Beni Kaynuka

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Kaynuka Oğulları (Arapça: ‎بني قينقاع); İslam’ın zuhurunun ilk günlerinde Medine’de sükûnet eden Yahudi bir kabiledir. Hicretten sonra, Ben-i Kaynuka kabilesi ile Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) arasında bir anlaşma yapıldı. Ancak onlar yaptıkları anlaşmayı ihlal ettiler. Bunun üzerine yapılan savaşta muhasara altına alınan Kaynuka oğulları kabilesi, esir alındıktan sonra sürgün edildi.

Ben-i Kaynuka Kabilesinin Nesebi

Bazıları, Ben-i Kaynuka kabilesinin Yahudi kökenli olduklarından şüphe etmiş ve onları Hz. Yakub’un (a.s) kardeşi Esav’ın (Edum) neslinden bilmiştir. [1] Ben-i Kaynuka’nın isim ve çoğu geleneklerinin Arap isim ve gelenekleri ile benzerliklerinin bulunmasının yanı sıra,[2] onların Yahudi kökenli olduğuna dair şüpheler hakkında da geçerli bir sebep bulunmamaktadır.

İslamiyet Öncesi Kaynuka oğulları Kabilesi

Kaynuka oğulları kabilesinin asıl ikametgahları ve onların Medine’ye hicret zamanı belli değildir. Yahudi kabilelerinin Medine’yi sultaları altına almalarından bir müddet sonra, güç yer değiştirerek, onların kudreti Arap kabilelerinden olan Kayle oğullarına geçti ve Yahudiler de mecburen Arap kabileleri ile müttefik oldular. Kaynuka oğulları kabilesi de Evs kabilesine katılan diğer iki kabilenin aksine Hazrec kabilesi ile anlaştı.[3] Cevad Ali,[4] onların Evs kabilesi ile de müttefik olduğuna inanmaktadır; ancak bu doğru değildir. Halbuki Kaynuka oğulları kabilesi ile diğer Yahudi kabileleri (Kurayza oğulları ve Nadir oğulları) arasında rekabet olduğu ve hatta onların defalarca birbirleri ile savaştığı aşikardır.[5]

Medine’nin güneybatısında yaşayan Kaynuka oğullarının meşhur kale ve pazarları vardı.[6]

Kaynuka oğulları kabilesinin diğer Medine Yahudilerinin aksine tarla ve hurma bahçeleri yoktu. Kuyumculuk, demircilik ve ayakkabıcılık onların en önemli sanaatlarındandı.[7]

İslamiyet Sonrası Kaynuka oğulları Kabilesi

İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) Medine’ye hicret ettikten sonra, Yahudilerle anlaşma yaptı ve onların Müslümanlara karşı kimseye yardım etmemeleri şartıyla Medine’de kalmalarına izin verdi. Kaynuka oğulları kabilesi bu anlaşmayı bozarak, Müslümanlara karşı savaş açan ilk kabile oldu. [8]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Judaica encyclopedia, “Qaynuqa” kelimesi.
 2. Watt, s. 192 - 193.
 3. Taberi, c. 3, s. 1361.
 4. c. 4, s. 39.
 5. Hasan Halit, s. 39.
 6. Bel’ami, c. 1, s. 151.
 7. Bel’ami, c. 1, s. 151.
 8. İbn-i İshak, c. 2, s. 561.

Bibliyografi

 • İbn-i İshak, Siret-i Resulullah, tercüme: Refîuddin İshak b. Muhammed Hemedânî, tahkik: Askar Mehdevi, Tahran, 1361.
 • Muhammed b. Muhammed Bel’ami, Târîhnâme-i Taberî, tahkik: Muhammed Ruşen, Tahran, 1366.
 • Hasen Halit, Muctemeu'l-Medine Kable'l-Hicre ve Ba'deha, Beyrut.
 • Muhammed b. Cerir-i Taberi, Tarihu’r Rusul ve’l-Muluk, Neşr-i Dehviyye, 1982 / 1985.
 • Cevad Ali, el-Mufassal Fi Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm, Bağdat.


İngilizce Kaynaklar

 • Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1978-1982.
 • W. M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford, 1968.