Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Hicri Kameri 8. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicretin sekizinci yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 8. Yıl, Hicri Kameri takvimin sekizinci senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 8. yılın Ordibeheşt ayının 14'ü Pazartesi günü ve 4 Mayıs 629 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 9. yılın Ordibeheşt ayının 1'i Perşembe günü ve 22 Nisan 630 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 8. Yılın Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Meğazi Vakıdi, c. 2, s. 755 – 761; E’lamu’l Vera, c. 1, s. 212.
 3. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 389; er-Rovzu’l Enf, c. 7, s. 49.
 4. Delailu’n-Nubuvve, c. 5, s. 156; el-Meğazi, c. 3, s. 892.
 5. E’lamu’l Vera, c. 1, s. 233; Delailu’n-Nubuvve, c. 5, s. 156.
 6. Vakıdi, c. 2, s. 817 - 818.
 7. Hürr-ü Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 152 - 153.
 8. İbn-i Abdulbirr, el-İstiab, c. 3, s. 1185.
 9. Tarih-i Taberi, c. 8; el-Müntehab min Zeyli'l Müzeyyel, s. 2.
 10. Es-Sahih min Sireti’n-Nebiyyi’l A’zam, c. 2, s. 218.
 11. Tarih-i Taberi, c. 8; el-Müntehab min Zeyli'l Müzeyyel, s. 2.
 12. Belazuri, Ensab, c. 1, s. 473.
 13. Belazuri, Ensab, c. 1, s. 473.
 14. Belazuri, Ensab, c. 1, s. 473.
 15. İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 571; İbn-i Abdulbirr, el-İstiab, c. 1, s. 167.
 16. İbn-i Esir, c. 1, s. 460.

Bibliyografi

 • İbn-i Hişam, Abdülmelik, Es-Siretu’n-Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka, İbrahim Ebyari, Abdulhafiz Şelebi, Daru’l Marife, Beyrut, çap-ı evvel.
 • İbn-i Esir, el-Kamilu fi’t-Tarih, Beyrut, 1385 – 1386 / 1965 – 1966, baskı ofset, 1399 – 1402 / 1979 – 1982.
 • Suheyli, Abdurrahman, er-Rovzu’l Enf fi Şerhi’s-Siretu’n-Nebeviyye, Daru İhyau't-Turasu'l Arabi, Beyrut, çap-ı evvel, 1412.
 • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n-Nubuvve ve Marifetu Ahvali Sahibu’ş-Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çap-ı evvel, 1405.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Meğazi, Müessesetu’l A’lemi, Beyrut, çap-ı sevvum, 1409.
 • Tabersi, Fazl b. Hasan, İ’lamu’l Vera bi A’lami’l Huda, Müessesetu A’lu’l Beyt (a.s), Kum, çap-ı evvel, 1417.
 • Amuli, Seyyid Cafer Murtaza, es-Sahih min Sireti’n-Nebiyyi’l A’zam, Daru’l Hadis, Kum, 1426 h.k / 1385 h.ş.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Suheyl Zekkar ve Riyad Zerkeli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1417 / 1996.
 • Taberi, Muhammed b. Cerir, el-Müntehab min Zeyli'l Müzeyyel, c. 8, Müessesetu A’lemi li’l Matbuat, Beyrut, Lübnan, 1879.