Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Bera b. Ma'rur

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bera b. Ma’rur (vefat: h.k 1. yılın Safer ayı / Ağustos 622) - (Arapça: بَراءِ بْنِ مَعرور); Ensar’dandır ve Allah Resulünün (s.a.a) sahabesidir. Hazrec kabilesinin Seleme oğulları (Beni Seleme) kolundandır.[1] Bazı rivayetler esasınca, birinci Akabe’de Resulullaha (s.a.a) biat eden Medine’nin iki önemli kabilesi (Evs ve Hazrec) heyetinin arasında Bera da vardı.[2] Aynı zamanda ikinci Akabe’de biat eden grup arasından temsilci olarak seçilen on iki kişiden biriydi.[3]

Ayrıca İslam tarihinde malının üçte birini İslam yolunda infak edilmesini vasiyet eden ilk kişinin Bera olduğu nakledilmiştir.[4]

Nesebi

Medine’de kendi kabilesinin büyüklerinden sayılan[5] Bera b. Ma’rur, Hazrec kabilesinin Seleme oğulları (Beni Seleme) kolundandır.[6]

Peygamber’e (s.a.a) Biatı

Her ne kadar bazı rivayetlere göre, Bera’nın birinci Akabe’de Resulullaha (s.a.a) biat eden Medine’nin iki önemli kabilesi (Evs ve Hazrec) heyetinin arasında yer aldığı zikredilse de,[7] başka bir rivayette Bera’nın, ilk olarak Medineli Müslümanların hac için Mekke’ye gittiği sırada Allah Resulünü (s.a.a) görme şerefine nail olduğu belirtilmiştir.[8] Bundan dolayı Bera’nın birinci Akabe’de peygambere biat eden ilk grubun tebligatları sonucu Müslüman olduğu muhtemeldir.[9]

İkinci Akabe’de biat eden grup arasından temsilci olarak seçilen on iki kişiden birinin de Bera olduğu söylenmiştir.[10]

Ensar arasında “Akabe’de Allah Resulüne (s.a.a) ilk biat edenlerin Ensar’dan olması” bir iftihar sayılmaktaydı ve bundan dolayı Bera’nın Resulullaha (s.a.a) biat eden ilk kişi olup olmadığı noktasında Medine kabilelerinden geriye kalanlardan nakledilen rivayetler arasında ihtilaflar vardır.[11]

Peygamberle (s.a.a) Ahitleşme

Bera b. Ma’rur bu biatında, Medine halkını temsilen, herkesin tıpkı aile fertlerini savunup korudukları gibi, Allah Resulünü (s.a.a) ve İslam dinini koruyup, himaye edecekleri noktasında peygamberle ahitleşti.[12] Bu rivayetler esasınca Bera’nın, Mekke’ye doğru yapılan yolculukta (Müslümanların Kudüs’e doğru namaz kıldığı günlerde) Kabe’ye doğru namaz kılan ilk kişi olduğu zikredilmiştir. Ancak peygamberle ilk görüşmesinde bu konuyu dile getirmiş ve Resulullah’ta (s.a.a) Bera’nın yaptığı bu işe karşı çıkmıştır.[13]

Vefatı

Bera b. Ma’rur, Resulü Kibriya Medine’ye gelmeden önce vefat etti. Hz. Peygamber (s.a.a) Bera’nın vefat ettiğini öğrenince kabrine gidip cenaze namazı kıldı ve ona dua etti.[14] Bera’nın İslam tarihinde malının üçte birini İslam yolunda infak edilmesini vasiyet eden ilk kişi olduğu nakledilmiştir.[15]

Eşi ve Çocukları

Bera’nın oğlu Bişr’de Allah Resulünün (s.a.a) sahabelerindendi ve Akabe’de babasının yanındaydı.[16] Daha sonraları Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı.[17]

Bera’nın kızı olan Ümmü Mübeşşir, Zeyd b. Harise’nin hanımıdır ve Cabir b. Abdullah ondan hadis nakletmiştir.[18]

Bera’nın eşi Huleyde ise Peygambere biat edenlerden ve Peygamberden hadis nakledenlerdendir.[19]

