Hicri Kameri 9. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 9. Yıl; Hicri Kameri takvimin dokuzuncu senesidir. Bu yıl farklı kabilelerden birçok heyetin Medine’de bulunan Allah Resulünün (s.a.a) yanına gelerek Müslüman olmalarından dolayı Senetu’l Vufud (heyet ve grupların yılı) olarak adlandırılmıştır.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 2 Ordibeheşt Cuma günü ve miladi 23 Nisan 630 ile ve yılın son günü olan 29 Zilhicce ise hicri şemsi 21 Ferverdin Pazartesi günü ve miladi 11 Nisan 631 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 9. Yıl Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 560.
 3. Es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 515; Delailu’n Nubuvve, c. 5, s. 469.
 4. Tevbe Suresi, 49; Sire-i İbni Hişam, c. 4, s. 159; Ayeti, Tarih-i Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 511.
 5. Ayeti, Tarih-i Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 504 - 510.
 6. Tevbe Suresi, 81 - 82; Sire-i İbni Hişam, c. 4, s. 160; Ayeti, Tarih-i Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 511.
 7. Mufid, İrşad, s. 70; Ayeti, Tarihi Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 515.
 8. İbni Hacer, Fethu’l Bari, c. 21, s. 39; Zehebi, Siyeri A’lamu’n Nubela, c. 2, s. 448.
 9. Tarihi Yakubi, c. 2, s. 68; et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 236; Mearif-i İbni Kuteybe, s. 343; Emtau’l Esma, c. 1, s. 479; el-Bidayetu ve’n Nihaye, c. 5, s. 20; Sire-i Halebiyye, c. 3, s. 142; Ayeti, Tarih-i Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 523.
 10. Siyeri İbni Hişam, c. 4, s. 173; Emtau’l Esma, c. 1, s. 480; Ayeti, Tarihi Peygamberi İslam Muhammed (s.a.a), s. 524.
 11. Mufid, el-İrşad, c. 1, s. 166 - 171.
 12. Tarihi Taberi, c. 8; el-Müntehab min Zeyli'l-Müzeyyel, s. 6.
 13. Es-Sahih min Sireti’n Nebiyyi’l A’zam, c. 2, s. 218.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim.
 • İbni Hişam, Abdülmelik, Es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka, İbrahim Ebyari, Abdulhafiz Şelebi, Daru’l Marife, Beyrut, çapı evvel.
 • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibu’ş Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çapı evvel, 1405.
 • Mufid, el-İrşad, tahkik: Müessese-i Alu’l beyt (aleyhimu’s selam) el-Mutemeru’l Alemi li elfiyyetu’ş Şeyh Mufid, 1413.
 • Ayeti, Muhammed İbrahim, Tarihi Peygamberi İslam Muhammed, tahkik: Ebu’l Kasım Gurci, 6. baskı, Tahran, Müessese-i İntişarat ve çapı Danişgahı Tahran, 1378.
 • Amuli, Seyyid Cafer Murtaza, es-Sahih min Sireti’n Nebiyyi’l A’zam, Daru’l Hadis, Kum, 1426 h.k/ 1385 h.ş.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Suheyl Zekkar ve Riyad Zerkeli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1417 / 1996.