Muhsin bin Ali (a.s)

wikishia sitesinden

Muhsin bin Ali (a.s), İmam Ali (a.s) ile Hz. Fatıma'nın (s.a) oğludur. Ebu Bekir'in halifeliğini destekleyen yandaşları İmam Ali'den biat almak için Hz. Fatıma’nın (s.a) evine saldırdıklarında henüz annesinin karnında olan Muhsin bin Ali ölü olarak dünyaya geliyor. Şehadet tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İslam tarihi araştırmacısı Muhammed Hadi Yusufi Garevi (Doğumu, H. Şemsi 1327), Muhsin'in şehadetini, Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatından elli gün veya daha fazla olarak kabul eder. Bunun yanı sıra bazıları da Rebiyü-l Evvel'in ilk gününün başlangıcı ile bu günlerde yas tutar ve bunu Muhsiniye günleri olarak adlandırırlar. Ancak bu matemin Şiilikteki tarihi eksikliği ve başlıca Şii programlarının küçümsenmesine yol açması endişesiyle bazı taklit merciler tarafından onaylanmamıştır.

Muhsin bin Ali hakkında Arapça ve Farsça kitaplar yazılmıştır. Seyit Muhammed Mehdi Musevi Horsani'nin yazdığı el-Muhsinü-l Sibtü Mevlüdü Ümmi Sıkt “المحسن السبط مولودٌ أم سقطٌ” kitabı bunlardan biridir.

İmam Ali (a.s) ve Fatıma'nın (s.a) Oğlu Muhsin

Muhsin, İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (a.s) oğludur. Çeşitli Şii [1] ve Ehli Sünnet [2] kaynaklarında Hz. Fatıma (s.a) ve İmam Ali'nin (a.s) oğullarından biri olarak kabul edilir. Rivayetlere göre bu isim kendisine Peygamber (s.a.a) tarafından verilmiştir [3] ve Harun oğlu olan Muşebbir'e “مُشَبّ” denk gelmektedir. [4] Sünni bir sahabe tarihçisi olan İbn-i Hacer Eskelani'ye (ölümü H. Kameri 852) göre söz konusu bu isim Muhsin olarak telaffuz edilir. [5]

Şehadeti

Muhsin'in nasıl öldüğü konusunda ihtilaflı görüşler bulunmaktadır. Şii kaynaklarında şehadet sebebi olarak düşük olduğu kabul edilir. [6] Sünni kaynaklarda onun ölümü "Mate Sagira" (مات صغیراً), [7] "Mate ve Huve Sagir" (مات و هو صغیر) [8] “o çok küçüktü” veya buna benzer [9] çeşitli ifadeler geçmektedir. Bu da onun canlı doğduğunu işaret eder. Sünnî bir âlim olan İbn-i Hazmi Endülüsi'ye (ölümü H. Kameri 456 yılı) göre doğumdan hemen sonra vefat etmiştir. [10] Ancak Muhammed bin Abdü-l Kerim Şehristani (ölümü H. K. 548) El-Milel ve el-Nihal adlı kitaplarında, Mutezile ehlinin büyüklerinden biri olarak bilinen İbrahim bin Sayyar'dan (ölümü H. K. 221) alıntı yaparak Hz. Fatıma'nın (s.a) Ömer bin Hattab tarafından aldığı darbenin sonucunda karnındaki Muhsin'i düşürdüğünü belirtir. [11] Bunun yanı sıra Nahcül Belağa'nın şerh yazarlarından İbn-i Ebi-l Hadid Mutezili (ö. 656 H.) hocası Ebu Cafer Nakıb ile yaptığı bir münazarada, Muhsin'in Hz. Ali'den biat istenirken annesinin karnında öldüğünden bahseder. [12]

Sünni kaynaklarda aktarılan bazı rivayetlere göre Muhsin, Peygamberimiz (s.a.a) döneminde dünyaya gelmiştir. [13]

Şehadet Tarihi

Ana madde: Muhsiniye günleri Muhsin (a.s), Hz. Fatıma'nın (s.a) evine yapılan saldırı sırasında düşük olarak doğdu. [14] İslam tarihi araştırmacısı Muhammed Hadi Yusufi Garevi (Doğumu, H. Şemsi 1327), Hz. Fatıma'nın (s.a) evine gerçekleştirilen saldırının Sakife olayından hemen sonra veya Ebu Bekir’e biat almak için olmadığını söylemiş ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) vefatından yaklaşık elli gün veya daha fazla bir süre sonra meydana geldiğini savunur. [15] Bunun yanı sıra bazıları da Rebiyü-l Evvel'in ilk gününün başlangıcı ile bu günlerde yas tutar ve bunu Muhsiniye günleri olarak adlandırırlar. [16] Nasır Mekarim Şirazi'ye (H. 1305 doğumlu) göre taklit merciilerin Muhsiniye günlerinde tören yapmamaları daha iyidir. Çünkü bu törenin Şiiler arasında bir örneği yoktur ve başlıca Şii programlarının küçümsenmesine yol açması endişesiyle onaylanmamıştır. [17]

Hâkim Abdul Cabbar Mutezili'nin (ölümü H. K. 415) belirttiğine göre, Mısır, Şam, Bağdat, Ramallah, A’kka, Sur, Askalan ve Cebalü-l Besmak gibi bölgelerdeki bazı Şiiler, Hz. Fatıma (s.a) ve oğlu Muhsin için belirli günlerde yas tutmaktadır. [18]

Defnedildiği Yer

Tarihi kaynaklar Muhsin'in (a.s) mezar yerinden bahsetmez; Ancak Nurin'in kapsamlı kitabında yer alan rivayete göre, İmam Ali (a.s) Fidze'nin hizmetkarı Zehra'ya Muhsin'in cesedini evin eşiğine gömmesini söylemiştir. [19]

Muhsin'in Katilinin Azabı

Kamilü-l Ziyarat kitabında rivayet edilen bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.a) soyundan kıyâmet gününde davası görülecek ilk kişi Muhsin'dir, sonra da onun katili yargılanacaktır. [20]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

Bibliyografya