Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Safer Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Muharrem Safer Rebiyülevvel
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Safer veya Saferü’l-hayr ya da saferü’l-muzaffer (Arapça: صَفَر) Muharrem ayından sonraki ikinci hicri kameri ayıdır. Cahiliyet döneminde “nacir” adıyla anılmaktaydı.

Safer, “safer” kökünden ve boş anlamına gelmektedir. Bu ay, Muharrem ayından sonra geldiği için ve cahiliyet dönemindeki insanlar Muharrem ayında –haram ay olduğundan- savaş yapmadıklarından safer ayı ile birlikte savaşa başlarlardı ve bu şekilde savaşa gittiklerinden evleri boş kalırdı, bu yüzden bu aya safer ayı denilmiştir.[1]

Birinci Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başı Şam’a ulaştı (h. 61)

2- İmam Hüseyin’in (a.s) esir ailesi Şam’a ulaştı (h. 61)

3- Sıffin savaşının başlaması (h. 37)

İkinci gün

1- Yezid, İmam Hüseyin’in (a.s) esir Ehlibeyti ile (h. 61)

2- Zeyd b. Ali el-Hüseyin’in (a.s) şehadeti (h. 121)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Muhammed Ali Şah Abadi’nin vefatı (h. 1369)

2- Ayetullah Seyyid Cevad Kumi’nin vefatı (h. 1303)

Dördüncü Gün

1- Muhammed Ali Şahabadi’nin vefatı (H. 1369)

Beşinci Gün

1- Hz. Rukayye’nin (s.a) şehadeti (h. 61)

2- Ömer İbn Abdulaziz’in ölümü (h. 101)

Altıncı Gün

1- Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet’in (Şehriyar) vefatı (h. 1409)

Yedinci Gün

1- İmam Hasan Müçteba’nın (a.s) şehadeti (h. 50)

2- İmam Musa Kazım’ın (a.s) doğum günü (h. 128)

3- Ayetullah Seyyid Şehabettin Mer’aşi Necefi’nin vefatı (h. 1411)

Sekizinci Gün

1- Hz. Salmanı Farisi’nin vefatı (h. 33)

2- Ayetullah Seyyid Ebu’l Kasım Hoi’nin vefatı (h. 1413)

Dokuzuncu Gün

1- Ammar ve Huzeyme’nin şehadeti (h. 37)

2- Nehrevan savaşı (h. 38)

3- Ayetullah Seyyid Hüseyin Hüseyni Tahrani’nin vefatı (h. 1416)

4- Ayetullah Muhammed Rıza Tevessülü’nün vefatı (h. 1429)

Onuncu Gün

1- Ayetullah Seyyid Abdülhadi Şirazi’nin vefatı (h. 1382)

2- Ayetullah Muhammed Bakır Meliki Miyaneci’nin vefatı (h. 1419)

Onbirinci gün

1- Sıffin savaşında “leyletü’l harir” (h. 37)

Onikinci Gün

1- Sıffin savaşında hakemlik olayı (h. 37)

2- Hz. Musa’nın (a.s) kardeşi Hz. Harun b. İmran’ın (a.s) vefatı

3- Ayetullah Seyyid Celalettin Aştiyani’nin vefatı (h. 1426)

4- Ayetullah Seyyid Ali Gulpeygani’nin vefatı (h. 1432)

5- Ayetullah Şeyh Muhammed Şah Abadi’nin vefatı (h. 1433)

Onüçüncü Gün

1- Ayetullah Mir Seyyid Ali Necef Abadi’nin vefatı (h. 1362)

Ondördüncü Gün

1- Muhammed b. Ebu Bekir’in şehadeti (h. 38)

2- Ayetullah Molla Ali Hıyabani’nin vefatı (h. 1367)

Onbeşinci Gün

1- Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) hastalığının başlaması (h. 11)

2- Ayetullah Muhammed Bakır Fişareki’nin vefatı (h. 1338)

Onaltıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Yahya Müderris Yezdi’nin vefatı (h. 1383)

Onyedinci Gün

1- Bir rivayete göre İmam Rıza’nın şehadeti (H. 203)

2- Mirza Hidayetullah Vahid Gulpayğani’nin vefatı (H. 1394)

Onsekizinci Gün

1- Ayetullah Mir Hamit Hüseyin Hindi’nin vefatı (h. 1306)

2- Ayetullah Ahmet Eheri’nin vefatı (h. 1388)

Ondokuzuncu Gün

1- Ayetullah Ağa Müçteba Tahrani’nin vefatı (h. 1434)

Yirminci Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain’i

2- Cabir b. Abdullah Ensari’nin Kerbela ziyareti (h. 61)

3- İmam Hüseyin’in (a.s) esir ailesinin Kerbela’ya dönüşü (h. 61)

4- İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başının bedeninin yanına defnedilmesi (h. 61)

5- Ayetullah Seyyid Şehabettin Mer’aşi Necefi’nin doğum günü (h. 1315)

6- Ayetullah Muhammed Ali el-Amiri’nin vefatı (h. 1432)

7- Ayetullah Seyyid Murtaza Lengerudi’nin vefatı (h. 1383)

Yirmibirinci Gün

Hicri kameri takvimin elli birinci günü

Yirmiikinci Gün

1- Mirza Muhammed Bakır Honsari’nin veladeti (h. 1226)

Yirmiüçüncü Gün

1- Hz. Peygamberin (a.s) vasiyet yazdırmak için kağıt kalem istemesi (h. 11)

Yirmidördüncü Gün

1- Abbasilerin beş yüz yıllık hilafet döneminin sonu (H. 656)

2- Mirza Ali Garevi Tebrizi’nin şehadeti (h. 1419)

Yirmibeşinci Gün

1- Allah Resulünün (s.a.a) vasiyet etmek için kalem ve kâğıt istemesi (h. 11)

Yirmialtıncı Gün

1- Usame b. Zeyd’in ordusunu donatılması (h. 11)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Abdülala Musevi Sebzevari’nin vefatı (h. 1414)

Yirmisekizinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.a) vefatı (h. 11)

2- İmam Ali’nin (a.s) imametinin başlaması (h. 11)

3- İmam Hasan Müçteba’nın (a.s) şehadeti (h. 50)

4- Ayetullah Şeyh Cafer Şuşteri’nin vefatı (h. 1303)

5- Ayetullah Muhammed Taki Sutude’nin vefatı (h. 1420)

Yirmidokuzuncu Gün

1- Kureyş liderlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürmek için komplo kurması (h. 1)

2- İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti (h. 203)

3- Molla Hüseyin Ali Tusirkani’nin vefatı (h. 1286)

4- Seyyid Ali Burkei Rezevi Kummi’nin vefatı (h. 1394)

5- Ahmet Munzevi’nin vefatı (h. 1437)

Otuzuncu Gün

1- Kureyş liderlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürmek için komplo kurması (h. 1)

2- İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti (h. 203)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Mesudi, c. 2, s. 188.

Bibliyografi

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387