Recep Ayı Olayları ve Etkinlikleri

Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
Recep 1445
Pt
Sa
Ça
Pe
Cu
Ct
Pz

Recep ayı, Kameri ayların yedincisidir. Cahiliye Döneminde "Recep ayı" kutsal bir aydı. Bu ayda tanrıları için kurban kesilir ve savaşlar da haram sayılırdı. İslam’ın doğuşu ile bu ameller yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizden (s.a.a) nakledilen şu hadiste: “Recep, Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım ve Ramazan ise, ümmetimin ayıdır.” Recep ayı, iki mübarek ayla aynı ayarda karar kılınmıştır. Ayrıca Peygamber Efendimizden (s.a.a) nakledildiğine göre, "Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur".

Birinci Gün

 • İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) doğum günü (57 h.k.)(Bir görüşe göre)
 • İsmailiye fakihi Nu'man b. Muhammed'in ölümü (363 h.k.)
 • Ayetullah Ağa Hüseyin Hansari’nin vefatı (1099 h.k.)
 • Seyyid Muhammed Bakır Hekim'in şehadeti (1424 h.k.)

İkinci Gün

 • İmam Hadi’nin (a.s) doğum günü (212 h.k.) (Bir görüşe göre)
 • Ebu Reyhan-i Biruni'nin ölümü (440 h.k.)

Üçüncü Gün

 • İmam Hadi’nin (a.s) şehadet günü (254 h.k.)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed İzzettin Hüseyni Zencani (1434 h.k.)

Dördüncü Gün

 • Ayetullah Seyyid Muhsin Emin Amuli’nin vefatı (1374 h.k.)
 • Ayetullah Molla Ali Aliyari’nin vefatı (1327 h.k.)
 • Şeyh-i İşrak Sühreverdi’nin vefatı (587 h.k.)

Beşinci Gün

 • Şii edip ve şair İbn-i Sikkit’nin Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından şehit edilmesi (244 h.k.)
 • Seyyid Ali Yesrib-i Kaşani’nin vefatı (1379 h.k.)

Altıncı Gün

 • Ayetullah Şeyh Hüseyin Takavi İştihardi’nin vefatı (1421 h.k.)

Yedinci Gün

 • Ayetullah Nurettin Iraki’nin vefatı (1341 h.k.)
 • İmam Kazım'ın (a.s) şehadeti (183 h.k.) (Bir görüşe göre)
 • Üçüncü Kacar padişahı Muhammed Mirza'nın ölümü (1250 h.k.)

Sekizinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Abdullah Behbahani’nin şehadeti (1328 h.k.)
 • Şeyh Hürr-ü Amuli’nin viladeti (1033 h.k.)
 • Abdulkerim Hakşinas'ın ölümü (1428 h.k)

Dokuzuncu Gün

 • Muhammed Hasan Ali Yasin'in ölümü (1308 h.k)

Onuncu Gün

 • İmam Cevad’ın (a.s) doğum günü (195 h.k.)
 • Hz. Ali Asgar’ın (a.s) doğum günü (60 h.k.)
 • Bakır Gazi Tebrizi'nin ölümü (1366 h.k.)

On Birinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz seksen sekizinci günü

On İkinci Gün

 • Muaviye’nin ölümü (60 h.k.)
 • Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) tarafından Kufe’nin başkent seçilmesi (36 h.k.)
 • Hz. Peygamber'in (s.a.a) amcası Abbas b. Abdulmuttalib'in vefatı (32 h.k.)
 • Ayetullah Şeyh Murtaza Çehergani Enzabi’nin vefatı (1381 h.k.)
 • Seyyid Mustafa Humeyni'nin viladeti (1349 h.k.)

On Üçüncü Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) doğum günü (Hicretten 23 yıl önce)
 • Ayetullah Abdülkerim Musevi Erdebili’nin doğum günü (1344 h.k.)
 • Ayetullah Şeyh Fazlullah-ı Nuri’nin vefatı (1327 h.k.)
 • Eyyam'ul Biz ve İtikaf günlerinin başlaması

On Dördüncü Gün

 • İmam Hasan Askeri’nin (a.s) katili Abbasi halifesi Mu’temid’in ölümü (279 h.k.)
 • Müslümanlar ile Mekkeli müşriklerin Abdullah b. Ceheş savaşı (2 h.k.)

On Beşinci Gün

 • Aliekber Allahıyan-ı Tenkabeni'nin ölümü (1380 h.k.)
 • Hz. Zeyneb’in (s.a) vefatı (62 h.k.)
 • Kıble’nin Kudüs'ten Kabe yönüne değiştirilmesi (2 h.k.)
 • Hz. Muhammed’in (s.a.a) Şi’bi Ebu Talip’ten çıkışı (10. Bi’set)
 • İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s) şehadet günü (148 h.k.) (Bir görüşe göre)
 • Ayetullah Ali Mişkini’nin vefatı (1428 h.k.)
 • Ayetullah Seyyid Ebu’l Kasım Hoi’nin doğum günü (1317 h.k.)

On Altıncı Gün

 • Hz. Fatıma Binti Esed’in (s.a) (Hz. Ali’nin (a.s) doğumundan üç gün sonra Kabe’den çıkışı (Hicretten 23 yıl önce)

On Yedinci Gün

 • Abbasi halifesi Ma’mun’un ölümü (218 h.k.)
 • Süleyman Behrani'nin ölümü (1121 h.k.)
 • Kazım Necefi Tebrizi'nin ölümü (1416 h.k.)

