Zilkade Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Şevval Zilkade Zilhicce
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Zilkade ayı veya Zilkadetu'l-Haram (Arapça: ذی القَعدة), hicrî ayların onbirincisidir.

Birinci Gün

Ana Madde: Zilkade Ayının Amelleri

1- Hz. Masume’nin (s.a) doğum günü (H. 173)

2- Küçük Bedir Savaşı (H. 4)

3- Eş’as b. Kays’ın ölümü (H. 40)

4- Hz. Ebu Talib’in vefatı (H. 10)

5- Hz. Adem’in (a.s) cennetten çıkarılışı

6- Ayetullah Seyyid Hasan Tahiri Hurremabadi’nin vefatı (h. 1434)

İkinci Gün

1- Hz. İsa Mesih’in (a.s) göklere yükselişi

2- Ayetullah Şeyh Muhammed Cevad Ensari Hamedani’nin vefatı (H. 1379)

3- Ayetullah Seyyid Mahmut Haşim Şahrudi’nin doğum günü (H. 1367)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Fişareki’nin vefatı (H. 1316)

Dördüncü Gün

1- Hz. Hatice’nin (s.a) vefatı (10 Bi’set)

2- Ayetullah Şeyh Hüseyin Lenkerani’nin vefatı (H. 1409)

Beşinci Gün

1- Seyyid İbn Tavus’un vefatı (H. 664)

Altıncı Gün

1- Ayetullah Mirza Ebu’l Hasan Cilve’nin vefatı (H. 1314)

2- Ayetullah Ali Kuddusi’nin şehadeti (H. 1401)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Murtaza Nucumi’nin vefatı (H. 1430)

2- Ayetullah Mirza Ahmet Kifayi’nin vefatı (H. 1391)

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpeygani’nin doğum günü (H. 1316)

2- Ayetullah Molla Muhammed Hüseyin Fişareki’nin vefatı (H. 1353)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim’in doğum günü (H. 1354)

Dokuzuncu Gün

1- Muslim b. Akil’in İmam Hüseyin’e (a.s) mektubu (H. 60)

2- Ayetullah Seyyid Mustafa Humeyni’nin vefatı (H. 1397)

Onuncu Gün

1. Ayetullah Muhammed Mümin Kumi’nin doğum günü (H. 1356)

Onbirinci Gün

1- İmam Rıza’nın (a.s) doğum günü (H. 148)

2- Şeyh Mufid’in doğum günü (H. 336)

Onikinci Gün

1- Muhammed Taki Amuli’nin veladeti (h. 1304)

2- Abdu’l Cevad Edib Nişaburi’nin vefatı (h. 1344)

3- Irak’ın İran İslam İnkılabına karşı sekiz yıl süren savaşı başlatması (h. 1400)

4- İkinci mihrap şehidi Seyyid Esedullah Medeni’nin şehadeti (h. 1401)

Onüçüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Muhammed Esterabadi’nin vefatı (H. 1028)

2- Ayetullah Şeyh Şahabettin İşraki’nin vefatı (H. 1401)

Ondördüncü Gün

1- Mirza Rezi Zunnuri’nin veladeti (h. 1294)

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Hasan Ali Nohudeki’nin doğum günü (H. 1279)

Onaltıncı Gün

1- Ayetullah Şeyh Hüseyin Din Muhammedî’nin vefatı (H. 1376)

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hairi’nin vefatı (H. 1355)

2- Ayetullah Muhammed Taki Bergani’nin vefatı (H. 1264)

Onsekizinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Cafer Kaşifu’l Gıta’nın vefatı (H. 1228)

2- Hace Nasrettin Tusi’nin vefatı (H. 673)

Ondokuzuncu Gün

1- Hz. İshak’ın doğum günü

2- Ayetullah Seyyid Murtaza Hüseyni Mer’aşi’nin vefatı (H. 1416)

Yirminci Gün

Hicri kameri takvimin üç yüz onbeşinci günü

Yirmibirinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Yunus Musevi Necefi Erdebili’nin vefatı (H. 1377)

Yirmiikinci Gün

1- Mecmeu’l Beyan tefsirinin yazımının sona ermesi (h. 536)

2- Molla Muhammed Ali Nuri İsfahani’nin vefatı (h. 1253)

3- Nasıruddin Şah’ın saltanatının başlangıcı (h. 1264)

Yirmiüçüncü Gün

1- Beni Kureyza savaşı (H. 4)

2- Ayetullah Şeyh Hüseyin Ensariyan’ın doğum günü (H. 1363)

3- Ayetullah Şeyh İsmail Mu’zi’nin vefatı (H. 1363)

Yirmidördüncü Gün

1- İmam Rıza’nın Medine’den Merve hareketi (h. 200)

2- Molla Muhammed Şerif Mazenderani’nin vefatı (h. 1246)

3- Muzafferuddin Şah’ın vefatı (h. 1324)

4- Simnan alimlerinden Muhammed Salih Hairi Mazenderani’nin vefatı (h. 1391)

5- Hasan Kafi’nin vefatı (h. 1421)

Yirmibeşinci Gün

1- İmam Rıza’nın (a.s) Medine’den Merv’e hareketi (H. 200)

2- Hz. İbrahim’in (a.s) doğum günü

3- Dahvu’l Arz günü

4- Ayetullah Seyyid Muhammed Cafer Cezairi’nin vefatı (H. 1419)

5- Ayetullah Seyyid Muhammed Müderris Necefabadi’nin vefatı (H. 1358)

Yirmialtıncı Gün

1- Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Medine’den veda haccına doğru yolculuğu (H. 10)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Murtaza Nucumu’nun vefatı (H. 1430)

Yirmisekizinci Gün

1- Ayetullah Ağa Ziya Iraki’nin vefatı (H. 1361)

2- Hudeybiye antlaşması (H. 6)

Yirmidokuzuncu Gün

Zilkade ayının 29. Günü bazı kameri yıllara göre Zilkade ayının son günü ve bazı yıllara göre ise son günden bir önceki gündür.

1- Molla Hüseyin Fişareki’nin veladeti (h. 1266)

Otuzuncu Gün

1- İmam Cevad’ın (a.s) şehadeti (H. 220)

Bibliyografi

  • İbn Gazairi, Ahmet b. Hüseyin, Rical İbn Gazairi, Kum, Daru’l Hadis, H. 1422
  • Emin Amuli, Seyyid Muhsin, A’yanu’ş Şia, Beyrut, Daru’t Taarif
  • Şuşteri, Muhammed Taki, el-Ahbaru’d Dahiliyye, Tahran, H. 1390
  • Hamevi, Yakut b. Abdullah, Mu’cemu’l Udeba, Beyrut, Daru’l Garbu’l İslami
  • Sadr, Seyyid Hasan, Te’sisu’ş Şia li-Ulumu’l İslam, Tahran, A’lemi, Ş. 1375
  • Amuli, Şeyh Hürr, Emelu’l Emel, Bağdat, Mektebetu’l Endulus
  • Tusi, Muhammed b. Hsan, el-Fihrist, Neşru’l Fukaha, H. 1417
  • Necaşi, Ahmet b. Ali, Esmau Musennefu’ş Şia, Kum, Camiu’l Müderrisin, H. 1416
  • Müderris Tebrizi, Muhammed Ali, Reyhanetu’l Edep fi Teracimu’l Marufin bi’l Kunye evi’l Lakap, Tahran, Hayyam, Ş. 1369