c. 6, s. 63.
 9. Luhuf, s. 130.
 10. Ensabu’l-Eşraf, c. 6, s. 407.
 11. El-Kamil, c. 4, s. 243.

Bibliyografi

 • İbni Şehraşub Mazenderani, Menakibi Al-i Ebi Talib (a.s), müessese intişarat Allame, Kum, k. 1379.
 • İbni'l-Meşhedi, Muhammed b. Cafer, el-Mezaru’l-Kebir, müessese-i en-Neşri İslami, Kum, ş. 1378.
 • Şeyh Tusi, Ricalu’ş-Şeyh Tusi, intişarat-ı İslami, Camietul-Müderrisin, k. 1415.
 • Allame Hilli, Ricalu’l-Allame el-Hilli, Daru’z-Zehair, Kum, k. 1411.
 • Seyyid bin Tavus, el-Melhuf ale Katli et-Tufuf, tahkik: Fars Hassun, dördüncü baskı, Tahran, daru’l-Usvet, 1383.
 • Şeyh Tusi, Ricalu’t-Tusi, tahkik: Cevad Kayyumi, Kum, müessese en-Neşru İslami, k. 1415.
 • Şeyh Mufid, el-İrşad fi marifeti hücecullah ale’l İbad, tahkik: müessese Alulbeyt li-ihya et-turas, Kum, daru’l-mufid, k. 1413.
 • İbni Esir, Ali b. Ebi Kerem, el-Kamil fi’t-Tarih, daru sadır, Beyrut, m. 1965.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya Cabir, Ensabu’l-Eşraf, araştırma: Suheyl Zekar ve Riyad Zerkuli, Beyrut, daru’l-Fikr, k. 1417.
 • Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, müessese el-Vefa, Beyrut, k. 1404.