Hicri Kameri 11. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 11. Yıl; Hicri Kameri takvimin on birinci senesidir. İslam Peygamberinin (s.a.a) vefatı (28 Safer), Sakife hadisesi ve Ebu Bekir b. Ebu Kuhafe’nin halife seçilmesi bu yılın en önemli hadiselerindendir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 12 Ferverdin Pazar günü ve miladi 1 Nisan 632 ile ve yılın son günü olan 29 Zilhicce ise hicri şemsi 29 İsfend Çarşamba günü ve miladi 20 Mart 633 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 11. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Vakıdi, c. 3, s. 1117; İbni Hişam, c. 4, s. 299 - 300.
 3. Buhari, Sahih Buhari, c. 6, Babu Meradu’n Nebi ve Vefatuhu, s. 12; Sahih Müslim, c. 3, s. Kitabu’l Vasiyye, babı 5, s. 1259.
 4. İbni Hişam, c. 4, s. 311; Taberi, Tarih, c. 3, s. 210; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 590 – 591; İbni Hibban, c. 2, s. 159 - 161.
 5. Tureyhi, c. 3, s. 371; İbni Ebi’l Hadid, c. 16, s. 268 – 269.
 6. Vakıdi, c. 2, s. 1121; Taberi, Tarih, c. 3, s. 225 - 226; İbni Hibban, c. 2, s. 161.
 7. El-İmame, c. 1, s. 13 – 14; İbni Abdurabbih, c. 4, s. 259 – 260; Yakubi, c. 2, s. 126; Taberi, Tarih, c. 3, s. 202; Mufid, el-İrşad, s. 185 – 187; el-Cemel, s. 56 - 57.
 8. Belazuri, Futuh, 89 – 115; Taberi, Tarih, c. 3, s. 227 - 342.
 9. İbn Esir, Usdu’l Gabe, c. 4, s. 326.
 10. Mukaddesi, Baz Pejuhiyi Tarihi Viladet ve Şehadeti Masuman (a.s), s. 156 - 174.
 11. İbni Esir, el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 337.

Bibliyografi

 • İbni Ebi’l Hadid, Abdulhamid b. Hibetullah, Şerhi Nehcü’l Belağa, tahkik: Muhammed Ebulfazl İbrahim, Kahire, 1378, 1959.
 • İbni Habban, Muhammed, es-Sıkat, Haydarabad Diken, 1393 / 1973.
 • İbni Abdurabbe, Ahmed b. Muhammed, el-Akdu’l Ferid, tahkik: Ahmed Emin ve Diğerleri, Beyrut, 1402 / 1982.
 • İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: Muhammed Ebulfazl İbrahim, Kahire, 1355 / 1936.
 • El-İmame ve’s Siyase, İbn Kuteybe, Kahire, 1356 / 1937.
 • Buhari, Muhammed, Sahih Buhari.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, c. 1, tahkik: Muhammed Hamidullah, Kahire, 1959.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Futuhu’l Buldan, tahkik: Rıdvan Muhammed Rıdvan, Beyrut, 1398 / 1978.
 • Halebi, es-Siretu’l Halebi, Daru’l Marife, Beyrut.
 • Tabersi, el-İhticac, Neşri Murtaza, Meşhed.
 • Taberi, Tarih, Beyrut.
 • Tureyhi, Fahruddin b. Muhammed, Mecmeu’l Bahreyn, tahkik: Mahmud Adil, Tahran, 1367.
 • Mufid, Muhammed b. Numan, İrşad, Müessese-i Alu’l Beyt (a.s), Kum.
 • Mufid, Muhammed b. Numan, el-Cemel, Kum, Mektebetu’t Daveri.
 • Mukaddesi, Yedullah, Baz Pejuhiyi Tarihi Veladet ve Şehadeti Masuman (a.s), Kum, Pejuheşğahı Ulum ve Ferhenği İslami, 1391.
 • Nişaburi, Müslim, Sahihi Müslim.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Mağazi, Marsden Johannes, Londra, 1966.
 • Yakubi, İbni ebi Vazih, Tarihi Yakubi.