Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Seriyye

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Seriyye veya Ba’s (Arapça: السرية); Peygamber Efendimizin (s.a.a) döneminde, İslam peygamberinin bizzat katılmadığı ve ashabından birinin komutası altında meydana gelen savaşlara denir.

Seriyye’nin Manası

Seriyye’nin adlandırılması konusunda iki ihtimal güdülmüştür:[1]

 1. Seriyye; Sayısı en fazla dört yüze ulaşan orduya denir. Başka bir tabirle bu ordu, başka bir ordunun seçkin ve maharetlilerinden şekillenmiştir.
 2. Diğer ihtimal ise bu grup ve ordunun gizlice gönderilmeleridir.

İkinci ihtimalin doğru olmadığı belirtilmiştir; zira sırri (gizlice) kelimesi lügatte seriy kelimesinden farklıdır.

Allah Resulünün (s.a.a) Seriyyelerinin Sayısı

İbn İshak şöyle yazmaktadır: Allah Resulünün seriyye veya ba’s’larının sayısı otuz sekizdir. Mes’udi ise bir gruptan bu sayının otuz beş, Taberi’den kırk sekiz ve bazılarından ise altmışaltı olduğunu nakletmektedir. Tabersi İlamu’l Vera kitabında seriyyelerin sayısını otuz altı olarak zikretmiştir.[2]


Seriyyenin Adı İslam Ordusu Komutan Düşman Ordusu Komutan Mekan Tarih Savaşın Sonucu
Abdullah b. Cahş Seriyyesi Muhacirlerden 8 kişi Abdullah b. Cahş 4 kişi Amr b. el-Hadrami Nahle Hicretin 2. yılı Recep ayı Müşriklerin kayıplar vermesi
Müslümanların ilk ganimet alması
Zeyd b. Harise Seriyyesi 100 atlı Zeyd b. Harise Kureyş kafilesi Safvan Beni Ümeyye Karde Hicretin 2. yılı Rebiyülevvel ayı Müsriklerin bölgeden gitmesi
Ebi Seleme Seriyyesi Yaya ve atlı 150 kişi Ebu Seleme'nin Evladı Beni Esed Tuleyha ---- Hicretin 2. yılı Zilhicce ayı Beni Esed'in bozguna uğrayıp kaçması
Abdullah b. Enis Seriyyesi Bilgi toplayan birlik Abdullah b. Enis Beni Lihyan Halid b. Ebu Süfyan Nuheyle Hicretin 2. yılı Zilhicce ayı Halid'in öldürülmesi
Beni Lihyan güçlerinin dağılması
Abdullah b. Atik Seriyyesi 1 kişi Abdullah b. Atik Hayber Yahudileri Belirsiz Hayber Hicretin 5. yılı Zilkade ayı Ebi Hakik'in öldürülmesi
Ukkaşe Seriyyesi 40 yaya Ukkaşe-i Beni Esed Beni Esed Kabilesi Belirsiz Gamer Hicretin 6. yılı Rebiyülevvel ayı Beni Esed'in kaçması
200 deve ganimet
Muhammed b. Mesleme Seriyyesi 10 kişi Muhammed b. Mesleme Beni Sa'lebe Belirsiz Zu'l Kassa Hicretin 6. yılı Rebiyülevvel ayı ----
İbn Ubeyde Seriyyesi 40 kişi Ebu Ubeyde Cerrah Beni Meharib Belirsiz Zu'l Kassa Hicretin 6. yılı Rebiyülevvel ayı ----
Zeyd b. Harise Seriyyesi 40 kişi Zeyd b. Harise Beni Süleym Belirsiz Cemum Hicretin 6. yılı Rebiyülahır ayı Müşriklerin kaçması
Koyunların ganimet alınması
Zeyd b. Harise Seriyyesi 40 kişi Beni Süleym Kureyş Kervanı Belirsiz Ays Hicretin 6. yılı Rebiyülevvel ayı Kervanın alı konulması ve esir alınması
Abdurrahman b. Avf Seriyyesi 15 kişi Abdurrahman Beni Kelb Belirsiz Dumetu'l Cendel Hicretin 6. yılı Şaban ayı Beni Ka'b kabilesinin Müslüman olması
Ebi Katade Seriyyesi 5 kişi Ebu Katede Batn-ı Eftehem Belirsiz Batn-ı İdam (İdnahim) Hicretin 8. yılı Ramazan ayı Müslümanların zaferi
Ali b. Ebi Talib Seriyyesi 150 kişi Ali (a.s) A'li Hatem Mahallesi Belirsiz Tay Kabilesi Hicretin 9. yılı Rebiyülahır ayı

