Şeyh Mufid'in Eserleri

WikiShia sitesinden
(Şeyh Mufid'in Eserlerinin Listesi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Şeyh Mufid’in Eserleri; Şeyh Mufid’in eserlerinin mecmuasıdır ve öğrencisi Necaşi’nin naklettiğine göre 175 kitap ve risaleden oluşmaktadır.[1] Şeyh Mufid hicri 4 ve 5. asırdaki İmamiyye Şia’sının en meşhur mütekellim ve fakihlerindendir. Eserleri birkaç ilim dalında sınıflandırabilir. Şeyh Mufid’in fıkıh ilmindeki en meşhur eseri el-Muknie, Kelam ilmindeki Evailu’l-Makalat ve tarih ilmindeki ise el-İrşad’dır.

Şeyh Mufid’in Kitaplarının Mecmuası

Mecmuayı Müsennifatı Şeyh Mufid (Şeyh Mufid’in eserlerinin mecmuası) kitabı Şeyh Mufid’in eserlerini içeren 14 ciltlik mecmuanın adıdır. Bu mecmua 1992 yılında uluslararası Şeyh Mufid kongresinin düzenlenmesi için yayınlanmıştır.

Şeyh Mufid’in Eserlerinin Listesi

 1. Er-Risaletu’l-Muknie
 2. El-Erkan fi Deaimi’d-Din
 3. Kitabu’l-İzah fi’l-İmame
 4. Kitabu’l-İfsah fi’l-İmame
 5. Kitabu’l-İrşad
 6. Kitabu’l-Uyun ve’l-Mehasin
 7. Kitabu’l-Fusul mine’l-Uyun ve’l-Mehasin
 8. Kitabu’r-Reddi ale’l-Cahizi’l-Osmaniyye
 9. Kitabu’l-Nakzi’l-Mervaniyye
 10. Kitabu Nakzi Fazileti’l-Mutezile
 11. Kitabu’l-Mesaili’s-Saganiyye
 12. Kitabu Mesaili’n-Nezm
 13. Kitabu’l-Mes’esleti’l-Kafieti fi İbtali Tovbeti’l-Hatie
 14. Kitabu’n-Nakzi ala İbn İbad fi’l-İmame
 15. Kitabu’n-Nakzi ala Ali bin İsa er-Rummani
 16. Kitabu’n-Nakzi ala Ebi Abdillah el-Basri Kitabuhu fi’l-Mut’a
 17. Kitabu’l-Mucezi fiha
 18. Kitabu Muhtasari’l-Mut’a
 19. Kitabu Menasiki’l-Hac
 20. Kitabu Menasiki’l-Haccı’l-Muhtasar
 21. Kitabu Mesalili’l-Aşereti fi’l-Gaybeti
 22. Kitabun Muhtasarun fi’l-Gaybe
 23. Kitabu Mes’eletin fi’l-Meshi ale’r-Ricleyn
 24. Kitabu Mes’eletin fi Nikahi’l-Kitabiyat
 25. Kitabu Cumeli’l-Feraiz
 26. Kitabu Mes’eletin fi’l-İrade
 27. Kitabu Mes’eletin fi’l-Esleh
 28. Kitabu Usuli’l-Fıkhi
 29. Kitabu’l-Muvazzah fi’l-Vaid
 30. Kitabu Keşfi’l-Elbas
 31. Kitabu Keşfi’s-Serair
 32. Kitabu’l-Cemel
 33. Kitabu Lemhi’l-Burhan
 34. Kitabu Mesabihi’n-Nur
 35. Kitabu’l-Eşraf
 36. Kitabu Feraizi’ş-Şer’iyye
 37. Kitabu’n-Nuketi fi Mukaddimati’l-Usul
 38. Kitabu İmani Ebi Talib
 39. Kitabu Mesaili Ehli’l-Hilaf
 40. Kitabu Ahkami’n-Nisa
