Rebiülahir Ayı Olayları ve Etkinlikleri

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Rebiyülahir veya Rebiyüssani ayı (Arapça: ربیع‌الثانی), hicrî kameri ayların dördüncüsüdür. Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

Birinci Gün

1- İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) şehadeti (h. 114)

2- Molla Ali b. Fethullah Nehavendi’nin vefatı (h. 1322)

3- Mirza Küçükhan’ın vefatı (1340)

4- Ayetullah Şeyh Kudretullah Vicdanifahr’ın vefatı (h. 1417)

İkinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi’nin vefatı (h. 1353)

2- Ayetullah Şeyh Ali Fumeni Reşti’nin şehadeti (h. 1327)

Üçüncü Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Corcan’a seferi

2- Ayetullah Mirza Ebu’l Kasım Kelanteri’nin vefatı (h. 1292)

Dördüncü Gün

1- Hz. Abdülazim Hasani’nin doğum günü (h. 173)

Beşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Saidi’nin Şahın zindanında şehadeti (h. 1390)

Altıncı Gün

1- Hişam b. Abülmelik’in ölümü (h. 125)

2- Ayetullah Mir Seyyid Şerif Curcani’nin vefatı (h. 816)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan Mevlana’nın vefatı (h. 1425)

2- Ayetullah Şeyh Nimetullah Salihi Necefabadi’nin vefatı (h. 1427)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) kutlu doğumu (h. 232)

2- Ayetullah Şeyh eş-Şeriat İsfahani’nin vefatı (h. 1339)

3- Ayetullah Şeyh Azizullah Hoşvakt’in vefatı (h. 1434)

Dokuzuncu Gün

1- Ayetullah Seyyid Haydar Hilli’nin vefatı (h. 1304)

2- Ayetullah Mirza Abdurrahim Nehavendi’nin vefatı (h. 1304)

3- Seyyid Rıza Firuzabadi’nin (Firuzabadi hastanesinin banisi) vefatı (h. 1385)

4- Ayetullah Abdurrahman Hayderi İylami’nin vefatı (h. 1407)

Onuncu Gün

1- Hz. Masume’nin (s.a) vefatı (h. 201)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Vahidi’nin vefatı (h. 1421)

Onbirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüzüncü günü

Onikinci Gün

1- Beni Ümmeyye’nin yıkılışı (h. 132)

2- Ayetullah Mirza Mehdi İlahi Kumşei’nin vefatı (h. 1393)

Onüçüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz ikinci günü

Ondördüncü Gün

1- Muhtar’ın Kıyamı (h. 66)

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Sadıki Tahrani’nin vefatı (h. 1432)

Onaltıncı Gün

1- Hz. Salih’in (a.s) kavmine azabın nazil olması

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (h. 1410)

Onsekizinci Gün

1- Muhakkık Hilli’nin veladeti (h. 602)

2- Ayetullah Mirza Ali Şirazi’nin vefatı (h. 1355)

3- Ayetullah Şeyh Abdulhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (h. 1410)

Ondokuzuncu Gün

1- Ayetullah Muhammed İbrahim Horasani’nin (Kerbasi) veladeti (h. 1180)

2- Ayetullah Seyyid Sadruddin Sadr’ın vefatı (h. 1373)

Yirminci Gün

1- Ayetullah Haşim Müderris Kazvini’nin vefatı (h. 1381)

Yirmibirinci Gün

1- Ayetullah Mirza Ebu’l Fazl Zahidi’nin vefatı (h. 1398)

Yirmiikinci Gün

1- İmam Cevad’ın (a.s) oğlu Musa Müberka’nın vefatı (h. 296)

2- Ayetullah Molla Muhammed Muhsin Feyzi Kaşani’nin vefatı (h. 1091)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ayetullah Molla Ahmet Neraki’nin vefatı (h. 1245)

2- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Seyyid Murtaza Berkai Kumi’nin vefatı (h. 1408)

Yirmidördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz onüçüncü günü

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in hilafetten çekilişi (h. 64)

Yirmialtıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Hüseyni’nin vefatı (Ağa Necefi Kuçani) (h. 1363)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari’nin vefatı (h. 1405)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Sengleci’nin vefatı (h. 1339)

Yirmisekizinci Gün

1- Alleme Emini’nin vefatı (h. 1390)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Derçei’nin vefatı 8h. 1342)

Yirmidokuzuncu Gün

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21)

2- 1. Şah İsmail hükümetinin başlangıcı ve Tebriz’de Safevi hükümetinin tesisi (h. 907)

Otuzuncu Gün

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387