Hicri Kameri 2. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 2. Yıl; Hicri Kameri takvimin ikinci senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 16 Tir 2 ve miladi 8 Temmuz 623 Salı günü ile ve yılın son günü olan 30 Zilhicce ise hicri şemsi 5 Tir 3 ve miladi 26 Haziran 624 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 2. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

 • Rukayye binti Resulullah’ın vefatı. (17 Ramazan)
 • Osman b. Maz’un’un vefatı.
 • Ebu Leheb’in ölümü. (24 Ramazan)
 • İmam Ali’nin kardeşi Talib b. Ebi Talib’in vefatı.

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. İ’lamu’l Vera, c. 1, s. 175; el-Meğazi, c. 1, s. 176.
 3. Es-Siretu’n Nebeviyye, c. 1, s. 240.
 4. Delailu’n Nubuvve, c. 3, s. 164.
 5. Es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 44.
 6. Kuleyni, Usulu Kafi, c. 2, s. 499.
 7. Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 3.
 8. İbn Hacer Askalani, el-İsabe, c. 4, s. 510.
 9. İbn Hacer Askalani, el-İsabe, c. 6, s. 250
 10. Taberi, Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. 5, s. 350.

Bibliyografi

 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Tahkik Muhammed Ebu'l Fezl İbrahim, Dar'ut Turas, Beyrut, 1967.
 • İbn Hacer Askalani, el-İsabe fi Temyizi’s Sahabe, Adil Ahmed Abdul Mevcut ve Ali Ahmed Muavvez baskısı, Beyrut, 1415 / 1995
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakub, b. İshak, Usul-u Kafi, Daru’l-Hadis, Kum, 1429.