 41. Kitabu Adedi’s-Sovmi ve’s-Salat
 42. Kitabu’r-Risaleti ila Ehli’t-Taklit
 43. Kitabu’t-Temhid
 44. Kitabu’l-İntisar
 45. Kitabu’l-Kelam fi’l-İnsan
 46. Kitabu’l-Kelam fi Vucuhi İ’cazi’l-Kur’an
 47. (Kitabu) El-Kelam fi’l-Ma’dum
 48. Kitabu’r-Risaleti’l-Aleviyye
 49. Kitabu Evaili’l-Makalat
 50. Kitabu Beyanı Vucuhi’l-Ahkam
 51. Kitabu’l-Mezari’s-Sagir
 52. Kitabu’l-A’lam
 53. Kitabu Cevabi’l-Mesail fi İhtilafi’l-Ahbar
 54. Kitabu’l-Avis fi’l-Ahkam
 55. Risaletu’l-Cuneydi ila Ehli Mısır
 56. Kitabu’n-Nusre fi Fazli’l-Kur’an
 57. Kitabu Cevabati Ehli’d-Dinver (Dinever)
 58. Kitabu Cevabati Ebi Cafer el-Kummi
 59. Kitabu Cevabati Ali bin Nasr el-Abdicani (El-Gandicani)
 60. Kitabu Cevabati’l-Emir Ebi Abdillah
 61. Kitabu Cevabati’l-Farikiyyin fi’l-Gaybe
 62. Kitabu Nakzi’l-Hums Aşretu Mes’eletin ale’l-Belhi
 63. Kitabu Nakzi’l-İmameti ala Cafer bin Harb
 64. Kitabu Cevabati İbn Nebate
 65. Kitabu Cavabati’l-Filosof fi’l-İttihat
 66. Kitabu Cevabati Ebi’l-Hasan Sibt’il-Muafi bin Zekeriyya fi İcazi’l-Kur’an
 67. Kitabu Cevabati Ebi’l-Leys el-Evani
 68. El-Kelam ale’l-Cubai fi’l-Ma’dum
 69. Kitabu Cevabati’n-Nezr bin Beşir fi’s-Siyam
 70. en-Nakzu ale’l-Vasıti
 71. Kitabu’l-İknai fi Vucubi’d-Davet
 72. Kitabu’l-Mezurin an Meaniyi’l-Ahbar
 73. Kitabu Cevabati Ebi’l-Hasan en-Nisaburi (en-Nişaburi)
 74. Kitabu’l-Beyan fi Te’lifi’l-Kuran
 75. Kitabu Cavabati Terkifi fi Furui’l-Fıkhi
 76. Er-Reddu ala ibn Kilab fi’s-Sıfat
 77. Kitabu’n-Nakzi ale’t-Tulhi fi’l-Gaybeti
 78. Kitabun fi İmameti Emiri’l-Müminin aleyhi selam mine’l-Kur’an
 79. Kitabun fi Te’vili Kovluhi Teala Fes’elu Ehle’z-Zikr
 80. El-Mes’eletu’l-Movzuhatu an Asbabi’n-Nikahi Emire’l-Müminin aleyhi’s-selam
 81. Kitabu’r-Risaleti’l-Muknieti fi Vifaki’l-Bağdadiyyin mine’l-Mutezileti lima Ruviye ani’l-Eimmeti aleyhisselam
 82. Kitabu Cevabati Mekatil bin Abdurrahman amma İstehrecehu min Kutubu’l-Cahiz
 83. Kitabu Cevabati Beni Arkal (Arkan)
 84. El-Mes’eletun ale’z-Zeydiyye
 85. El-Mecalisi’l-Mahfuzeti fi Fununi’l-Kelami
 86. Kitabu’l-Emali el-Mufterikat
 87. Kitabu Nakzi Kitabi’l-Esem fi’l-İmame
 88. Kitabu Cevabati Mesaili’l-Latif mine’l-Kelam
 89. Kitabu’r-Reddi ale’l-Halidi fi’l-İmame
 90. Kitabu’l-İstibsar fima Cemeahu’ş-Şafii