Kaynakça

 1. Urve b. Zübeyr, Meğazi-yi Resulullah (s.a.a), s. 126; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 618.
 2. İbni Abdulbirr, el-İstiab, c. 1, s. 151; İbni Hacer, el-İsabe, c. 1, s. 149; İbni Esir, Usdu’l Gabe, c. 1, s. 173.
 3. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 86; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 618; Urve b. Zübeyr, Meğazi-yi Resulullah (s.a.a), s. 126; İbni Habib, el-Muhabber, s. 268, 270.
 4. İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 619 - 620; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 253 – 254; Kuleyni, el-Furu’ mine’l Kafi, c. 3, s. 254 – 255.
 5. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 81; Taberi, Tarih, c. 2, s. 360.
 6. Urve b. Zübeyr, Meğazi-yi Resulullah (s.a.a), s. 126; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 618.
 7. İbni Abdulbirr, el-İstiab, c. 1, s. 151; İbni Hacer, el-İsabe, c. 1, s. 149; İbni Esir, Usdu’l Gabe, c. 1, s. 173.
 8. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 81 - 82; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 618 - 619; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 460 - 462.
 9. Taberi, Tarih, c. 2, s. 360 - 361.
 10. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 86; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 618; Urve b. Zübeyr, Meğazi-yi Resulullah (s.a.a), s. 126; İbni Habib, el-Muhabber, s. 268, 270.
 11. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 89 ve 103; Taberi, Tarih, c. 2, s. 364; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 253 – 254; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 1, s. 222 ve c. 4, s. 8 - 9.
 12. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 84 - 85; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 461 – 462; Taberi, Tarih, c. 2, s. 362.
 13. Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 82 – 83; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 619; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 461; Darukutni, el-Mu’telif ve’l Muhtelif, c. 4, s. 2037 - 2038.
 14. İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 619 – 620; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Zehebi, Siyeri A’lamu’n Nubela, c. 1, s. 267; Kuleyni, el-Furu’ mine’l Kafi, c. 3, s. 254 ve c. 4, s. 45.
 15. İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 619 – 620; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 253 ve 254; Kuleyni, el-Furu’ mine’l Kafi, c. 3, s. 254 - 255.
 16. Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 252.
 17. İbni Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 103; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 246.
 18. İbni Kudame, el-İstibsar fi Nesebi’s Sahabeti mine’l Ensar, s. 114.
 19. İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 8, s. 113.

Bibliyografi

 • İbni Esir, Ali, Usdu’l Gabe, Beyrut, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi.
 • İbni Habib, Muhammed, el-Muhabber, tahkik: Ilse Lichtenstadter, Haydar Abad Diken, 1361 / 1942.
 • İbni Hacer Askalani, Ahmed, el-İsabe, Kahire, 1328.
 • İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Beyrut, Daru Sadır.
 • İbni Abdulber, Yusuf, el-İstiab, tahkik: Ali Muhammed Becavi, Kahire, 1380 / 1960.
 • İbni Kudame Makdisi, Abdullah, el-İstibsar fi Nesebi’s Sahabeti mine’l Ensar, Beyrut, 1391 / 1971.
 • İbni Hişam, Abdulmelik, es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka ve Diğerleri, Kahire, 1355 / 1936.
 • Ahmed b. Hanbel, Müsned, Kahire, 1313.
 • Belazuri, Ahmed, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Muhammed Hamidullah, Kahire, 1959.
 • Darukutni, Ali, el-Mu’telif ve’l Muhtelif, tahkik: Muvaffak b. Abdullah, Beyrut, 1406 / 1986.
 • Zehebi, Muhammed, Siyeri A’lamu’n Nubela, tahkik: Şuayb Arnavut, Beyrut, 1405 / 1985.
 • Taberi, Tarih.
 • Urve b. Zübeyr, Meğaziyi Resulullah (s.a.a), tahkik: Mustafa A’zami, Riyad, 1401 / 1981.
 • Kelbi, Hişam, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, tahkik: Mahmud Firdevs el-Azm, Dimeşk, Daru’l Yak’zetu’l Arabiyye.
 • Kuleyni, Muhammed, el-Furu’ mine’l Kafi, tahkik: Ali Ekber Gaffari, Beyrut, 1401.


Dış Bağlantılar