On Sekizinci Gün

 • (Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) oğlu) İbrahim b. Muhammed b. Abdullah’ın vefatı (10 h.k.)<br /
 • Yezid b. Muaviye'nin hilafetinin başlaması (60 h.k.)
 • Ayetullah Molla Muhammed Eşref-i Mazenderani’nin doğum günü (1220 h.k.)

On Dokuzuncu Gün

 • Ayetullah Şeyh Mucteba Hacı Ahund’un vefatı (1422 h.k.)
 • Ayetullah Şeyh Muhammed Halisi Zade’nin vefatı (1383 h.k.)
 • Tebük savaşı (9 h.k.)
 • Hintli alim Seyyid Dildar Ali nakavi'nin vefatı (1235 h.k.)
 • Safevi padişahı Şah İsmail'in ölümü ve Tehmasib'in padişah olması (930 h.k.)

Yirminci Gün

 • Müslümanlar ve Rumlar arasında gerçekleşen Yermuk savaşı (13 h.k.)

Yirmi Birinci Gün

 • Seyyid Mustafa Humeyni’nin viladeti (1349 h.k.)
 • Hz. Fatıma'tuz-Zehra'nın (s.a) şehadeti (Bir görüşe göre)

Yirmi İkinci Gün

 • Ayetullah Şeyh Cafer Kaşifu’l Gıta’nın vefatı (1228 h.k.)
 • Molla Ali Nuri'nin vefatı (1246 h.k)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın vefatı (1431 h.k.)
 • Ayetullah Seyyid Celalettin Tahiri İsfahani’nin vefatı (1434 h.k.)

Yirmi Üçüncü Gün

 • İmam Hasan’ın (a.s) Medain’de saldırıya uğraması (41 h.k.)
 • İmam Kazım’ın (a.s) zehirlenmesi (183 h.k.)
 • İkinci halife Ömer İbn-i Hattab’ın Hayber savaşından çıkışı (7 h.k.)
 • Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuh Kemeri’nin vefatı (1299 h.k.)
 • Seyyid Muhammed Cevad Fazlullah'ın vefatı (1395 h.k.)

Yirmi Dördüncü Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) tarafından Hayber kalesinin fethi (7 h.k.)
 • Cafer-i Tayyar’ın (a.s) Habeşe’den dönüşü (7 h.k.)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Bahrü’l Ulum'un ölümü (1212 h.k.)
 • Ömer b. Abdulaziz'in ölümü (101 h.k.)

Yirmi Beşinci Gün

 • İmam Kazım’ın (a.s) şehadeti (183 h.k.)
 • Ayetullah Şeyh Abbas Ali İslami’nin vefatı (1406 h.k.)
 • Ayetullah Muhammed Cevad Safi Gulpaygani’nin vefatı (1378 h.k.)
 • Ayetullah Şeyh Mehdi Şahabadi’nin şehadeti (1404 h.k.)
 • Ebulfezl Hansari Necefi'nin vefatı (1422 h.k.)
 • Abdulkerim Eydgahi Şehidi'nin şehadeti (1334 h.k.)

Yirmi Altıncı Gün

 • Hz. Ebu Talib’in vefatı (10. Bi’set) (Bir görüşe göre)
 • Ayetullah Muhammed Bakır Fişareki’nin vefatı (1314 h.k.)
 • Ayetullah Muhammed Taki Caferi’nin vefatı (1419 h.k.)
 • Ayetullah Hasan Hairi Kazvini'nin vefatı (1380 h.k.)

Yirmi Yedinci Gün

Yirmi Sekizinci Gün

 • İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Mekke’ye doğru yola çıkışı (60 h.k.)
 • İslam dininde kılınan ilk namaz (1 h.k.)
 • (Urvetu’l Vuska kitabının yazarı) Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Yezdi’nin vefatı (1337 h.k.)
 • Muhammed Rıza Ali Yasin'in ölümü (1370 h.k.)

Yirmi Dokuzuncu Gün

 • Numan b. Sabit Ebu Hanife’nin vefatı (150 h.k.)
 • Ebu Abdullah Muhammed b. İdris Şafii’nin vefatı (204 h.k.)
 • Ayetullah Muhammed Hadi Milani’nin vefatı (1395 h.k.)

Otuzuncu Gün

Hicri kameri takvimin iki yüz yedinci günü

Şaban Ayının Birinci Gecesinin Ameli

 • İkişer rekat halinde on iki rekat namaz kılmak ve her rekatında da bir Fatiha ve on bir defa ihlas suresi okumak.

Kaynakça

Bibliyografi

 • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vakaya’l Senin ve’l A’vam, Kitabfuruşi İslamiyye, 1352 h.ş.
 • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
 • Kummi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi Ameli’ş-Şuhur ve Vakayiu’l Eyyam, İntişar-ı Subh-u Piruzi
 • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, İntişar-ı Nevid-i İslam, 1385 h.ş.
 • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vakaiyu ve’l Havadis, İntişar-ı Daru’l İlm, 1369 h.ş.
 • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, İntişar-ı Elif, 1416 h.ş.
 • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş-Şia, İntişar-ı Delil-i Ma, 1387 h.ş.