Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Recep Ayı Olayları ve Etkinlikleri

WikiShia sitesinden
(Recep Ayı Olayları ve Etkinlikler sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Cemaziyelahir Recep Şaban
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Recep ayı, Kameri ayların yedincisidir. Cahiliye döneminde Recep ayı kutsal bir aydı: bu ayda tanrıları için kurban keserler ve savaşlar haram sayılırdı. İslam’ın doğuşu ile bu ameller yavaş yavaş olarak ortadan kalkmıştır. Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) nakledilen şu hadiste: “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Recep ayı, iki mübarek ayla aynı ayarda karar kılınmıştır. Ayrıca Efendimizden nakledildiğine göre, her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.

Birinci Gün

 • Ayetullah Ağa Hüseyin Hansari’nin vefatı (H. 1099)

İkinci Gün

Üçüncü Gün

 • İmam Hadi’nin (a.s) şehadet günü (H. 254) (Bir görüşe göre)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed İzzettin Hüseyni Zencani (H. 1434)

Dördüncü Gün

 • Ayetullah Seyyid Muhsin Emin Amuli’nin vefatı (H. 1374)
 • Ayetullah Molla Ali Aliyari’nin vefatı (H. 1327)
 • Şeyh İşrak Sühreverdi’nin vefatı (H. 587)

Beşinci Gün

 • Şii edip ve şair İbn Sikkit’nin Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından şehit edilmesi (h. 244)
 • Seyyid Ali Yesribi Kaşani’nin vefatı (h. 1379)

Altıncı Gün

 • Ayetullah Şeyh Hüseyin Takavi İştehardi’nin vefatı (H. 1421)

Yedinci Gün

 • Ayetullah Nurettin Iraki’nin vefatı (H. 1341)

Sekizinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Abdullah Bahbahani’nin şehadeti (H. 1328)

Dokuzuncu Gün

Onuncu Gün

On birinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz seksen sekizinci günü

On ikinci Gün

 • Muaviye’nin ölümü (H. 60)
 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) Kufe’ye girişi (H. 36)
 • Ayetullah Şeyh Cafer Kaşifu’l Gıta’nın vefatı (H. 1228)
 • Ayetullah Şeyh Murtaza Çehergani Enzabi’nin vefatı (H. 1381)

On üçüncü Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) doğum günü (Bi’setten 10 yıl önce)
 • Ayetullah Abdülkerim Musevi Erdebili’nin doğum günü (H. 1344)
 • Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri’nin vefatı (H. 1327)

On dördüncü Gün

On beşinci Gün

 • Kıble’nin değiştirilmesi (H. 2)
 • Ayetullah Ali Meşkini’nin vefatı (H. 1428)
 • Ayetullah Seyyid Ebu’l Kasım Hoi’nin doğum günü (H. 1317)

On altıncı Gün

 • Hz. Fatıma Bint Esed’in (s.a) (Hz. Ali’nin doğumu sonrası Kabe’den çıkışı (Bi’setten 10 yıl önce)

On yedinci Gün

 • Ma’mun’un ölümü (H. 218)

On sekizinci Gün

 • (Peygamber Efendimizin oğlu) İbrahim b. Muhammed b. Abdullah’ın vefatı (H. 10)<br /
 • Ayetullah Molla Muhammed Eşrefi Mazenderani]’nin doğum günü (H. 1220)

On dokuzuncu Gün

 • Ayetullah Şeyh Mucteba Hacı Ahund’un vefatı (H. 1422)
 • Ayetullah Şeyh Muhammed Halisi Zade’nin vefatı (H. 1383)

Yirminci Gün

 • Müslümanlar ve Rumlar arasında gerçekleşen Yermuk savaşı (h. 13)

Yirmi birinci Gün

 • Seyyid Mustafa Humeyni’nin veladeti (h. 1349)

Yirmi İkinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın vefatı (H. 1431)
 • Ayetullah Seyyid Celalettin Tahiri İsfahani’nin vefatı (H. 1434)

Yirmi Üçüncü Gün

 • İmam Hasan’ın (a.s) Medain’de saldırıya uğraması (H. 41)
 • Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuh Kemeri’nin vefatı (H. 1299)

Yirmi Dördüncü Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) tarafından Hayber kalesinin fethi (H. 7)
 • Caferi Tayyar’ın (a.s) Habeşe’den dönüşü (5. Bi’set)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Bahrü’l Ulum (H. 1212)

Yirmi Beşinci Gün

 • Ayetullah Şeyh Abbasali İslami’nin vefatı (H. 1406)
 • Ayetullah Muhammed Cevad Safi Gulpeygani’nin vefatı (H. 1378)
 • Ayetullah Şeyh Mehdi Şahabadi’nin şehadeti (H. 1404)

Yirmi Altıncı Gün

 • Ayetullah Muhammed Bakır Fişareki’nin vefatı (H. 1314)
 • Ayetullah Muhammed Taki Caferi’nin vefatı (H. 1419)

Yirmi Yedinci Gün

Yirmi Sekizinci Gün

 • İslam dininde kılınan ilk namaz (H. 1)
 • (Urvetu’l Vuska kitabının yazarı) Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Yezdi’nin vefatı (H. 1337)

Yirmi Dokuzuncu Gün

 • Numan b. Sabit Ebu Hanife’nin vefatı (H. 150)
 • Ebu Abdullah Muhammed b. İdris Şafii’nin vefatı (H. 204)
 • Ayetullah Muhammed Hadi Milani’nin vefatı (H. 1395)

Otuzuncu Gün

Hicri kameri takvimin iki yüz yedinci günü

Şaban Ayının Birinci Gecesinin Ameli

 • İkişer rekat halinde on iki rekat namaz kılmak ve her rekatında da bir Fatiha ve on bir defa ihlas suresi okumak.

Kaynakça

 • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
 • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
 • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
 • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
 • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
 • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
 • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387