Müslümanların zaferi ve Füls putunun yok edilmesi

Ali b. Ebi Talib Seriyyesi 300 kişi Ali (a.s) Yemen halkı ---- Yemen Hicretin 10. yılı Ramazan ayı Müslümanların kamil zaferi
Ali b. Ebi Talib Seriyyesi 100 kişi Ali (a.s) Sa'd Kabilesi Belirsiz Fedek Hicretin 8. yılı Şaban ayı Savaşsız zafer
Zeyd b. Harise Seriyyesi 100 kişi Zeyd Bedr Kabilesi Ümmü Karend Vadiyu'l Kura Hicretin 6. yılı Şaban ayı Emir b. Zari'nin öldürülmesi
Esir alınması
Abdullah b. Revaha Seriyyesi 30 kişi Abdullah Zari' Kabilesi Emir b. Zari' Vadiyu'l Kura Hicretin 6. yılı Şevval ayı Zafer ve esir alınması
Kurz b. Cabir Seriyyesi 20 atlı Kurz Araniyan Belirsiz ---- ---- Müşriklerden iki kişinin öldürülmesi
Ebu Süfyan'a ulaşılamaması
Amr b. Ümeyye Nimyeri Seriyyesi 2 kişi Amr Ebu Süfyan ---- Mekke ---- Müşriklerden iki kişinin öldürülmesi
Ebu Süfyan'a ulaşılamaması
Ömer b. Hattab Seriyyesi 30 kişi Ömer ----- ---- Turbe Hicretin 7. yılı Şaban ayı Savaşılmadan geri dönüldü
Ebu Bekir Seriyyesi ---- ---- ---- ---- Fedek Hicretin 7. yılı Şaban ayı Beni Kilab'ın tedibi
Beşir Seriyyesi 30 kişi Beşir Beni Murre Kabilesi ---- Fedek Hicretin 7. yılı Bazı Müslümanların öldürülmesi
Komutanın yaralanması
Zübeyr b. Avvam Seriyyesi ---- Zübeyr ---- ---- Fedek Hicretin 7. yılı Zübeyr'in zafere ulaşması
Galib b. Leys Seriyyesi 130 kişi Galib ---- ---- Necd Hicretin 7. yılı Ramazan ayı Müşriklerin kazanması
Beşir b. Sa'd Ensari Seriyyesi 300 kişi Beşir ---- ---- Yemen Hicretin 7. yılı Ramazan ayı Beni Süleym'in tedibi
Ebi'l Avca Seriyyesi 50 kişi Ebu'l Avca ---- ---- Beni Süleym diyarı Hicretin 7. yılı Zilhicce ayı Müslümanların yenilmesi
Leys Seriyyesi Birkaç kişi Galib Bir grup Müşrik Belirsiz Kuye - Keviyye Hicretin 8. yılı Sefer ayı Zafer ve ganimet
Galib Leys Seriyyesi 2000 kişi Galib Beni Sarre Belirsiz Fedek Hicretin 8. yılı Sefer ayı Zafer ve ganimet
Şuca b. Veheb Seriyyesi 24 kişi Galib Bir grup müşrik Belirsiz ---- Hicretin 8. yılı Rebiyülevvel ayı Uyarma ve cezalandırma
Ka'b Seriyyesi 25 kişi Ka'b ---- ---- Zatu Atlah ---- Uyarma ve cezalandırma
Ganimet alınması
Hıbt Seriyyesi 300 kişi Hıbt Cehne ---- ---- Hicretin 8. yılı Recep ayı Savaş olmadı
Ebi Katade Seriyyesi 15 kişi Ebu Katade Hadır ---- Hadre Hicretin 8. yılı Ramazan ayı Uyarı
Koyunların ganimeti alınması
Hamza Seriyyesi Muhacirlerden 30 kişi Hamza b. Abdulmuttalib 300 atlı Ebu Cehl b. Hişam Ehmis Hicretin 1. yılı Ramazan ayı Savaş yapılmadı
Ubeyde b. Haris Seriyyesi 60 kişi Ubeyde b. Haris Yaya ve atlı 200 kişi Ebu Süfyan Rabıg Sahrası Hicretin 1. yılı Şevval ayı Sadece Sa'd tarafından bir ok atıldı.
Sa'd b. Vakkas Seriyyesi Muhacirlerden 30 kişi Sa'd b. Vakkas ---- ---- Harrar Hicretin 1. yılı Zilkade ayı Müşriklerin kaçması
Halid b. Velid Seriyyesi ---- ---- ---- ---- Buhran Hicretin 10. yılı Rebiyülevvel ayı ----
---- ---- ---- ---- Yemen ---- ----
Usame b. Zeyd Seriyyesi ---- ---- ---- ---- Belka Mute Hicretin 11. yılı Sefer ayı ----[3]

