Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Allame Hilli’nin Eserleri

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Allame'nin fıkıh alanındaki Tezkiretu'l-Fukaha kitabı

Allame Hilli'nin Eserleri; Allame Hilli, fıkıh, usul-u fıkıh, kelam, hadis, tefsir, rical, felsefe ve mantık gibi farklı ilimlerde birçok kitap telif etmiştir. Allame’nin kaleme aldığı eserlerin sayısı hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Allame Hilli "Hulasatu’l-Akval" kitabında 57 eserinin olduğunu zikretmiştir.[1] Seyyid Muhsin Emini "A’yanu’ş-Şia" kitabında şöyle yazmıştır: “Allame’nin yüzden fazla eseri bulunmaktadır ve ben çoğu birkaç ciltten oluşan bu eserlerin 95’ini gördüm.” [2] Aynı şekilde Seyyid Emini, Allame’nin "Er-Ravza" adlı eserini, yaklaşık bin araştırma kitabına bedel olabilecek değerde kabul etmiştir.[3] Mirza Ali Müderris de "Reyhanetu’l-Edeb" kitabında 120 eseri olduğundan bahsetmektedir.[4] ve Gülşen-i Ebrar[5] kitabında ise, Allame’nin 110 eserini isimleriyle zikretmiştir.

Fıkıh Kitapları

 1. Muntaha’l-Metleb fi Tahkiki’l-Mezheb
 2. Talhisu’l-Meram fi Marifeti’l-Ahkam
 3. Gayetu’l-Ahkam fi Tashihi Talhisi’l-Meram
 4. Tahriru’l-Ahkami’ş-Şer’iyye ale’l-Mezhebi’l-İmamiyye
 5. Muhtelefu’ş-Şia fi Ahkami’ş-Şeria
 6. Tebsiretu’l-Muteallimin fi Ahkami’d-Din
 7. Tezkiretu’l-Fukaha
 8. İrşadu’l-Ezhan fi Ahkami’l-İman
 9. Kavaidu’l-Ahkam fi Marifeti’l-Helali ve’l-Haram
 10. Medariku’l-Ahkam
 11. Nihayetu’l-Ahkam fi Marifeti’l-Ahkam
 12. El-Minhac fi Menasiki’l-Hac
 13. Tesbilu’l-Ezhan ila Ahkami’l-İman
 14. Tesliku’l-Efham fi Marifeti’l-Ahkam
 15. Tenkihu Kavaidi’d-Din
 16. Tezhibu’n-Nefs fi Marifeti’l-Mezahibi’l-Hemse
 17. El-Mutemed fi’l-Fıkh
 18. Risaletun fi Vacibati’l-Hacci ve Erkanihi
 19. Risaletun fi Vacibati’l-Vudu ve’s-Salât
 20. Kavaidu’l-İslam

Usul Kitapları

 1. En-Nuktetu’l- Bedie fi Tahriri’z-Zeria
 2. Gayetu’l-Vusul ve İzahu’s-Subul
 3. Mebadiyu’l-Vusul fi İlmi’l-Usul
 4. Tehzibu’l-Vusul ila İlmi’l-Usul
 5. Nihayetu’l-Vusul ila İlmi’l-Usul
 6. Munteha’l-Vusul ila İlmi’l-Kelami ve’l-Usul

Kelam ve Akait Kitapları

Dosya:Keşfu'l-Murad.jpg|200px|küçükresim|Keşfu'l-Murad

 1. Menahicu’l-Yakin
 2. Keşfu’l-Murad
 3. Envaru’l-Melekut fi Şerhi’l-Yakut
 4. Nezmu’l-Berahin fi Usulu’d-Din
 5. Mearicu’l-Fehm
 6. El-Ebhasu’l-Mufide fi Tahsili’l-Akide
 7. Keşfu’l-Fevaid fi Şerhi Kavaidi’l-Akaid
 8. Tesliku’n-Nefs ila Haziretu’l-Kuds
 9. Nehcu’l-Musterşidin
 10. Menahicu’l-Hidaye ve Mearicu’l-Diraye
 11. Minhacu’l-Kerame
 12. Nihayetu’l-Meram
 13. Nehcu’l-Hak ve Keşfu’s-Sıdk
 14. El-Elfeyn
 15. Babu Hadi Aşer
 16. Erbaune Mesele
 17. Risaletun fi Halki’l-A’mal
 18. İstiqsau’n-Nazar
 19. Risaletu’s-Sa’diyye
 20. Vacibu’l-İtikad
 21. İsbatu’r-Ric’at
 22. El-İman
 23. Risaletun fi Cevabi Sualeyn
 24. Keşfu’l-Yakin fi Fezaili Emiri’l-Muminin
 25. Cevahiru’l-Metalib
 26. Et-Tenasub Beyne’l-Eş’ariyye ve Fırakı’s-Sofestaiye
 27. El-Mebhasu’s-Seniyye ve’l-Muarizatu’n-Nasiriyye
 28. Mersiyyetu’l-Hüseyin aleyhi's-Selam

