Hicri Kameri 11. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicri kameri 11. yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 11. Yıl, Hicri Kameri takvimin on birinci senesidir. İslam Peygamberinin (s.a.a) vefatı (28 Sefer), Sakife hadisesi ve Ebu Bekir b. Ebu Kuhafe’nin halife seçilmesi bu yılın en önemli hadiselerindendir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 11. yılın Ferverdin ayının 12'si Pazar günü ve 1 Nisan 632 miladiye müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, hicri şemsi 11. yılın İsfend ayının 29'u Çarşamba günü ve 20 Mart 633 miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 11. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Vakıdi, c. 3, s. 1117; İbn-i Hişam, c. 4, s. 299 - 300.
 3. Buhari, Sahih-i Buhari, c. 6, Babu Muradu’n-Nebi ve Vefatuhu, s. 12; Sahih-i Müslim, c. 3, s. Kitabu’l Vasiyye, bab: 5, s. 1259.
 4. İbn-i Hişam, c. 4, s. 311; Taberi, Tarih, c. 3, s. 210; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 590 – 591; İbn-i Hibban, c. 2, s. 159 - 161.
 5. Tureyhi, c. 3, s. 371; İbn-i Ebi’l Hadid, c. 16, s. 268 – 269.
 6. Vakıdi, c. 2, s. 1121; Taberi, Tarih, c. 3, s. 225 - 226; İbn-i Hibban, c. 2, s. 161.
 7. el-İmame, c. 1, s. 13 – 14; İbn-i Abdurabbih, c. 4, s. 259 – 260; Yakubi, c. 2, s. 126; Taberi, Tarih, c. 3, s. 202; Mufid, el-İrşad, s. 185 – 187; el-Cemel, s. 56 - 57.
 8. Belazuri, Futuh, 89 – 115; Taberi, Tarih, c. 3, s. 227 - 342.
 9. İbn-i Esir, Usdu’l Ğabe, c. 4, s. 326.
 10. Mukaddesi, Baz Pejuhiyi Tarih-i Viladet ve Şehadet-i Masuman (a.s), s. 156 - 174.
 11. İbn-i Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, c. 2, s. 337.

Bibliyografi

 • İbn-i Ebi’l Hadid, Abdulhamid b. Hibetullah, Şerh-i Nehcü’l Belağa, tahkik: Muhammed Ebulfazl İbrahim, Kahire, 1378, 1959.
 • İbn-i Habban, Muhammed, es-Sıkat, Haydarabad Diken, 1393 / 1973.
 • İbn-i Abdurabbe, Ahmed b. Muhammed, el-Akdu’l Ferid, tahkik: Ahmed Emin ve Diğerleri, Beyrut, 1402 / 1982.
 • İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, tahkik: Muhammed Ebulfazl İbrahim, Kahire, 1355 / 1936.
 • el-İmame ve’s-Siyase, İbn-i Kuteybe, Kahire, 1356 / 1937.
 • Buhari, Muhammed, Sahih-i Buhari.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l Eşraf, c. 1, tahkik: Muhammed Hamidullah, Kahire, 1959.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Futuhu’l Buldan, tahkik: Rıdvan Muhammed Rıdvan, Beyrut, 1398 / 1978.
 • Halebi, es-Siretu’l Halebi, Daru’l Marife, Beyrut.
 • Tabersi, el-İhticac, Neşr-i Murtaza, Meşhed.
 • Taberi, Tarih, Beyrut.
 • Tureyhi, Fahruddin b. Muhammed, Mecmeu’l Bahreyn, tahkik: Mahmud Adil, Tahran, 1367.
 • Mufid, Muhammed b. Numan, İrşad, Müessese-i Alu’l Beyt (a.s), Kum.
 • Mufid, Muhammed b. Numan, el-Cemel, Kum, Mektebetu’t Daveri.
 • Mukaddesi, Yedullah, Baz Pejuhiyi Tarih-i Veladet ve Şehadet-i Masuman (a.s), Kum, Pejuheşgah-ı Ulum ve Ferheng-i İslami, 1391.
 • Nişaburi, Müslim, Sahih-i Müslim.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Mağazi, Marsden Jones, Londra, 1966.
 • Yakubi, İbn-i Ebi Vazih, Tarih-i Yakubi.