Allah Resulünün (s.a.a) Seriyyelerin İsim ve Tarihsel Sıralaması

 1. Hamza b. Abdulmuttalib’in Ays bölgesindeki deniz sahiline seriyyesi – Hicretin ikinci yılı, Ebva gazvesinden sonra.
 2. Ubeyde b. Haris b. Muttalib’in Seniyyetu’l Murre’den daha aşağı bölgeye seriyyesi - Hicretin ikinci yılı, Ebva gazvesinden sonra.[4]
 3. Sa’d b. Ebi Vakkas’ın Cuhfe bölgesindeki Harrar’a seriyyesi – Hamza seriyyesinden sonra, Hicretin ikinci yılı.
 4. Abdullah b. Cahş’ın Nahle’ye seriyyesi – Bedri Ula’dan sonra, Recep ayı.
 5. Umeyr b. Adiy seriyyesi[5] - Hicretin ikinci yılı Ramazan ayı.
 6. Salim b. Umeyr’in Ebi Afk’ı öldürmek için seriyyesi - Hicretin ikinci yılı Şevval ayı.
 7. Muhammed b. Mesleme’nin Ka’b b. Eşrefi öldürmek için seriyyesi - Hicretin üçüncü yılı Rebiyülevvel ayı.
 8. Zeyd b. Harise’nin Karede seriyyesi, Hicretin üçüncü yılı Cemaziyülahir ayı.
 9. Mersed b. Ebi Mersed Ganevi seriyyesi: Reci’ seriyyesi – Hicretin dördüncü yılı Safer ayı.[6]
 10. Munzir b. Amr seriyyesi: Bi’ri Maune seriyyesi - Hicretin dördüncü yılı Sefer ayı.[7]
 11. Ebu Seleme b. Abdu’l Esed’in Katan’a seriyyesi - Hicretin dördüncü yılı Muharrem ayı.
 12. Abdullah b. Enis’in Süfyan b. Halid b. Nebih Hazli Lehyani’yi öldürmek için seriyyesi - Hicretin dördüncü yılı Muharrem ayı.
 13. Amr b. Ümeyye Zamiri ve Seleme b. Eslem b. Hariş’in Ebu Süfyan’a karşı Mekke’ye seriyyesi - Hicretin dördüncü yılı.[8]
 14. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Seyfu’l Bahr’e seriyyesi - Hicretin beşinci yılı Zilhicce ayı. [9]
 15. Abdullah b. Atik’in Ebu Rafi Sellam b. Ebi Hakik’i öldürmek için seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Ramazan ayı.
 16. Muhammed b. Mesleme’nin Beni Bekr b. Kilab’a karşı Karta’ya seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Muharrem ayı.
 17. Ömer b. Hattab’ın Lihyan gazvesinden Karre’nin üzerine seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Rebiyülevvel ayı.
 18. Hilal b. Haris Mezeni’nin Lihyan gazvesinden Beni Malik b. Fehr’in üzerine seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Rebiyülevvel ayı.
 19. Beşer b. Suveyd Cehni’nin Lihyan gazvesinden Beni Haris b. Kenane’nin üzerine seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Rebiyülevvel ayı.
 20. Sa’d b. Ubade Cehni’nin Gamim’e seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Rebiyülevvel ayı.
 21. Ukkaşe b. Mihsan Esedi’nin Gamar’a seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Rebiyülevvel ayı.
 22. Muhammed b. Mesleme’nin Beni Sa’lebe ve Beni Aval’a karşı Zi’l Kassa’ya seriyyesi - Rebiyülahır ayı.[10]
 23. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Beni Sa’lebe ve Beni Aval’a karşı Zi’l Kassa’ya seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Rebiyülahır ayı.
 24. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Irak yolundaki Zi’l Kassa’ya seriyyesi.[11]
