Hicri Kameri 5. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 5. Yıl; Hicri Kameri takvimin beşinci senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 14 Hordad Pazartesi günü ve miladi 5 Haziran 626 ile ve yılın son günü olan 30 Zilhicce ise hicri şemsi 3 Hordad ve miladi 25 Haziran 627 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 5. Yıl Hadiseleri

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Mahallati, Zebihullah, Reyahinu’ş Şeria, c. 3, s. 33; Muhammedi İştahardi, Hz. Zeynep Furuğ-u Taban-ı Kevser, s. 17.
 3. Es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 213.
 4. Es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 214; Cevamiu’s Siretu’n Nebeviyye, s. 147; Enisu’l Müminin, s. 21.
 5. El-Meğazi, c. 2, s. 496; Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 347.
 6. İbni Hacer el-Askalani, el-İsabe, 1415 kameri, c. 6, s. 156.
 7. Mufid, el-İrşad, 1413 kameri, c. 1, s. 102.

Bibliyografi

 • Hamevi, Muhammed b. İshak, Enisu’l Müminin, Bonyadı Bi’set, Tahran, 1363.
 • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibu’ş Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çapı evvel, 1405.
 • İbni Hazm Endulisi, Cevamiu’s Siretu’n Nebeviyye, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut.
 • İbni İshak, Siretu’n Nebi, tahkik: Mustafa el-Halebi, 1355.
 • İbni Hacer el-Askalani, el-İsabe fi Temiyzi's Sehabe, Beyrut, Dar'ul Kutub'ul İlmiyye, 1415 kameri,
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, Daru’l Fikr, Beyrut, çapı evvel, 1417.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Meğazi, Müessesetu’l A’lemi, Beyrut, çapı sevvum, 1409.
 • Mahallati, Zebihullah, Reyahinu’ş Şeria, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiyye.
 • Mufid, el-İrşad, tahkik: Müessese-i Alu’l beyt (aleyhimu’s selam) el-Mutemeru’l Alemi
 • Muhammed Muhammedi İştihardi, Hz. Zeynep Furuğu Tabani Kevser, çapı sevvum, Tahran, Burhan, 1379.