 91. Kitabu’l-Kelam fi’l-Haberi’l-Muhteliaki bi Gayri Eser
 92. Kitabu’r-Reddi ale’l-Atiki fi’ş-Şura
 93. Kitabu Aksami Mevla fi’l-Lisan
 94. Kitabu Cevabati Ebi’l-Hasan el-Hasini
 95. Mesailu’z-Zeydiyye
 96. Kitabu (Cevabati) el-Mes’eleti fi Akza’s-Sahabe
 97. Mes’eletun fi Tahrimi Zebaihi Ehli’l-Kitab
 98. Kitabu Mes’eletin fi’l-Bulugi
 99. Kitabu Mes’eletin fi’l-İtre
 100. Kitabu’z-Zahir fi’l-Mucizat
 101. Kitabu Cevabati Ebi Cafer Muhammed bin el-Hüseyin el-Leysi
 102. En-Nakzu ala Gulami’l-Bahrani fi’l-İmame
 103. Kitabu’n-Nakzi ale’n-Nusaybi fi’l-İmame
 104. Kitabu Mes’eletin fi’n-Nassi’l-Celi
 105. Kitabu’l-Kelami fi Hedesi (Hudus) el-Kur’an
 106. Kitabu Cevabati’ş-Şarkiyyin fi Furui’d-Din
 107. Kitabu Mekabisi’l-Envari fi’r-Reddi ala Ehli’l-Ahbar
 108. Er-Reddu ale’l-Kerabisi fi’l-İmame
 109. Kitabu el-Kamil fi’d-Din
 110. Kitabu’l-İftihar
 111. Er-Reddu ale’l-Kuteybi fi’l-Hikayeti ve’l-Mehki
 112. Kitabu’r-Reddi ale’l-Cubai fi’t-Tefsir
 113. Kitabu’l-Cevabati fi Huruci’l-Mehdi (aleyhis’s-Selam)
 114. Kitabu’r-Reddi ala Ashabi’l-Hallac
 115. Kitabu Tarihi’ş-Şeriati
 116. Kitabu Tafzili’l-Aimme (aleyhimu’s-Selam) ale’l-Melaike
 117. Kitabu’l-Mes’eleti’l-Cenbeliyye
 118. Kitabu Kaziyyeti’l-Akli ale’l-Ef’al
 119. Mes’eletu Muhammed bin el-Hızır el-Farsi
 120. Kitabu Cevabati Ehli Taberistan
 121. Kitabun fi’r-Reddi ale’ş-Şuaybi
 122. Kitabu Cevabati Ehli’l-Musul fi’l-Adedi ve’r-Ru’ye
 123. Kitabu Mes’eletin fi Tahsisi’l-Eyyami
 124. Kitabu Mes’eletin fi Ma’na Kovli’n-Nebi (sallallahu aleyhi ve alihi) Ashabi ke’n-Nucum
 125. Kitabu Mes’eleti’n fima Revethu’l-Amme
 126. Kitabu Mes’eletin fi’l-Kıyası Muhtasarun
 127. Kitabu’l-Mes’eleti’l-Muvazzahati fi Tezvici Osman
 128. Kitabu’r-Reddi ala İbn Avn fi’l-Mahluk
 129. Kitabu Mes’eletin fi Mana Kovlihi (a.s) İnni Muhallifun Fiykumu’s-Sakaleyn
 130. Kitabu Mes’eletin fi Haberi Mariye
 131. Kitabun fi Kovlihi (s.a.a) Ente Minni bi Menzileti Harune emin Musa
 132. Kitabu Cevabati İbni’l-Hamami
 133. Kitabun fi’l-Gaybeti
 134. Kitabun fi Tafzili Emiri’l-Muminin aleyhi’s-selam ala Sairi Ashabihi
 135. Kitabu Mes’eletin fi Kavlihi’l-Mutallakat
 136. Kitabu Cevabati (Cevabi) el-Mafuruhi fi’l-Mesail
 137. Kitabu Cevabi (Cevabati) İbn Vakıdı’s-Sınni
