Zilkade Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Şevval Zilkade Zilhicce
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Zilkade ayı veya Zilkadetu'l-Haram (Arapça: ذی القَعدة), hicrî ayların onbirincisidir.

Birinci Gün

Ana Madde: Zilkade Ayının Amelleri

1- Hz. Masume’nin (s.a) doğum günü (H. 173)

2- Küçük Bedir Savaşı (H. 4)

3- Eş’as b. Kays’ın ölümü (H. 40)

4- Hz. Ebu Talib’in vefatı (H. 10)

5- Hz. Adem’in (a.s) cennetten çıkarılışı

6- Ayetullah Seyyid Hasan Tahiri Hurremabadi’nin vefatı (h. 1434)

İkinci Gün

1- Hz. İsa Mesih’in (a.s) göklere yükselişi

2- Ayetullah Şeyh Muhammed Cevad Ensari Hamedani’nin vefatı (H. 1379)

3- Ayetullah Seyyid Mahmut Haşim Şahrudi’nin doğum günü (H. 1367)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Fişareki’nin vefatı (H. 1316)

Dördüncü Gün

1- Hz. Hatice’nin (s.a) vefatı (10 Bi’set)

2- Ayetullah Şeyh Hüseyin Lenkerani’nin vefatı (H. 1409)

Beşinci Gün

1- Seyyid İbn Tavus’un vefatı (H. 664)

Altıncı Gün

1- Ayetullah Mirza Ebu’l Hasan Cilve’nin vefatı (H. 1314)

2- Ayetullah Ali Kuddusi’nin şehadeti (H. 1401)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Murtaza Nucumi’nin vefatı (H. 1430)

2- Ayetullah Mirza Ahmet Kifayi’nin vefatı (H. 1391)

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpeygani’nin doğum günü (H. 1316)

2- Ayetullah Molla Muhammed Hüseyin Fişareki’nin vefatı (H. 1353)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim’in doğum günü (H. 1354)

Dokuzuncu Gün

1- Muslim b. Akil’in İmam Hüseyin’e (a.s) mektubu (H. 60)

2- Ayetullah Seyyid Mustafa Humeyni’nin vefatı (H. 1397)

Onuncu Gün

1. Ayetullah Muhammed Mümin Kumi’nin doğum günü (H. 1356)

Onbirinci Gün

1- İmam Rıza’nın (a.s) doğum günü (H. 148)

2- Şeyh Mufid’in doğum günü (H. 336)

Onikinci Gün

1- Muhammed Taki Amuli’nin veladeti (h. 1304)

2- Abdu’l Cevad Edib Nişaburi’nin vefatı (h. 1344)

3- Irak’ın İran İslam İnkılabına karşı sekiz yıl süren savaşı başlatması (h. 1400)

4- İkinci mihrap şehidi Seyyid Esedullah Medeni’nin şehadeti (h. 1401)

Onüçüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Muhammed Esterabadi’nin vefatı (H. 1028)

2- Ayetullah Şeyh Şahabettin İşraki’nin vefatı (H. 1401)

Ondördüncü Gün

1- Mirza Rezi Zunnuri’nin veladeti (h. 1294)

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Hasan Ali Nohudeki’nin doğum günü (H. 1279)

Onaltıncı Gün

1- Ayetullah Şeyh Hüseyin Din Muhammedî’nin vefatı (H. 1376)

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hairi’nin vefatı (H. 1355)

2- Ayetullah Muhammed Taki Bergani’nin vefatı (H. 1264)

Onsekizinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Cafer Kaşifu’l Gıta’nın vefatı (H. 1228)

2- Hace Nasrettin Tusi’nin vefatı (H. 673)

Ondokuzuncu Gün

1- Hz. İshak’ın doğum günü

2- Ayetullah Seyyid Murtaza Hüseyni Mer’aşi’nin vefatı (H. 1416)

Yirminci Gün

Hicri kameri takvimin üç yüz onbeşinci günü

Yirmibirinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Yunus Musevi Necefi Erdebili’nin vefatı (H. 1377)

Yirmiikinci Gün

1- Mecmeu’l Beyan tefsirinin yazımının sona ermesi (h. 536)

2- Molla Muhammed Ali Nuri İsfahani’nin vefatı (h. 1253)

3- Nasıruddin Şah’ın saltanatının başlangıcı (h. 1264)

Yirmiüçüncü Gün

1- Beni Kureyza savaşı (H. 4)

2- Ayetullah Şeyh Hüseyin Ensariyan’ın doğum günü (H. 1363)

3- Ayetullah Şeyh İsmail Mu’zi’nin vefatı (H. 1363)

Yirmidördüncü Gün

1- İmam Rıza’nın Medine’den Merve hareketi (h. 200)

2- Molla Muhammed Şerif Mazenderani’nin vefatı (h. 1246)

3- Muzafferuddin Şah’ın vefatı (h. 1324)

4- Simnan alimlerinden Muhammed Salih Hairi Mazenderani’nin vefatı (h. 1391)

5- Hasan Kafi’nin vefatı (h. 1421)

Yirmibeşinci Gün

1- İmam Rıza’nın (a.s) Medine’den Merv’e hareketi (H. 200)

2- Hz. İbrahim’in (a.s) doğum günü

3- Dahvu’l Arz günü

4- Ayetullah Seyyid Muhammed Cafer Cezairi’nin vefatı (H. 1419)

5- Ayetullah Seyyid Muhammed Müderris Necefabadi’nin vefatı (H. 1358)

Yirmialtıncı Gün

1- Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Medine’den veda haccına doğru yolculuğu (H. 10)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Murtaza Nucumu’nun vefatı (H. 1430)

Yirmisekizinci Gün

1- Ayetullah Ağa Ziya Iraki’nin vefatı (H. 1361)

2- Hudeybiye antlaşması (H. 6)

Yirmidokuzuncu Gün

Zilkade ayının 29. Günü bazı kameri yıllara göre Zilkade ayının son günü ve bazı yıllara göre ise son günden bir önceki gündür.

1- Molla Hüseyin Fişareki’nin veladeti (h. 1266)

Otuzuncu Gün

1- İmam Cevad’ın (a.s) şehadeti (H. 220)

Bibliyografi

  • İbn Gazairi, Ahmet b. Hüseyin, Rical İbn Gazairi, Kum, Daru’l Hadis, H. 1422
  • Emin Amuli, Seyyid Muhsin, A’yanu’ş Şia, Beyrut, Daru’t Taarif
  • Şuşteri, Muhammed Taki, el-Ahbaru’d Dahiliyye, Tahran, H. 1390
  • Hamevi, Yakut b. Abdullah, Mu’cemu’l Udeba, Beyrut, Daru’l Garbu’l İslami
  • Sadr, Seyyid Hasan, Te’sisu’ş Şia li-Ulumu’l İslam, Tahran, A’lemi, Ş. 1375
  • Amuli, Şeyh Hürr, Emelu’l Emel, Bağdat, Mektebetu’l Endulus
  • Tusi, Muhammed b. Hsan, el-Fihrist, Neşru’l Fukaha, H. 1417
  • Necaşi, Ahmet b. Ali, Esmau Musennefu’ş Şia, Kum, Camiu’l Müderrisin, H. 1416
  • Müderris Tebrizi, Muhammed Ali, Reyhanetu’l Edep fi Teracimu’l Marufin bi’l Kunye evi’l Lakap, Tahran, Hayyam, Ş. 1369
Hicri Aylar
الأشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce
محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

Gezinti menüsü