 25. Zeyd b. Harise’nin Cemum seriyyesi; Beni Süleym toprakları.[12]
 26. Zeyd b. Harise’nin Ays seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Cemaziyülevvel ayı.
 27. Zeyd b. Harise’nin Taraf seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Cemaziyülahır ayı.
 28. Zeyd b. Harise’nin Cüzzam’a karşı Hasemi’ye seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Cemaziyülahır ayı.
 29. Zeyd b. Harise’nin Medyen seriyyesi.[13]
 30. Zeyd b. Harise’nin Ümmü Kırfa’ya karşı Vadiyu’l Kura’ya seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Recep ayı.
 31. Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Sa’d b. Bekr’e karşı Fedek’e seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Şaban ayı.
 32. Abdurrahman b. Avf’ın Beni Kelbe karşı Dumetu’l Cendel’e seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Şaban ayı.
 33. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Eca ve Selma dağlarına seriyyesi.[14]
 34. Zeyd b. Harise’nin Vadiyu’l Kura seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Ramazan ayı.
 35. Abdullah b. Revaha’nın Hayber seriyyesi.[15]
 36. Abdullah b. Revaha’nın Yahudi Yesir b. Rezzam’a karşı Hayber’e seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Şevval ayı.
 37. Kurz b. Cabir Fihri’nin Zi’l Ceder’e seriyyesi - Hicretin altıncı yılı Şevval ayı.
 38. Ömer b. Hattab’ın Turbe’ye seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Şaban ayı.
 39. Ebu Bekir’in Beni Kilab’a karşı Necd’e seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Şaban ayı.
 40. Beşir b. Sa’d’ın Beni Murre’ye karşı Fedek’e seriyyesi.
 41. Galib b. Abdullah Leysi’nin Beni Sa’lebe ve Beni Aval’a karşı Meyfaa’ya seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Ramazan ayı.
 42. Beşir b. Sa’d’ın Yemen ve Hayber bölgesindeki Cabbar’a seriyyesi.[16]
 43. İbn Ebi’l Avca’nın Beni Süleym’e seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Zilhicce ayı.
 44. Abdullah b. Ebi Hadred Eslemi’nin Gabe’ye seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Zilhicce ayı.
 45. Muhise b. Mes’ud’un Fedek bölgesine seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Zilhicce ayı.
 46. Abdullah b. Hadred’in İdam’a seriyyesi - Hicretin yedinci yılı Zilhicce ayı.
 47. Galib b. Abdullah Leysi’nin Beni Mulevvih’e[17] karşı Kedid’e seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Sefer ayı.
 48. Galib b. Abdullah Leysi’nin Beni Murre’ye karşı Fedek’e seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Sefer ayı.
 49. Ka’b b. Umeyr Gaffari’nin Şam bölgesindeki Zatı Atlah’a seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Rebiyülevvel ayı.
 50. Şüca b. Veheb Esedi’nin Siy’e (Zatu Irk’ın sularından) seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Rebiyülevvel ayı.
 51. Uyeyne b. Hısn Fezari’nin Beni’l Anber üzerine seriyyesi.
