Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Hermele bin Kâhil Esedi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hermele b. Kâhil Esedi (Arapça: حَرمَلَة بن کاهِل اَسدی) Aşura günü Ömer İbn-i Sa’d ordu birliklerinde okçu, Abdullah b. Hüseyin ve Abdullah b. Hasan’ın katili ve Şialar nezdinde Kerbela vakıasındaki en menfur kişilerden biridir.

Hermele b. Kâhil, Hz. Ebu’l Fazlı’l Abbas’ın (a.s) da şehadetinde de rol almıştır. Sonunda Muhtar’ın kıyamı ile tutuklanmış ve Muhtar’ın emri ile feci bir şekilde öldürülmüştür.

Yaşam Öyküsü

Hermele, Ben-i Esed kabilesindendir. Tarihi kaynaklarda, Aşura vakıasından önce onun hakkında her hangi bir kayıt bulamamışlardır. Bazı kaynaklarda adının "Hermele b. Kâhin" olduğu geçmiştir.[1] Muhtar’ın kıyamında öldürülmüştür.[2]

Aşura Günü

Hermele, Aşura günü Ömer b. Sa’d’ın okçularındandı. İmam Hüseyin’in (a.s) daha süt emen oğlu Abdullah b. Hüseyin’i (a.s) babasının kucağında okla şehit etmiştir.[3] Aynı şekilde Abdullah b. Hasan’ın da katili olduğu kayıtlarda geçmiştir.[4] Hz. Abbas b. Ali’nin (a.s) de şehadetinde rol almış[5] ve Hz. Abbas'ın (a.s) mübarek kesik başını Kufe’ye götüren kişidir.[6] İbn-i Esir, onu Ebu Bekir b. Hasan’ın katili olarak tanıtmıştır.[7]

Şialar Nezdindeki Yeri

Hermele’ye, Nahiye ziyaretinde lanet edilmiştir.[8] Medine’ye giderek İmam Seccad (a.s) ile bir görüşme yapan Minhal b. Amr’ın dediğine göre, İmam Seccad (a.s) Muhtar’ın kıyamı hakkında bilgi alıp Kerbela katillerinin öldürülüp öldürülmediğini sorduğunda, Hermele b. Kahil’i de sormuştur. Hermele’nin hayatta olduğunu duyunca şöyle buyurmuştur:

Allah’ım! Ateş ve demirin hararet ve sıcaklığını ona tattır.”[9]

İmam Seccad (a.s) ile bir görüşme yapan Bişr b. Galib Esedi de Hz. Seccad (a.s) Hermele’yi lanetle andığını söylemiştir.[10]

Ölümü

Hermele, Muhtar’ın kıyamında tutuklanmış; yine onun emri ile el ve ayakları kesilmiş ve sonra ateşte yakılmıştır. Minhal b. Amr, Hac ziyaretinden Kufe’ye döndüğünde Hermele’nin ölüm sahnesini yakından görmüş ve İmam Seccad (a.s) ile görüştüğünü ve Hermele’ye beddua ettiğini Muhtar’a anlatmıştır. Muhtar, İmam Seccad’ın (a.s) duasının onun eliyle gerçekleştirildiği için şükür secdesine kapanmıştır.[11]

Şiirlerde

Hermele b. Kahil’in adı, şiirlerde de Abdullah b. Hüseyin ve Abdullah b. Hasan’ın katili olarak defalarca geçmiştir.

O çocuğun gamında kan içiyorum

Hermele’nin zalim eliyle akıtılan

Süt yerine kanı ağzına dökülen.[12]

Kaynakça

 1. Taberi, c. 5, s. 468; el-Kamil, c. 4, s. 92.
 2. Zubu’n-Nizar, s. 21.
 3. Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 3, s. 201; Biharu’l Envar, c. 45, s. 65, c. 98, s. 269.
 4. Makatilu’t-Talibin, s. 93; Taberi, c. 5, s. 468.
 5. Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 3, s. 201.
 6. Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 3, s. 256.
 7. el-Kamil, c. 4, s. 92.
 8. Biharu’l Envar, c. 45, s. 65; İkbal, s. 574.
 9. Keşfu’l Ğumme fi Marifeti’l Eimme, c. 2, s. 112; Emali Tusi, s. 238, 239.
 10. Danışname-i İmam Hüseyin (a.s), c. 9, s. 236, Şeceri’den naklen; Emali, c. 1, s. 188.
 11. Keşfu’l Ğumme fi Marifeti’l Eimme, c. 2, s. 112; Emali Tusi, s. 238, 239.
 12. Humai, Celalettin, Divan Sina, İmam Hüseyin (a.s) Ansiklopedisi, c. 10, s. 394. sayfadan naklen.

Bibliyografi

 • İbn-i Esir, Ali b. Ebi Kerem, el-Kamil fi’t-Tarih, Daru Sadır, Beyrut, 1965 m.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya Cabir, Ensabu’l Eşraf, araştırma: Suheyl Zekar ve Riyad Zerkuli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1417 h.k.
 • Ebu’l Ferec-i İsfahani, Mekatilu’t-Talibin, Kum, Müessese-i Daru’l Kitab, 1385 h.k.
 • Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tarihu’l Umem ve’l Muluk, Beyrut, Müessese-i el-A’lemi lil Matbuat, 1409 h.k.
 • İbn-i Nema Hilli, Zubu’n-Nizar bi Şerhi’n-Nisar, Müessese-i Neşr-i İslami, Kum, 1416 h.k.
 • Erbili, Ali b. İsa b. Ebi’l Feth, Keşfu’l Ğumme fi Marifeti’l Eimme, Beyrut, Daru’l Adva, 1405 h.k.
 • Rey Şehri, Muhammed, Danışname-i İmam Hüseyin (a.s), mütercim: Muhammed Muradi, Daru’l Hadis, Kum, 1430 h.k.
 • Şeyh Tusi, el-Emali, İntişarat-ı Daru’s-Sekafet, Kum, 1414 h.k.
 • Allame Meclisi, Biharu’l Envar, Müessese-i el-Vefa, Beyrut, 1404 h.k.