Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
yönlendirmesiz

Muharrem Ayı Olayları ve Etkinlikleri

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Muharrem ayı yahut Muherremu’l Haram ayı, İslam (Hicrî kameri) takviminin ilk ayı ve Müslümanların inancına göre haram aylardandır. Nitekim İslam’dan önceki cahiliyet döneminde bu aylarda savaş ve kan dökmek haram kabul edilmekteydi. Hz. Muhammed (s.a.a) de Kur’an hükmü gereği bu geleneği teyit etmiştir. Muharrem ayının ilk gün ve gecesi kameri ayların ilki olduğundan dolayı kendisine has namaz ve adaplara sahiptir. Muharrem ayı, Şialar için hüzün ve matem ayıdır. Bu ayda İmam Hüseyin (a.s) ve yakınları feci bir şekilde şehit edilmiş ve kadın ve çocukları esir alınarak Şam’a götürülmüştür.

Birinci Gün

1- Hicri kameri takvimin birinci günü

2- Şi’bi Ebu Talip olayı (7 Bi’set)

3- Zatü’r Rika savaşı (H. 7)

4- İslam’da ilk zekatın toplanması (H. 9)

5- Medine halkının Yezid’e karşı kıyamı (Harre olayı) (H. 64)

6- (Şehit Sani’nin oğlu ve Mealim kitabının yazarı) Ayetullah Hasan Amuli’nin vefatı (H. 1011)

7- Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan Rafii Kazvini’nin vefatı (H. 1395)

8- Ayetullah Seyyid Abdullah Şirazi’nin vefatı (H. 1405)

9- Ayetullah Şeyh Murtaza Talakani’nin vefatı (H. 1363)

İkinci Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela’ya girişi (H. 61)

2- Hz. Adem’in (a.s) vefatı

3- Ayetullah Şeyh Ebu’l Hasan İyazi’nin vefatı (H. 1423)

Üçüncü Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) Kufelilere mektubu (H. 61)

2- Ömer İbn Sa’d’ın Kerbela’ya girişi (H. 61)

3- Hz. Yusuf’un (a.s) zindandan kurtuluşu

4- Ayetullah Şeyh Hüseyin Ali Munteziri’nin ölümü (H. 1431)

Dördüncü Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) Kufe’ye gönderdiği elçisi Kays b. Musahhar’ın şehadeti (H. 61)

2- Ayetullah Şeyh Amet Müctehidi Tahrani’nin vefatı (H. 1429)

Beşinci Gün

1- Ayetullah Mir Hamit Hüseyin Hindi’nin doğum günü (H. 1246)

2- Hz. Musa’nın (a.s) İsrailoğullarından denizin yarılarak kurtulması

Altıncı Gün

1- Habip İbn Mezahir’in Beni Esed’den yardım istemesi (H. 61)

2- Kerbela’da Fırat nehrinin kuşatılması (H. 61)

3- Seyyid Razi’nin vefatı (H. 406)

4- Hz. Yahya’nın (a.s) şehadeti

Yedinci Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) İbn Sa’d’la görüşmesi (H. 61)

2- İmam Hüseyin’in (a.s) ordusuna karşı suyun kesilmesi (H. 61)

3- Hz. Musa’nın (a.s) Allah’la konuşması

Sekizinci Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) İbn Sa’d’la görüşmesi (H. 61)

2- Ayetullah Molla Ali Zencani'nin vefatı (H. 1290) - (18 İsfend 1251)

Dokuzuncu Gün (Tasua)

1- Kerbela’da çadırların kuşatılması (H. 61)

2- Ümmü’l Benin çocukları için aman namenin gelmesi (H. 61)

3- İmam Hüseyin (a.s) tarafından savaşın ertelenmesinin istenmesi (H. 61)

4- Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyni Levasani Tahrani’nin vefatı (H. 1356)

5- Ayetullah Mirza Ali Felsefi’nin vefatı (H. 1427)

6- Ayetullah Şeyh Muhammed Şerif Razi’nin vefatı (h. 1421)

Onuncu Gün (Aşura)

Aşura Gececesi

1- İmam Hüseyin’in (a.s) ashabıyla görüşmesi (H. 61)

Aşura Günü

1- İmam Hüseyin (a.s) ve ashabının şehadeti (H. 61)

2- Ubeydullah İbn Ziyad’ın ölümü (h. 67)

3- Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) eşi Ümmü Seleme’nin vefatı (H. 62)

Onbirinci Gün

Onbirinci Günün Gecesi

1- İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başı Havli tandırında (H. 61)