 52. Kutbe b. Amir b. Hudeyde’nin Şüca b. Veheb seriyyesinden sonra Haş’am kabilesi üzerine Tebale’ye seriyyesi.
 53. Mute seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Cemaziyülevvel ayı.
 54. Amr b. As seriyyesi: Zatu Selasil (Vadiyu’l Kura etrafındaki su) seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Cemaziyülahır ayı.
 55. Ebu Ubeyde b. Cerrah seriyyesi: Hıbt seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Recep ayı.
 56. Ebu Katade b. Rib’i Ensari’nin Gatafan’a karşı Necd bölgesindeki Hadre’ye seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Şaban ayı.
 57. Ebu Katade’nin Batn-ı İdam’a seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayı.[18]
 58. Halid b. Velid’in Uzza puthanesini viran etmek için seriyyesi.[19]
 59. Ebu Amir Eş’ari’nin Huneyn’den sonra Avtas’a seriyyesi.[20]
 60. Amr b. As’ın Sava’ mabedini viran etmek için Rehat’a seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayı.
 61. Sa’d b. Zeyd Eşheli’nin Mennah mabedini yıkmak için Müsellele seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayı.
 62. Halid b. Said b. As’ın Urene seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayı.
 63. Hişam b. As’ın Yelemlem seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayı.
 64. Tufeyl b. Amr Dusi’nin Zi’l Keffeyn mabedini ve Amr b. Hümeme Dusi putunu viran etmek için seriyyesi - Hicretin sekizinci yılı Şevval ayı.
 65. Galib b. Abdullah’ın Beni Müdlic’e seriyyesi (Mekke fethinden sonra).
 66. Amr b. Ümeyye’nin Beni’l Hüzeyl’e[21] seriyyesi (Mekke fethinden sonra).
 67. Abdullah b. Süheyl b. Amr’ın Beni Maiys ve Muharib b. Fahr’a seriyyesi – Mekke fethinden sonra.
 68. Halid b. Velid’in Beni Cüzeyme’ye seriyyesi.
 69. Dahhak b. Süfyan Kilabi’nin Beni Kilab’a seriyyesi - Hicretin dokuzuncu yılı Rebiyülevvel ayı.
 70. Sümame b. Esal (Usal) Hanefi’nin esir alınmasıyla sonuçlanan seriyyeler.[22]
 71. Alkame b. Mücezziz Müdlici’nin Şu’aybe limanına seriyyesi - Hicretin dokuzuncu yılı Rebiyülahır ayı.
 72. Ukkaşe b. Mihsan Esedi’nin Cenab’a (Azere ve bela bölgesi) seriyyesi - Hicretin dokuzuncu yılı Rebiyülahır ayı.
 73. Ali b. Ebi Talib’in Beni Tay’a ait olan Füls puthanesini viran etmek için seriyyesi - Hicretin dokuzuncu yılı Rebiyülahır ayı.
 74. Halid b. Velid’in Ekid b. Abdulmelik’e karşı Dumetu’l Cendel seriyyesi - Hicretin dokuzuncu yılı Rebiyülahır ayı.
 75. Halid b. Velid’in Beni Haris b. Ka’b’a seriyyesi - Hicretin onuncu yılı Rebiyülahır veya Cemaziyülevvel ayı.
 76. Usame b. Zeyd’in Belka nahiyesindeki Ebna’ya seriyyesi - Hicretin onuncu yılı Sefer ayı.
 77. Halid b. Velid’in Necrandaki Beni Abdulmedan’a seriyyesi - Hicretin onuncu yılı Rebiyülevvel ayı.
 78. Ali b. Ebi Talib’in Yemen seriyyesi[23] - Hicretin onuncu yılı Ramazan ayı.
 79. Halid b. Velid’in Yemen seriyyesi.[24]
 80. Usame b. Zeyd’in Belka ve Ezraat ve Mute seriyyesi - Hicretin onuncu yılı Sefer ayı.
 81. Beni Abese seriyyesi.

