Hekim bin Tufeyl Tai

Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hekim b. Tufeyl Tai (Arapça: 66/868 حکیم بن طفیل طایی), Kerbela vakıasında Ömer b. Sa’d’ın ordusunda görev yapmış ve Hz. Abbas b. Ali’nin (a.s) katillerinden biridir.

Aşura günü İmam Hüseyin’e (a.s) doğru bir ok atmış ve İmam'ın (a.s) bedeninin üzerinde at koşturmuş olan kişilerden biridir. Muhtar b. Sakafi’nin kıyamında tutuklanmış; Abdullah b. Kamil ve adamları tarafından feci bir şekilde öldürülmüştür.

Soyu ve Yaşamı

Hekim b. Tufeyl, Tay kabilesinden ve Adiy b. Hatem Tai ile aynı taifedendir. Bundan dolayı Muhtar’ın adamları tarafından tutuklandığı zaman, Adiy b. Hatem’den onun için aracı olması istenmiştir.[1]

Doğumu ve yaşamı hakkında kayıtlı bir bilgi yoktur. Muhtar’ın kıyamında hicretin 66. yılında öldürülmüştür.[2] Şeyh Tusi[3] ve Allame Hilli[4] onu Hz. Ebulfazlı’l Abbas’ın (a.s) katili olarak tanıtmışlardır. Nahiye-i Mukaddese ziyaretinde ona ve Yezid b. Rukad’a, Hz. Abbas’ın (a.s) katilleri unvanı ile lanet edilmiştir.[5]

Aşura Vakıası

Hekim b. Tufeyl, Aşura günü Ömer b. Sa’d’ın ordusunda görev yapmaktaydı. Hz. Abbas b. Ali’ye (a.s) Fırat nehrinden döndüğünde hurmalıklarda pusu kurmuş ve Hz. Abbas’ın (a.s) sol kolunu kesmiştir.[6] Hz. Abbas'ın (a.s) şehadetinden sonra da silah ve elbiselerini yağmalamıştır.[7] Aşura günü, İmam Hüseyin’e (a.s) doğru bir ok atmıştır. Hekim, okun İmam'ın (a.s) vücuduna isabet etmediğini yalnızca elbisesine değdiğini iddia etmiştir.[8]

Hekim b. Tufeyl, Aşura günü ikindi vakti Ömer b. Sa’d’ın emri ile atlarla İmam Hüseyin’in (a.s) şehit olan bedeninin üzerinden geçilerek, bedenini çiğneyen on atlıdan biridir. Bu on atlı Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) ciğerparesi olan evladı Hz. Hüseyin’in (a.s) mübarek bedeni üzerinde atları koşturarak, bütün kemiklerini kırmışlardır.[9]

Ölümü

Hicretin 66. yılında Muhtar’ın emri ile Abdullah b. Kamil ve adamları, Hekim b. Tufeyl’i yakaladı. Ailesi, Adiy b. Hatem’den Hekim’in bağışlanması için aracı olmasını istedi. İbn-i Kamil ve adamları, Adiy b. Hatem’in aracılığı ile Muhtar onu bağışlar korkusuyla Hekim b. Tufeyl’i ilk önce Hz. Abbas’ın (a.s) elbiselerini yağmaladığı suçuyla elbiselerini çıkarttılar. Ardından İmam Hüseyin’e (a.s) doğru fırlattığı ok suçundan dolayı ok yağmuruna tuttular. Öyle ki hatta bedeninde bir dirhem büyüklüğünde boşluk bile kalmamıştır.[10] Nakledildiğine göre bedenine o kadar çok ok isabet etmişti ki büyük bir kirpiyi andırıyordu.[11]

Kaynakça

 1. Ensabu’l Eşraf, c. 6, s. 407.
 2. Taberi, c. 6, s. 63.
 3. Rical-ı Tusi, s. 102.
 4. Rical-ı Allame, s. 118.
 5. El-Mezaru’l Kebir, s. 487.
 6. Menakib, c. 4, s. 108; İrşad, c. 2, s. 114.
 7. Ensabu’l Eşraf, c. 3, s. 201.
 8. Ensabu’l Eşraf, c. 6, s. 407; Taberi, c. 6, s. 63.
 9. Luhuf, s. 130.
 10. Ensabu’l Eşraf, c. 6, s. 407.
 11. el-Kamil, c. 4, s. 243.

Bibliyografi

 • İbn-i Şehraşub-u Mazenderani, Menakibi Al-i Ebi Talib (a.s), Müessese-i İntişarat-ı Allame, Kum, 1379 h.k.
 • İbni'l Meşhedi, Muhammed b. Cafer, el-Mezaru’l Kebir, Müessese-i en-Neşr-i İslami, Kum, 1378 h.ş.
 • Şeyh Tusi, Ricalu’ş-Şeyh Tusi, İntişarat-ı İslami, Camietul-Müderrisin, 1415 h.k.
 • Allame Hilli, Ricalu’l Allame el-Hilli, Daru’z-Zehair, Kum, 1411 h.k.
 • Seyyid b. Tavus, el-Melhuf ela Katli et-Tufuf, tahkik: Fars Hassun, dördüncü baskı, Tahran, Daru’l Usvet, 1383.
 • Şeyh Tusi, Ricalu’t-Tusi, tahkik: Cevad Kayyumi, Kum, Müessese-i en-Neşr-i İslami, 1415 h.k.
 • Şeyh Mufid, el-İrşad fi Marifet-i Hücecullah ele’l İbad, tahkik: Müessese-i Alulbeyt li-ihyau't-Turas, Kum, Daru’l Mufid, 1413 h.k.
 • İbn-i Esir, Ali b. Ebi Kerem, el-Kamil fi’t-Tarih, Daru Sadır, Beyrut, 1965 m.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya Cabir, Ensabu’l Eşraf, araştırma: Suheyl Zekar ve Riyad Zerkuli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1417 h.k.
 • Allame Meclisi, Biharu’l Envar, Müessese-i el-Vefa, Beyrut, 1404 h.k.