 138. Kitabu’r-Reddi ala İbn Reşid fi’l-İmame
 139. Kitabu’r-Reddi ala İbni’l-İhşid fi’l-İmame
 140. Kitabu Mes’eletin fi’l-İcma
 141. Kitabu Mes’eletin fi Mirasi’n-Nebi (aleyhi ve alihi’s-selam)
 142. El-Ecvibetu ani’l-Mesaili’l-Harezmiyye
 143. Kitabu’r-Risaleti ile’l-Emir Ebi Abdillah ve Ebi Tahir bin Nasıru’d-Devle fi Meclisin cera fi’l-İmame
 144. Kitabu Mes’eletin fi Marifeti’n-Nebi (sallallahu aleyhi ve alihi) bi’l-Kitabe
 145. Mes’eletun fi Vucubi’l-Cenneti limen Tunsebu Viladetehu ile’n-Nebi (sallahu aleyhi ve alihi)
 146. Kitabu’l-Kelam fi Delaili’l-Kur’an
 147. Cevabu’l-Kirmani fi Fazli’n-Nebi (s.a.a) ala Sairi’l-Enbiya
 148. Kitabu’l-Umed fi’l-İmame
 149. Mes’eletun fi İnşikaki’l-Kameri ve Teklimi’z-Zirai
 150. Kitabu Mes’eletin fi’l-Miraci
 151. Mes’eletun fi Rucui’ş-Şems
 152. El-Mes’letu’l-Muknietu fi İmameti Emiri’l-Müminin (aleyhi’s-selam)
 153. Kitabu’r-Risaleti’l-Kafiyeti fi’l-Fıkhi
 154. El-Mesailu’l-Harraniyye
 155. Er-Risaletu’l-İzziyye
 156. Kitabu’n-Nusre li Seyyidi’l-İtre
 157. Mes’eletun fi’l-Mevaris
 158. Kitabu’l-Beyan an Galeti Kutrub fi’l-Kur’an
 159. Mes’eletun fi’l-Vekale
 160. Kitabu’n fi’l-Kıyas
 161. Şerhu Kitabi’l-A’lam
 162. En-Nakzu ala İbni’l-Cüneyd fi İçtihadi’r-Rey
 163. Kitabu Cevabi Ebi’l-Ferec bin İshak amma Yufsidu’s-Salat
 164. Nehcu’l-Beyan an Subul(Sebil)u’l-İman
 165. Kitabu’l-Mesaili’l-Varideti an Ebi Abdillah Muhammed bin Abdurrahman el-Farisi el-Mukim bi’l-Meşhedi bi’n-Nubendcan
 166. Kitabu Menasiki’l-Hac
 167. Umedun Muhtasaratun ale’l-Mutezileti fi’l-Vaidi
 168. Kitabu Cevabi Ehli Curcan fi Tahrim’l-Fukkai
 169. Er-Reddu ala Ebi Abdillah el-Basri fi Tafzili’l-Melaike
 170. Kitabu’l-Kelam fi Enne’l-Mekane la Yahlu min Mütemekkinin
 171. Cevabu Ehli’r-Rikkati fi’l-Ehilleti ve’l-Aded
 172. Kitabu Cevabi Ebi Muhammed el-Hasan bin el-Hüseyin en-Nubendcani el-Mukim bi Meşhedi Osman
 173. Kitabu Cevabi (Cevabati) Ebi’l-Feth Muhammed bin Ali bin Osman
 174. En-Nakzu ale’l-Cahiz
 175. Faziletu’l-Mutezile.[2]

Kaynakça

 1. Necaşi, 1407, s. 399 - 402.
 2. Necaşi, 1407, s. 399 - 402.

Bibliyografi

 • En-Necaşi, Ahmed b. Ali, Ricalu'n-Necaşi, musahhih: Seyyid Musa Şübeyri Zencani, Kum, Defteri İntişaratı İslami, 1407.