Bazı Terimlerin Açıklaması

Mes’udi şöyle yazmaktadır:

 • Seriyye; Üç ila beş yüz kişi arasında değişen ve gece hareket eden birliğe denir.
 • Sevarib: Gündüz hareket eden birliklere denir.
 • Minser (Menasir): Beş yüz kişiden çok ve sekiz yüz kişiden az olan birliğe denir.
 • Ceyş: Sayısı sekiz yüze ulaşan orduya denir.
 • Haşhaş: Sekiz yüzden fazla ve binden az olan.
 • Ceyş-i Ezlem: Sayısı bin kişiye ulaşan orduya denir.
 • Ceyş-i Cehfel: Sayısı dört bin kişiye ulaşan orduya denir.
 • Ceyş-i Cerrar: On iki bin kişilik orduya denir.
 • Seriyye ve sevarib birliklerinin hareket ettikten sonra dağılmaları durumunda; eğer sayıları kırk kişiden az olursa “Ceraid” ve kırktan fazla ve üç yüzden az olursa “Mekanib” ve üç yüzden fazla ve beş yüzden az olursa “Cemarat” denir. Kırk erkeği gönderdikleri zaman onlara “Usbe - Asabe” derlerdi.
 • Ketibe: Bir araya getirilen ve dağılmayan orduya denir.
 • Hadire: Savaşa gönderilen on kişiden az kişiye denir.
 • Er’an: Eşsiz ve benzeri olmayan ordu.
 • Hamis: Büyük ve azim ordu.[25]

Referanslar

 • Tarihi Peygamberi İslam (s.a.a), Muhammed İbrahim Ayeti.
 • Sireti Resulü Huda (s.a.a), Resul Caferiyan.

Kaynakça

 1. En-Nihaye, c. 2, s. 159.
 2. İlamu’l Vera, s. 69 - 70.
 3. Haseni, 91 - 93
 4. Bu iki seriyyenin birbirine önceliği veya aynı zamanda gerçekleştiği noktasında ihtilaf vardır. Bazıları Ubeyde’nin seriyyesinin önce olduğunu ve bazıları da ikisinin aynı zamanda meydana geldiğini yazmıştır.
 5. Cevamiu’s Sire, Amr b. Adiy, (s. 21, baskı Daru’l Marife - Mısır), Mervan’ın kızı Asma’yı öldürmek için.
 6. İmtau’l Esma, c. 1, s. 174.
 7. İmtau’l Esma, c. 1, s. 170.
 8. Et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 213.
 9. Et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 217.
 10. Et-Tenbih ve’l-İşraf: Rebiyülevvel (s. 219), Hicretin 6. yılı.
 11. Muhtemelen tekrardır. Hicretin 6. Yılı Rebiyülahır ayı.
 12. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 284 – Hicretin 6. Yılı Rebiyülahır ayı.
 13. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 312.
 14. Et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 218.
 15. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 292; Yakubi, s. 438.
 16. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 284; İmtau’l Esma, s. 335; Hicretin 7. Yılı Şevval ayı.
 17. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 282; İmtau’l Esma, s. 342 – 343.
 18. 52 – 58; Siretu’n Nebi, c. 4, s. 296; Yakubi, s. 438.
 19. İnsanu’l Uyun, c. 3, s. 221.
 20. İnsanu’l Uyun, c. 3, s. 225.
 21. Asıl nüshasında böyle yazılmıştır, ancak doğrusu Beni Deyl’dir. Bakınız: Tarihi Yakubi, s. 437; İ’lamu’l Vera, s. 69 - 70.
 22. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 315.
 23. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 319.
 24. Siretu’n Nebi, c. 4, s. 319.
 25. Ayeti, Tarihi Peygamberi İslam (s.a.a), s. 283.

Bibliyografi

 • Ayeti, Muhammed İbrahim, Tarihi Peygamberi İslam (s.a.a), Tahran, Danişgahı Tahran, 1378.
 • İbn İshak, Siretu’n Nebi, tahkik: Mustafa el-Halebi, 1355.
 • İbn Esir, Mübarek b. Muhammed, en-Nihayetu fi Garibi’l Hadisi ve’l Eser, Kum, Müessesei Matbuatiyi İsmailiyan, 1376.
 • Hasani, Ali Ekber, Tarihi Tahliliyi Sadrı İslam, Tahran, İntişaratı Peyamı Nur.
 • Tabersi, Fazl b. Hasan, İ’lamu’l-Vera bi A’lami’l-Huda, tahkik: Ali Ekber Gaffari, Beyrut, Daru’l Marife, 1399.
 • Makrizi, Ahmed b. Ali, İmtau’l Esma, Beyrut, Daru’l Kutubu’l İlmiyye.
 • Mes’udi, Ali b. Hüseyin, et-Tenbih ve’l-İşraf, Tahran, Şirketi İntişaratı İlmi Ferhenği, 1356.