Hicri Kameri 7. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicrî yedinci yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 7. Yıl, Hicri Kameri takvimin yedinci senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 7. yılın Ordibeheşt ayının 24'ü Çarşamba günü ve 14 Mayıs 628 miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 30 Zilhicce ise, hicri şemsi 8. yılın Ordibeheşt ayının 13'ü Pazar günü ve 3 Mayıs 629 miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 7. Yılın Hadiseleri

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 328; Delailu’n-Nubuvve, c. 4, s. 197.
  3. İbn-i Esir, c. 2, s. 227.
  4. Caferiyan, Resul, Asar-ı İslamiyi Mekke ve Medine, 1387 h.ş, s. 204.

Bibliyografi

  • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n-Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibu’ş-Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çap-ı evvel, 1405.
  • Caferiyan, Resul, Asar-ı İslamiyi Mekke ve Medine, Tahran, Neşr-i Meş’ar, dokuzuncu baskı, 1387 h.ş.
  • İbn-i Hişam, Abdülmelik, Es-Siretu’n-Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka, İbrahim Ebyari, Abdulhafiz Şelebi, Daru’l Marife, Beyrut, çap-ı evvel.
  • İbn-i Esir, el-Kamilu fi’t Tarih, Beyrut, 1385 – 1386 / 1965 – 1966, baskı ofset, 1399 – 1402 / 1979 – 1982.