Hicri Kameri 1. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 1. Yıl; Hicri Kameri takvimin ilk senesidir.

Bu yıl, Peygamberin (s.a.a) Bi'setinden 13 yıl, Amu’l Fil’den ise 53 yıl sonrası ile müsadiftir. Hicri Kameri yılın ilk günü 1 Muharrem, hicri şemsi 27 Tir 1 ve miladi 19 Temmuz 622 Cuma günü ile ve yılın son günü olan 29 Zilhicce ise hicri şemsi 15 Tir 2 ve miladi 7 Haziran 623 tarihiyle mutabıktır.[1]

Allah Resulü (s.a.a) ve Müslümanlardan bir grubun Mekke’den Medine’ye hicreti, Hicri kameri 1. Yılda vuku bulan en önemli hadisedir. İslam tarihinin ilk mescidi ve aynı şekilde Mescidü’n Nebi bu yılda inşa edilmiştir.

Hicri Kameri 1. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Usdu’l Gabe, c. 4, s. 347.
  3. El-İsabe, c. 4, s. 80.
  4. İbn Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, c. 2, s. 523.
  5. İbn Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Daru Sadır, c. 3, s. 611; Taberi, Tarihi Taberi, c. 2, s. 397; İbn Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 1, s. 100 ve 153; Halife b. Hayyat, Tarih, c. 1, s. 14.

Bibliyografi

  • İbn Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, tahkik: Ali Muhammed Bicavi, Daru’l Ceyl, Beyrut, 1412 / 1992.
  • İbn Esir, Ali b. Muhammed, Usdu’l Gabe fi Marifeti’s Sahabe,Dar'ul Fikr, Beyrut, 1409 h.k.
  • İbn Sa'd, Tabakatu'l Kübra, Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 1410 h.k.
  • Taberi, Muhammed b. Cerir, Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Tahkik Muhammed Ebu'l Fezl İbrahim, Dar'ut Turas, Beyrut, 1387 h.k.