Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Cemaziyelevvel Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır.

Birinci Gün

1- Mirza Şirazi'nin tenbakuyu (tütün) boykot hükmünü vermesi (h. 1309)

2- Araştırmacı ve mütercim Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

İkinci Gün

1- İranlı Şii şairlerden Mecduddin Kesayi Mervezi’nin vefatı (h. 391)

2- Ali Ekber Nehavendi’nin vefatı (h. 1369)

3- Seyyid Cafer Şahrudi’nin vefatı (h. 1393)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemeri’nin vefatı (h. 1372)

2- Ayetullah Hasan Safi İsfahani’nin vefatı (h. 1416)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Taki eş-Şia’nın vefatı (h. 1431)

Beşinci Gün

1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (s.a) kutlu doğumu (h. 5)

2- Ayetullah Ebu’l Hasan Şirazi’nin vefatı (h. 1421)

Altıncı Gün

1- Mute savaşı (h. 7)

Yedinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz yirmibeşinci günü

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Hacı Kerbasi’nin vefatı (h. 1262)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hansari’nin vefatı (h. 1313)

Dokuzuncu Gün

1- Şehid-i Evvel’in şehadeti (h. 786)

2- Molla Sadra Şirazi’nin doğum günü (h. 980)

3- Haydar Ali Muhakkik’in vefatı (h. 1421)

Onuncu Gün

1- Cemel savaşı (h. 36)

2- Ayetullah Mirza Ali Ekber Nukani’nin vefatı (h. 1370)

Onbirinci Gün

1- Hacı Nasıruddin Tusi’nin veladeti (h. 597)

2- Hasan b. Muhammed Sekakini’nin şehadeti (h. 744)

Onikinci Gün

1- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) babası Abdullah b. Abdulmuttalib’in vefatı

2- Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi’nin vefatı/şehadeti (h. 1402)

3- Ayetullah Seyyid İsmail Sadr’ın vefatı (h. 1338)

Onüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

Ondördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzikinci günü

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ali Han Kebir’in doğum günü (h. 1052)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Şirazi’nin (Mirza müceddid) doğum günü (h. 1230)

Onaltıncı Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdördüncü günü

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Şah Abdulazimi’nin veladeti (h. 1285)

Onsekizinci Gün

1- Zulkarneyn’in kutlu doğumu

2- Ayetullah Seyyid İsmail İsfahani’nin vefatı (h. 1420)

Ondokuzuncu Gün

1- Muhammed Kasım Ordubadi’nin veladeti (h. 1274)

Yirminci Gün

1- Fahru’l Muhakkikin Hilli’nin veladeti (h. 682)

2- Mirza Bahauddin Fazıl Nuri’nin vefatı (h. 1343)

Yirmibirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdokuzuncu günü

Yirmiikinci Gün

1- Seyyid Mecduddin Gazi’nin vefatı (h. 1406)

2- Ayetullah Muhammed Taki Behcet’in vefatı (h. 1430)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ömer b. Hattab’in hilafeti zamanında Kirman’ın fethi (h. 24)

2- İbn Şazan Nişaburi’nin vefatı (h. 376)

3- Şah Abbas Safavi’nin vefatı (h. 1038)

4- Mirza Nasrullah Meliki’l Mütekellimin’in Kaçar şahı Muhammed Ali Şah’ın emriyle öldürülmesi (h. 1326)

5- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)

6- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır es-Sadr ve Seyyide Bintu’l Huda Sadr’ın şehadeti (h. 1400)

Yirmidördüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)

2- Ayetullah Hacı Ağa Hasan Kumi’nin vefatı (h. 1428)

Yirmibeşinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır İmami’nin vefatı (h. 1428)
 • Ayetullah Mirza Muhammed Feyz Kumi’nn vefatı (h. 1370)

Yirmialtıncı Gün

Yirmiyedinci Gün

Yirmisekizinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Rıza Sadr’ın vefatı (h. 1415)

Yirmidokuzuncu Gün

Otuzuncu Gün

 • Ayetullah Ali Asgar Kerbasçiyan’ın vefatı (h. 1424)

Kaynakça

 • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
 • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
 • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
 • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
 • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
 • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
 • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387