Hicri Kameri 1. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 1. Yıl; Hicri Kameri takvimin ilk senesidir.

Bu yıl, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Bi'setinden 14 yıl ve Amu’l Fil’den ise, 53 yıl sonrası ile müsadiftir. Hicri Kameri yılın ilk günü 1 Muharrem, hicri şemsi 1. yılın 27 Tir ayına ve 19 Temmuz 622 Cuma günü ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, hicri şemsi 2. yılının Tir ayının 15'i Pazartesi ve 7 Temmuz 623 miladi tarihiyle mutabıktır.[1]

Allah Resulü (s.a.a) ve Müslümanlardan bir grubun Mekke’den Medine’ye hicreti, Hicri kameri 1. yılda vuku bulan en önemli hadisedir. İslam tarihinin ilk mescidi ve aynı şekilde Mescidü’n-Nebi bu yılda inşa edilmiştir.

Hicri Kameri 1. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Usdu’l Ğabe, c. 4, s. 347.
  3. el-İsabe, c. 4, s. 80.
  4. İbn-i Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, c. 2, s. 523.
  5. İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Daru Sadır, c. 3, s. 611; Taberi, Tarih-i Taberi, c. 2, s. 397; İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 1, s. 100 ve 153; Halife b. Hayyat, Tarih, c. 1, s. 14.

Bibliyografi

  • İbn-i Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, tahkik: Ali Muhammed Bicavi, Daru’l Ceyl, Beyrut, 1412 / 1992.
  • İbn-i Esir, Ali b. Muhammed, Usdu’l Ğabe fi Marifeti’s-Sahabe, Dar'ul Fikr, Beyrut, 1409 h.k.
  • İbn-i Sa'd, Tabakatu'l Kübra, Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 1410 h.k.
  • Taberi, Muhammed b. Cerir, Târihu’l Ümem ve’l Mülûk, Tahkik Muhammed Ebu'l Fezl İbrahim, Dar'ut-Turas, Beyrut, 1387 h.k.