Onbirinci Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) Ehlibeytinin Kufe’ye doğru yönlendirilmesi (H. 61)

2- Ayetullah Seyyid Abdullah Ziyai’nin vefatı (H. 1410)

Onikinci Gün

1- Kerbela şehitlerinin defnedilmesi (H. 61)

2- İmam Hüseyin’in (a.s) Ehlibeytinin Kufe’ye girişi (H. 61)

3- İmam Seccad’ın (a.s) şehadeti (H. 94)

Onüçüncü Gün

1- Ehlibeyt esirleri, İbn Ziyad’ın huzurunda (H. 61)

2- Abdullah b. Afif’in şehadeti (H. 61)

Ondördüncü Gün

1- Şii şair İbn Haccac’ın veladeti (H. 330)

2- Ayetullah Seyyid Sadruddin Amuli İsfahani’nin vefatı (H. 1263)

3- Ayetullah Seyyid Ebu’l Kasım Lahuri’nin vefatı (H. 1324)

4- Ayetullah Ali Muhaddiszade Kummi’nin vefatı (H. 1396)

5- Ayetullah Ali Kaşani’nin vefatı (H. 1416)

Onbeşinci Gün

1- Şehitlerin kesik başlarının Şam’a gönderilmesi (H. 61)

2- Seyyid İbn Tavus’un doğum günü (H. 589)

Onaltıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Mehdi Honsari’nin vefatı (H. 1391)

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Müslim Melekuti’nin doğum günü (H. 1343)

Onsekizinci Gün

1- Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai’nin vefatı (H. 1402)

2- Ayetullah Haydar Kuli Serdar Kabuli’nin vefatı (H. 1293)

3- Ayetullah Muhammed Hasan Mamakani’nin vefatı (H. 1323)

Ondokuzuncu Gün

1- Kerbela esirlerinin Şam’a doğru hareketi (H. 61)

2- Ayetullah Şeyh Muhammed Cevad Muğniye’nin vefatı (H. 1400)

3- Ayetullah Muhammed Taki Mutahhari Burucerdi’nin vefatı (H. 1435)

Yirminci Gün

1- Ebu Zer Gaffari’nin kölesi Cevn’in bedeninin Kerbela’da defnedilmesi (H. 61)

Yirmibirinci Gün

1- Şeyh Tusi’nin vefatı (H. 460)

2- Allame Hilli’nin vefatı (H. 726)

3- Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Zahid’in vefatı (H. 1372)

4- Ayetullah Mirza Müctehit Şebisteri’nin vefatı (H. 1401)

Yirmiikinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Asif Muhsini’nin doğum günü (H. 1354)

2- Ayetullah Mirza Biyuk Halilzade’nin vefatı (H. 1422)

Yirmiüçüncü Gün

1- Molla Mehdi Neraki’nin vefatı (H. 1209)

2- Ayetullah Seyyid Abdullah Beladi Buşehri’nin vefatı (H. 1373)

3- Ayetullah Şeyh Rıza Medeni Kaşani’nin doğum günü (H. 1321)

Yirmidördüncü Gün

1- Molla Muhammed Taki Esterabadi’nin vefatı (H. 1272)

Yirmibeşinci Gün

1- (Bir görüşe göre) İmam Seccad’ın (a.s) şehadeti (H. 95)

Yirmialtıncı Gün

1- Ali b. El-Hasan Müselles’in şehadeti (H. 144)

2- Ayetullah Molla Abdullah Tusteri’nin vefatı (H. 1021)

3- Hz. Havva’nın vefatı

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Molla Ali Keni’nin vefatı (H. 1306)

Yirmisekizinci Gün

1- Huzeyfe b. Yeman’ın vefatı (H. 36)

2- İmam Cevad’ın (a.s) Bağdat’a sürgün edilmesi (H. 220)

3- İmam Hüseyin’in (a.s) esir Ehlibeytinin Baalbek’e girişi (H. 61)

4- Abbasi Hükümetinin yıkılışı (H. 456)

5- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Şeyh Muhammed Mufettih’in şehadeti (H. 1400)

Yirmidokuzuncu Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) esir Ehlibeytinin Şam’a ulaşması (H. 61)

2- Ayetullah Seyyid Cemalettin Gulpeygani’nin vefatı (H. 1377)

3- Ayetullah Şeyh Yusuf Bakıri Benai’nin vefatı (H. 1407)

Otuzuncu Gün

1- Cafer Bermeki’nin Abbasi halifesi Harun’un emriyle öldürülmesi ve Bermeki hanedanının çöküşü (H. 178)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Bibliyografi

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387