Hadis Kitapları

 1. İstiksau’l-İ’tibar fi Tahkik-i Meanii’l-Ahbar
 2. Mesabihu’l-Envar
 3. Ed-Durru ve’l-Mercan fi Ahadisi’s-Sihah ve’l-Hasen
 4. Nehcu’l-Vezzah fi’l-Ahadisi’s-Sihah
 5. Camiu’l-Ahbar
 6. Şerhu’l-Kelimati’l-Hams li Emiri’l-Müminin aleyhi selam
 7. Muhtasaru Şerhi Nehcu’l-Belağa
 8. Şerhi Hadisi Kudsi

Rical Kitapları

 1. Hulasatu’l-Akval fi Marifeti’r-Rical
 2. Keşfu’l-Mekal fi Marifeti’r-Rical
 3. İzahu’l-İştibah

Tefsir Kitapları

 1. Nehcu’l-İman fi Tefsiri’l-Kur’an
 2. El-Kavlu’l-Veciz fi Tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz
 3. İzahu Muhalifetus’s-Sünne

Felsefe ve Mantık Kitapları

 1. El-Qavaid ve’l-Meqasid
 2. El-Esraru’l-Hafiyye
 3. Keşfu’l-Estar
 4. Ed-Durru’l-Meknun
 5. El-Makamat
 6. Hallu’l-Müşkilat
 7. İzahu’t-Telbis
 8. El-Cevheru’n-Nezid
 9. İzahu’l-Mekasid
 10. Nehcu’l-İrfan
 11. Keşfu’l-Hifa min Kitabu’ş-Şifa
 12. Merasidu’t-Tedkik ve Maqasidu’t-Tahkik
 13. El-Muhakimat Beyne’ş-Şerrahi’l-İşarat
 14. İzahu’l-Mu’zilat min Şerhi’l-İşarat
 15. Nuru’l-Maşrik fi İlmi’l-Mantık
 16. El-İşarat ila Meani’l-İşarat
 17. Bestu’l-İşarat
 18. Tahriru’l-Ebhas fi Marifeti’l-Ulumi’s-Selase
 19. Tahsilu’l-Mulahhas
 20. Et-Ta’limu’t-Tam
 21. Şerhu'l-Kanun
 22. Şerhu Hikmeti’l-İşrak
 23. El-Kavaidu’l-Celiyye

Dua ve Münacat Kitapları

 1. El-Ed’iyyeti’l-Fahireti’l-Menkule ani’l-Eimmeti’t-Tahire
 2. Minhacu’s-Salah fi İhtisari’l-Misbah

Edebiyat Kitapları

 1. Keşfu’l-Meknun min Kitabi’l-Kanun
 2. Bestu’l-Kafiye
 3. El-Mekasidu’l-Vafiyye be Fevaidi’l-Kanun ve’l-Kafiyye
 4. El-Metalibu’l-İlliye
 5. Lubbu’l-Hikme
 6. Farklı konularda şiirler ve mal ve ilim hakkındaki uzun kasidesi

Çeşitli Konular

 1. Adabu’l-Bahs
 2. Cevabatu’l-Mesaili’l-Mihnaiyyeti’l-Ula
 3. Cevabatu’l-Mesaili’l-Mihnaiyyeti’s-Saniye
 4. Cevabu’s-Sual an Hikmeti’n-Nesh
 5. Vasiyetname
 6. El-Gariyye
 7. Mesaili Seyyid Alauddin

Kaynakça

 1. Emini, A’yanu’ş-Şia, c. 5, s. 402.
 2. Emini, A’yanu’ş-Şia, c. 5, s. 402.
 3. Emini, A’yanu’ş-Şia, c. 5, s. 402.
 4. Muderris, Reyhanetu’l-Edeb, c. 3 ve 4, s. 174.
 5. Kum ilim havzası araştırmacılarından bir grup, Gulşen-i Ebrar, c. 1, s. 144.

Bibliyografya

 • Emini, Seyyid Muhsin, A’yanu’ş-Şia, Beyrut, Daru’t-Taaruf li’l-Matbuat, 1406 / 1986.
 • Kum ilim havzası araştırmacılarından bir grup, Gulşen-i Ebrar, Kum, Neşr-i Maruf, h.ş 1385.
 • Muderris, Mirza Muhammed Ali, Reyhanetu’l-Edeb, c. 3, Tahran, İntişarat-ı Heyyam, 1369.